Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.2.5.2 Toldkontrol og toldbehandling af skibe

Indhold

Dette afsnit handler om den praktiske håndtering af toldkontrol og toldbehandling af skibe.

Afsnittet indeholder:

Skibe i det danske toldområde

Skibe, som befinder sig i det danske toldområde, er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Sejlende skibe skal stoppe op, når Toldstyrelsen forlanger det. Se TDL § 16, stk. 1 og 5.

Ved skibe forstås skibe, både og søfartøjer af enhver art med undtagelse af søluftfartøjer. Se TBEK § 66, stk. 2.

Skibsførerens pligter

Skibets fører skal til Toldstyrelsen:

  • anmelde skibets ankomst og afgang samt eventuel ladning. Pligten til at anmelde gælder for alle skibe, der ankommer fra lande uden for EU og for skibe, der ankommer fra EU's toldområde med uberigtigede varer som ladning eller proviant eller med varer lastet i et land uden for EU. Meddelelsen skal være afgivet inden lasten losses
  • afgive skriftlig erklæring på IMO FAL-formularer i forbindelse med skibets ankomst og afgang samt i andre tilfælde på forlangende.
  • på forlangende give de oplysninger om skib og ladning mv., som er nødvendige for, at Toldstyrelsen kan gennemføre kontrollen. Oplysningerne skal dokumenteres ved fremlæggelse af skibspapirer og ladningsdokumenter mv., og alle adgange til lasten, rum og gemmer skal afdækkes.

Se TDL §§ 17, stk. 1 og 18, stk. 1 og TBEK §§ 71, 72 og 75.

Bemærk

Afgivelse af IMO FAL-formularer skal indgives elektronisk via det maritime informationsudviklingssystem SafeSeaNet. Se TBEK § 75, stk. 2, som ændret ved BEK nr. 340 af 7. april 2016.

Et skib skal ikke indgive IMO FAL-formularer. Se TBEK § 75, stk. 3, hvis det

  • ikke medbringer told- og afgiftsfri proviant
  • henhører under anvendelsesområdet for direktiv nr. 2002/59/EF af 27. juni 2002
  • er i drift mellem havne beliggende inden for EU's toldområde, og
  • hverken er afsejlet fra, undervejs anløber eller er på vej til en havn uden for EU eller en frizone af kontroltype I som defineret i toldlovgivningen

Frizoner af kontroltype I er indhegnede områder. Se GB art. 799.

Toldstyrelsens kontrolbeføjelser

Toldstyrelsen har ret til overalt på skibe at foretage den undersøgelse, som er nødvendig for at gennemføre kontrollen, herunder forlange påvisning, åbning eller afdækning af alle adgange til lasten, rum og gemmer. Se TDL § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1.

Toldstyrelsen kan endvidere nægte adgang til og udgang fra skibet, til- eller fraførsel af varer samt forbyde skibe at sejle, indtil undersøgelsen er foretaget. Se TBEK § 69, stk. 2.

Toldstyrelsen kan desuden forlange skibets nationalitets- og målingsdokumenter afleveret, indtil der kan gives tilladelse til afsejling. Se TBEK § 74.

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.