Erstatning efter fejlbehandling 

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 14/8-2014

Såfremt man er blevet fejlbehandlet på et hospital eller hos en læge, vil man i almindelighed kunne få erstatning.

Der vil kunne gives erstatning,1)

  1. hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling el.lign., hvorved skaden ville være undgået,
  2. hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign. ,
  3. hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til behandling af patientens sygdom, eller
  4. hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning.

Der vil kunne gives erstatning for såvel fysiske som psykiske skader.


1) Jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20.

Om artiklens forfatter