Personskadeerstatning 

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 12/8-2014

Såfremt man kommer ud for en personskade, er man berettiget til en personskadeerstatning fra en ansvarlig skadevolder.1) Man er berettiget til erstatning for

  • tabt arbejdsfortjeneste,
  • helbredsudgifter,
  • andet tab som følge af skaden samt
  • godtgørelse for svie og smerte.2)

Har skaden fået varige følger, skal der tillige betales

  • godtgørelse for varigt mén samt
  • erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne.3)

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes, indtil man kan begynde at arbejde igen.4) Må det antages, at man vil komme til at lide et varigt erhvervsevnetab, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over ens fremtidige erhvervsevne.5) (Herefter kan der ydes erstatning for erhvervsevnetab).

Svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte udgør 130 kr. for hver dag, man er syg. Godtgørelsen kan ikke overstige 50.000 kr.6)

Erstatning for varigt mén

Man kan få erstatning for varigt mén med et beløb, der beregnes i forhold til en fastsat méngrad. Ved en méngrad på 100% ydes en erstatning på 573.500 kr. Ved lavere méngrader nedsættes erstatningen forholdsmæssigt. I særlige tilfælde kan méngodtgørelsen fastsættes til et højere beløb, dog højst 687.500 kr.7) Der ydes ingen erstatning for varig mén, hvis méngraden er under 5%.8)

Erstatning for erhvervsevnetab

Er ens mulighed for at arbejde varigt nedsat, kan man få erstatning for tab af erhvervsevne.9) Man kan får erstatning for erhvervsevnetab med et beløb, der beregnes i forhold til erhvervsevnetabet. Er erhvervsevnetabet under 15%, ydes der ikke erstatning for erhvervsevnetab.10)

Erstatning for erhvervsevnetab beregnes som 10 gange ens årsløn ganget med erhvervsevnetabsprocenten.11) Erstatningen kan højst udgøre 6.020.000 kr.12)


1) På visse områder er der fastsat særlige regler. Der gælder eksempelvis for så vidt angår arbejdsskader, trafikskader og patientskader.
2) Jf. erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1.
3) Jf. erstatningsansvarslovens § 1, stk. 2.
4) Jf. erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, 1. pkt.
5) Jf. erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, 2. pkt.
6) Jf. erstatningsansvarslovens § 3. Beløbene reguleres årligt, jf. erstatningsansvarslovens § 15.
7) Jf. erstatningsansvarslovens § 4, stk. 1. Beløbet reguleres årligt, jf. erstatningsansvarslovens § 15.
8) Jf. erstatningsansvarslovens § 4, stk. 1.
9) Jf. erstatningsansvarslovens § 5, stk. 1.
10) Jf. erstatningsansvarslovens § 5, stk. 3.
11) Jf. erstatningsansvarslovens § 6, stk. 1.
12) Jf. erstatningsansvarslovens § 6, stk. 2. Beløbet reguleres årligt, jfr. erstatningsansvarslovens § 15.

Om artiklens forfatter