Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Kørselsgodtgørelse

En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) til en ansat efter fastsatte kilometersatser, såfremt den ansatte anvender sin bil, motorcykel, cykel, knallert eller 45-knallert, til erhvervsmæssig transport.1) Man er også berettiget til et modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis man eksempelvis anvender sin samlevers køretøj.

Selvstændige har mulighed for skattefrit at modtage et beløb svarende til standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse eller alternativt trække udgifterne til erhvervsmæssig transport fra med standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Se hertil Kørselsgodtgørelse til selvstændige.

Erhvervsmæssig transport som berettiger til kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) er:2)

  • Befordring mellem arbejdspladser
  • Befordring inden for samme arbejdsplads
  • Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder3)

Der er således tale om erhvervsmæssig transport, hvis man i løbet af arbejdsdagen besøger kunder i forskellige byer. Sædvanlig daglig transport mellem bopæl og arbejdsplads betragtes derimod som privat transport og berettiger ikke til udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. I den situation er der alene mulighed for at opnå Befordringsfradrag.

Hvor der også udføres arbejde i tilknytning til den private bopæl, vil det dog i visse tilfælde være muligt at få skattefri kørselsgodtgørelse for transporten mellem ens bopæl og en arbejdsplads, selvom 60-dages-reglen ikke er opfyldt.

Derudover vil man, såfremt man begynder på et nyt arbejde, altid i en periode kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse for transporten mellem bopæl og arbejdsplads.

I 2015 er betingelsen for at en udbetalt kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) er skattefri, at den ikke overstiger følgende satser ved kørsel i bil og motorcykel:4)

Sats kørselsgodtgørelse 2015

kørsel til og med 20.000 km årligt

3,70 kr. pr. km

kørsel ud over 20.000 km årligt

2,05 kr. pr. km

I 2014 er betingelsen for at en udbetalt kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) er skattefri, at den ikke overstiger følgende satser ved kørsel i bil og motorcykel:5)

Sats kørselsgodtgørelse 2014

kørsel til og med 20.000 km årligt

3,73 kr. pr. km

kørsel ud over 20.000 km årligt

2,10 kr. pr. km

For benyttelse af cykel, knallert eller 45-knallert er satsen for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) (2015: 0,52 kr. pr. km; 2014: 0,51 kr. pr. km).6)

Udbetales der kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse), som overstiger disse satser, bliver hele den udbetalte kørselsgodtgørelse skattepligtig for lønmodtageren.7)

Beregner
Indkomstår 20152014
Transportmiddel bil/motorcykelcykel/knallert/45-knallert
Kørsel pr. år km
Kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km pr. år kr.
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km pr. år kr.

Skattefri kørselsgodtgørelse kr.

Fradrag hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse)

Såfremt en lønmodtager er berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse), men arbejdsgiveren ikke udbetaler en sådan, er den ansatte berettiget til et fradrag efter satserne for befordring mellem hjem og arbejde, jf. Befordringsfradrag.8)

Et alternativ til kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse)

I visse situationer kan det være en fordel at få en Firmabil (fri bil) frem for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

Selvstændigt næringsdrivende

Selvstændigt næringsdrivende kan ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men kan til gengæld enten fradrage de faktiske udgifter til erhvervsmæssig transport eller foretage et fradrag efter ovennævnte satser for erhvervsmæssig kørsel.9)

Honorarlønnede

Honorarlønnede kan heller ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men kan på samme måde som selvstændigt næringsdrivende enten fradrage de faktiske transportudgifter eller foretage et fradrag efter ovennævnte satser for erhvervsmæssig kørsel.10)


1) Jf. ligningslovens § 9 B.
2) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 1.
3) Nedsættelsen af perioden fra 24 til 12 måneder er gældende fra 1. januar 2009, jf. L 22 § 1, vedtaget af Folketinget ved 3. behandling, den 18. december 2008.
4) Jf. bekendtgørelse 1247/2014.
5) Jf. bekendtgørelse 1300/2013.
6) Jf. bekendtgørelse 1247/2014 og bekendtgørelse 1300/2013.
7) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 3, 1. pkt. modsætningsvis.
8) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 3, 2. pkt.
9) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.3.3.2.
10) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.3.3.2.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2015 som Excel-regneark
Med denne skatteberegner, kan du beregne skatten for indkomståret 2015. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer.
Skatteberegning 2015...
 

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Når Skatteankestyrelsen vælger at se stort på loven, hænger det formentlig sammen med, at man ønsker at tiltage sig yderligere kompetence fra en i forvejen svækket Landsskatteret.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen
,, Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at min klient har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.
Landsskatteretten tvunget...  

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu vil SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillader sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

En beskidt eftertackling
,, At man alligevel forfulgte en så tvivlsom sag, hænger formentlig sammen med, at udfaldet af kontrolsagerne skulle bruges som løftestang for at få gennemført en ændring af skattekontrolloven, således at udlejningsbureauerne fremover skulle forpligtes til at indberette udlejernes lejeindtægter til SKAT. Se hertil lovforslag 75, 2010/1, fremsat af skatteministeren den 17. november 2010. Loven blev vedtaget som lov 1560/2010.
En beskidt eftertackling...  

Hvorfor får færre medhold i Landsskatteretten?
Er SKAT blevet bedre til at træffe rigtige afgørelser? Er det faglige niveau blandt dommerne i Landsskatteretten faldet? Har sagsbehandlerne i Landsskatteretten for travlt?
Hvorfor får færre medhold...  

Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?
,, Betragter man de tilfælde, i hvilke skattemyndighederne har skiftet kurs, synes der at være en overvægt af tilfælde, hvor disse kursændringer af skattemyndighederne er blevet betegnet som »praksisændringer«. Betegnelsen rammer ikke altid plet.
Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?...  

Skatteministeren under EU-tøflen
,, Der var engang, hvor ministeren var herre i eget hus. Den tid er forbi. I dag må skatteministeren erkende, at EU-rettens regler til sikring af arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, skridt for skridt sætter stadigt snævrere grænser for, hvad han som minister kan tillade sig.
Skatteministeren under EU-tøflen...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2015?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...
 

 
Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
www.spiesinformation.dk
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.