Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.2.1.1.6 Vekseleres, advokaters, m.fl. oplysningspligt efter SKL § 8 G

Indhold

Dette afsnit handler om vekseleres m.fl. oplysningspligt til Skatteforvaltningen efter SKL § 8 G.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Advokaters tavshedspligt sammenholdt med Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Vekselerere, advokater og andre personligt erhvervsdrivende, der som led i deres virksomhed forvalter midler eller udlåner penge, kan pålægges en oplysningspligt om de forvaltede midler vedrørende navngivne personer. Se SKL § 8 G, stk. 1.

De oplysninger, der kan kræves efter SKL § 8 G, stk. 1, er udtømmende opregnet og omfatter:

  • Kunders indskud, lån, depot eller boks
  • Omsætning med eller for kunder af penge eller lignende og af kreditmidler og værdipapirer
  • Aftaler med eller for kunder om terminskontrakter samt købe- og salgsretter
  • Besørgelse af udbetalinger og modtagelse af indbetalinger
  • Ydelse af garantier.

Begrebet "forvalter midler" anses for at omfatte den situation, hvor en advokat gennem en klientkonto foretager eller modtager en overførsel på vegne af en klient. Skatteforvaltningen kan med hjemmel i SKL § 8 G således pålægge en advokat at afgive oplysninger vedrørende overførsler til og fra advokatens klientkonto vedrørende en navngiven person, hvis oplysningerne må anses for at være af væsentlig betydning for skatteligningen.

Skatteforvaltningen kan vedrørende en navngiven person kræve oplysninger om underliggende transaktionsoplysninger, herunder specificering af beløb, samt oplysninger hvem, der er overført penge til eller modtaget penge fra.

Oplysningerne kan kræves om såvel skattepligtige her til landet som ikke skattepligtige, dvs. at også oplysninger om navngivne udlændinge er omfattet af bestemmelsen.

Væsentlighedskravet skal anvendes kritisk. Der bør således ikke indhentes oplysninger om forhold, der i øvrigt er tilgået Skatteforvaltningen gennem de øvrige bestemmelser om automatisk oplysningspligt, medmindre der er tvivl om de indberettede oplysningers rigtighed. Endvidere skal oplysningerne i videst muligt omfang søges tilvejebragt hos den pågældende person selv. Se mere om væsentlighed og proportionalitet i afsnit A.C.2.1.1.3 Indhentelse af oplysninger fra tredjemand efter skattekontrolloven.

Bemærk

Indhentning af oplysninger hos juridiske personer foretages efter SKL § 8 D, fx advokatfirmaer, der drives i selskabsform.

Oplysninger af nævnte art om ikke navngivne personer kan kun kræves efter Skatterådets tilladelse.

Skatterådet kan også give Skatteforvaltningen tilladelse til på stedet at foretage skattemæssig stikprøvekontrol om navn- og unavngivne personer hos pengeinstitutter mv., bankierer og vekselerer. Se SKL § 8 D, stk. 2.

De dokumenter mv., som Skatteforvaltningen har adgang til under en stikprøvekontrol, er de samme, som efter SKL § 6, stk. 4, jf. stk. 1.

Undersøgelse af en advokats egne skattemæssige forhold skal ske efter SKL § 6.

Advokaters tavshedspligt sammenholdt med SKATs kontrolbeføjelser

Som udgangspunkt er advokater er underlagt en særlig tavshedspligt efter RPL § 129, jf. § 126, stk. 1, og De Advokatetiske Regler, og, hvis en advokat ønskes ført som vidne, efter RPL § 170 om forhold en advokat har fået kendskab til i forbindelse med sit erhverv.

Advokaters tavshedspligt er imidlertid ikke en begrænsning i forhold til skattemyndighedernes mulighed for at pålægge advokater en oplysningspligt, og advokaters tavshedspligt har dermed ikke forrang frem for den generelle oplysningspligt efter hjemlerne i skatte- og afgiftslovgivningen.

Se også

det anførte i afsnit A.C.2.1.1.1 Generelt om oplysningspligter efter opfordring om tavshedspligt i forhold til skattekontrollovens bestemmelser om oplysningspligter.

Bemærk

Den særlige beskyttelse af advokaters tavshedspligt, som bl.a. RPL §§ 129 og 170 er udtryk for, betyder, at SKAT kun må anmode om oplysninger om klienters forhold efter skattelovgivningen, og når oplysningerne ikke umiddelbart kan skaffes på anden måde.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

 Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1981,106 HRD

I forbindelse med kontrol af en advokats regnskab, jf. skattekontrollovens § 6, stk. 1 og 3, med henblik på en skatteansættelse af advokaten var skattemyndigheden blevet opmærksom på nogle forhold vedrørende én af advokatens klienter. Da materialet var lovligt tilvejebragt efter skattekontrollovens regler, udtalte Højesteret, "at den for advokater gældende tavshedspligt ikke kan føre til en begrænsning i anvendelsen af de omhandlede lovbestemmelser, ...".

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.