Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.2.5.2.3 Ophold i havn

Indhold

Dette afsnit handler om skibes ophold i havn.

Afsnittet indeholder:

 • Losning og lastning af varer samt ilandsætning og ombordtagning af passagerer
 • Værftsophold
 • Proviantudtagning.

Losning og lastning af varer samt ilandsætning og ombordtagning af passagerer

Losning og lastning af varer, landsætning og ombordtagning af passagerer samt landsætning af besætningsmedlemmer skal forudanmeldes mundtligt eller pr. telefax til Toldstyrelsen og må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse. Se TBEK § 71, stk. 12.

Undtagelser for anmeldelser gælder for passagerskibe i rutefart og færger, når de ankommer efter en forud meddelt fartplan. Lastning af varer, der er i fri omsætning i EU´s toldområde og skal til en anden havn i EU, er heller ikke omfattet af Toldstyrelsens kontrol. Se TBEK 71, stk. 13.

Der gælder særlige regler for spiritus og vin med mere en 18 % alkohol:

 • Udførsel må kun ske  med faste skibsruteforbindelser.
 • Lastning må kun ske efter tilladelse fra Toldstyrelsen.
 • Ved lastning i skibe på under 500 registertons netto, der er hjemmehørende i Danmark eller et andet land, som har tiltrådt Helsingforskonventionen, skal lastningen noteres i skibets spiritusfortegnelse.

Se TBEK § 59.

Værftsophold

For skibe, der ankommer til eller skal ligge ved værft i højst 14 dage, kan Toldstyrelsen give tilladelse til, at skibet under værftsopholdet forbruger af den proviant, som skibet har medbragt fra udlandet, når følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Skibet skal normalt sejle i udenrigsfart, og skal efter endt værftsophold fortsætte i udenrigsfart.
 • Der skal være påmønstret mandskab af en sådan størrelse, at sejlads umiddelbart kan påbegyndes.

Mandskab, der påmønstres under værftsopholdet, kan ikke tildeles uberigtiget proviant, og der kan ikke under værftsopholdet provianteres med uberigtigede varer.

Ved værftsophold af kortere varighed tager Toldstyrelsen stilling til, om eventuel overskydende beholdning af højt beskattede varer skal tages under forsegling.

Ved værftsophold af længere varighed kan Toldstyrelsen forlange, at sådanne varer skal

 • told- og afgiftsberigtiges,
 • tilføres en provianteringsvirksomhed, eller
 • udføres til udlandet.

Andre varer end højtbeskattede varer kan henlægges under forsegling.

Regler og procedurer for frigivelse af proviant, se afsnit A.C.2.5.2.2 Proviant og rejsegods, under Betingelser for medbringelse af proviant.

Proviantudtagning

Et skib, hvis ophold i det danske toldområde strækker sig ud over den periode, hvortil der er udleveret proviant i forbindelse med ankomst, kan få udleveret yderligere proviant til brug ombord, så længe betingelserne herfor stadig er opfyldt. Se betingelserne i afsnit A.C.2.5.2.2 Proviant og rejsegods.

I disse situationer skal skibets fører afgive en rekvisition, Udtagelsesbegæring, formular 11.027 på den ønskede varemængde til Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen tager stilling til begæringen og giver skibets fører, evt. via mægler eller agent, besked om, i hvilket omfang begæringen kan imødekommes.

Skibets fører kan herefter udtage den tilladte varemængde fra rummet med skibets beholdning af højtbeskattede varer.

Er rummet forsynet med toldforsegling, kræves det, at en repræsentant fra Toldstyrelsen er til stede ved udtagelsen.

Regler og procedurer for frigivelse af proviant, se afsnit A.C.2.5.2.2 Proviant og rejsegods, under Betingelser for medbringelse af proviant.

For yderligere information se afsnit F.A.28 Proviantering

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.