Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.B.1.2.2.9 Oplysninger til brug for fradrag i den personlige og skattepligtige indkomst

Indhold

Dette afsnit handler om indberetning af oplysninger til brug for fradrag i den personlige indkomst og i den skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

 • Kontanthjælp eller introduktionsydelser, der skal tilbagebetales 
 • Gaver til kulturinstitutioner
 • Bidrag til fleksydelse
 • Kontingenter til faglige foreninger og arbejdsløshedskasser
 • Gaver og løbende ydelser til almennyttige og almenvelgørende foreninger
 • Fredede bygninger
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Kontanthjælp eller introduktionsydelser, der skal tilbagebetales

Kommunerne skal for hver kalendermåned og for hver indbetaler indberette til eIndkomst, jf. >§ 3 og § 4 i lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister<, om modtagne tilbagebetalinger af:

 • Kontanthjælp mv. efter >kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik<.
 • Ydelser efter >kapitel 7, jf. kapitel 6, i integrationsloven<.

Se SKL (skattekontrolloven) § 7 D.

Gaver til kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner, der modtager gaver, der opfylder betingelserne efter >LL § 8 S< for fradragsret for gavegiver, skal til SKAT indberette om gavens værdi og gavegiverens cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr. Se SKL (skattekontrolloven) § 7 K.

Bidrag til fleksydelse

Beskæftigelsesministeriet skal hvert år indberette til SKAT om fleksydelsesbidrag, der er modtaget efter lov om fleksydelse i det foregående kalenderår.

Den, hvorom indberetning skal foretages, skal oplyse Beskæftigelsesministeriet om sin identitet, herunder cpr-nr.

Se SKL (skattekontrolloven) § 8 A.

Kontingenter til faglige foreninger og arbejdsløshedskasser

Faglige foreninger

Faglige foreninger, der er nævnt i >LL § 13<, har pligt til hvert år at indberette til SKAT om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer for det foregående kalenderår. Se SKL (skattekontrolloven) § 8 T.

Tidsfrister

Indberetning skal foretages senest den 20. januar til SKAT. Se SKL (skattekontrolloven) § 9 A.

Pligt til at oplyse identitet

Den, der skal foretages indberetning om, har pligt til at oplyse den indberetningspligtige om sin identitet. Se SKL (skattekontrolloven) § 8 T, stk. 2, og >indberetningsbekendtgørelsens § 4<.

Fradragsret

Indberetningspligten omfatter kun kontingenter, der er fradragsberettigede efter >LL § 13, stk. 1<. >Se SKM2017.327.HR. Vedkommende faglige forening har derfor pligt til at undlade at foretage indberetning af indbetalinger, der ikke er fradragsberettiget efter denne bestemmelse. <

Anvendes en del af kontingentet af foreningen på en sådan måde, at medlemmet kan vælge at fradrage kontingentet efter >PSL § 3, stk. 2, nr. 1<, indberettes denne del af kontingentet særskilt. Se >indberetningsbekendtgørelsens § 39, stk. 2<.

Tilsvarende gælder, at hvis en del af kontingentet anvendes til præmie til gruppelivsforsikring, som nævnt i >PBL § 56, stk. 4<, skal dette oplyses i indberetningen.

Fravalg af fradragsret

Et medlem kan pålægge foreningen ikke at foretage indberetning. Se SKL (skattekontrolloven) § 8 T, stk. 1, sidste pkt.

Fravælges en sådan indberetning, fortaber medlemmet retten til fradrag for kontingentudgiften efter >LL § 13, stk. 2<.

Arbejdsløshedskasser

Arbejdsløshedskasser, der er godkendt i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., skal til SKAT indberette om modtagne indbetalinger fra medlemmer. Se SKL (skattekontrolloven) § 8 U.

Der er ikke indberetningspligt for præmier til en privattegnet arbejdsløshedsforsikring, men der kan indgås en frivillig aftale mellem forsikringstager og forsikringsselskab om indberetning.

Eventuelle udbetalinger betragtes som A-indkomst og er indberetningspligtige efter SKL (skattekontrolloven) § 7.

Om fradrag vedrørende kontingenter mv. efter >LL § 13<, se afsnit A.F.1.16.

Gaver og løbende ydelser til almennyttige og almenvelgørende foreninger

Foreninger, stiftelser, institutioner mv., som nævnt i >LL § 8 A, LL § 8 H og LL § 12, stk. 1-4,< skal hvert år til SKAT indberette , hvilke indbetalinger, som foreningerne mv. har modtaget det foregående kalenderår.

Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler og modtager. Endvidere skal den indeholde oplysninger om størrelsen af det indbetalte beløb og om, efter hvilke bestemmelser i skattelovgivningen indbetalingen er ydet.

Den enkelte yder af indbetalinger til foreningerne kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning. 

Den, der har indbetalt til foreningen mv., skal give foreningen oplysning om identifikation undtagen i de tilfælde, hvor den enkelte yder har pålagt foreningen, at der ikke skal foretages indberetning.

Se SKL (skattekontrolloven) § 8 Æ.

Bemærk

Hvis den skattepligtige, der yder gaver eller løbende ydelser til en forening mv., pålægger foreningen ikke at indberette oplysninger om den ydede gave og yderens identitet mv., afskærer den skattepligtige sig dermed fra adgang til fradrag for den pågældende gave eller ydelser ved selvangivelsen.

Se >LL § 8 A, stk. 1, LL § 8 H, stk. 1, og LL § 12, stk. 2<.    

De nærmere regler for indberetningen

Ved indberetning efter SKL (skattekontrolloven) § 8 Æ skal følgende oplyses:

 • Identiteten af foreningen mv.
 • Gaveyders identitet.
 • Størrelsen af det samlede gavebeløb, som foreningen mv. har modtaget fra gaveyder det foregående kalenderår efter LL § 8 A.
 • Størrelsen af det samlede gavebeløb, som foreningen mv. har modtaget fra gaveyder det foregående kalenderår efter LL § 8 H.
 • Størrelsen af det samlede gavebeløb, som foreningen mv. har modtaget fra den forpligtede det foregående kalenderår som en løbende ydelse efter LL  § 12, stk. 1-4.

Hvis den, der har ydet en gave, inden kalenderårets udgang har pålagt foreningen mv. ikke at foretage indberetning, skal indberetningen ikke omfatte den pågældende.

Se >indberetningsbekendtgørelsens § 43<.

Fredede bygninger

Bygnings Frednings Foreningen skal hvert år til SKAT indberette de fradrag, som foreningen har opgjort efter >LL § 15 K, stk. 4<. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af ejeren, ejendommen, størrelsen af de beregnede fradrag, indkomstår og den indberettende forening.

Ejeren af den fredede bygning skal give Bygnings Frednings Foreningen oplysning om cpr-nr. eller cvr-nr.

Se SKL (skattekontrolloven) § 8 Ø.

Ved indberetning efter SKL (skattekontrolloven) § 8 Ø skal følgende oplyses:

 • Identiteten af den indberetningspligtige.
 • Identiteten af ejeren.
 • Størrelsen af det beregnede fradrag.
 • Det kalenderår, som indberetningen vedrører.

Se >indberetningsbekendtgørelsens § 44<.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelser

 Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2017.327.HR

>

Sagen drejede sig om, hvorvidt en fagforening efter SKL (skattekontrolloven) § 8 T havde ret og pligt til at indberette kontingentbetalinger fra pensionistmedlemmer.

Højesteret fastslog med henvisning til landsrettens begrundelse, at det alene er kontingentbetalinger, der er fradragsberettigede efter LL (ligningsloven) § 13, som er omfattet af indberetningspligten i SKL (skattekontrolloven) § 8 T.

Højesteret fandt videre med henvisning til landsrettens begrundelse, at fagforeningens pensionister ikke havde fradragsret efter LL (ligningsloven) § 13.

<

>

Landsretten havde herved lagt vægt på, at fagforeningens hovedformål i forhold til pensionistmedlemmerne ikke var at varetage disses økonomiske interesser, og at pensionsforholdene for fagforeningens medlemmer, som ikke var tjenestemænd, var endeligt fastlagt ved pensioneringen, hvorfor medlemsskabet ikke havde den fornødne sammenhæng med de pågældendes løbende indkomst. Landsretten havde endvidere bemærket, at pensionistmedlemmerne ikke opfyldte betingelsen for at tilhøre en erhvervsgruppe, jf. LL (ligningsloven) § 13. Endelig havde landsretten ikke fundet, at den omstændighed, at der for pensionerede tjenestemænd og  efterlønsmodtagere tillades fradrag for fagforeningskontingenter, indebærer, at også pensionistmedlemmer, der ikke er pensionerede tjenestemænd, har ret til fradrag.

<

>På denne baggrund frifandt Højesteret Skatteministeriet.< 

>Højesteret stadfæster den frifindende dom som afsagt af Østre Landsret i SKM2016.618.ØLR <

 

 

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.