Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.2.1.6.1 Den indeholdelsespligtiges strafansvar, KSL § 74 og § 74 A

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af indberetningspligter i kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Fuldbyrdelsestidspunkt
 • Personer omfattet af reglen
 • Gentagelsesvirkning.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

 1. undlader at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af kildeskat
 2. undlader rettidigt at angive beregning af udbytte og udbetaling af royalty. Se KSL § 66, stk. 2 og KSL § 66 A, stk. 1,
 3. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om beregning af udbytte og udbetaling af royalty,
 4. anmoder om elektroniske skattekortsoplysninger hos Skattestyrelsen om personer, som man på anmodningstidspunktet ikke påregner at skulle udbetale A-indkomst til.

Se KSL § 74, stk. 1.

   e.  undlader efter påbud at registrere ansatte i logbog. Se KSL § 86 A, stk. 1,
   f.   undlader efter begæring at forevise registrering i logbog. Se KSL § 86 A, stk. 2.

Se KSL § 74 A.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se KSL § 74, stk. 2.

Bemærk

Med virkning for indkomståret 2011 er straffebestemmelsen i lov om arbejdsmarkedsbidrag ophævet, og det strafbare forhold omfattes nu af kildeskatteloven, hvor manglende indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag er gjort strafbart. Se afsnit A.C.3.2.1.7 Straffebestemmelser i arbejdsmarkedsbidragsloven, AMBL § 18.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Ved undladelser er det strafbare gerningsindhold realiseret, når den indberetningspligtige undlader

 • rettidigt at foretage fuld indeholdelse, jf. a) eller
 • rettidigt at angive grundlaget for indeholdelse, jf. b)
 • at registrere ansatte i logbog, når der er givet påbud, jf. e) eller
 • at forevise logbog på begæring, jf. f).

Tidsfristerne for indeholdelse og betaling af kildeskat fremgår af opkrævningsloven. De andre frister fremgår af de materielle bestemmelser i kildeskatteloven. Det er den udviste passivitet i forhold til handlepligten, der er det strafbare gerningsindhold. Når passiviteten skyldes forsæt til unddragelse, er dette led i gerningsindholdet også fuldbyrdet, uanset om unddragelsen er realiseret.

Det strafbare gerningsindhold er realiseret ved en aktiv handling i form af

 • afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, jf. c) eller
 • vildledning af Skattestyrelsen ved anmodning om elektroniske skattekortsoplysninger på en navngiven person, jf. d).

Hvis der er forsæt til unddragelse er dette led i gerningsindholdet også fuldbyrdet, uanset om unddragelsen er realiseret.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjektet er den indberetningspligtige, hvilket er den, for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages eller det selskab/den forening, der udbetaler vederlag, udbytte eller royalty.

Ansvarssubjekt kan både være den juridiske person og en fysisk person. Se afsnit A.C.3.2.3 Ansvarssubjekter om ansvarssubjekter.

Subjektive betingelser for strafansvar

Det er den forsætlige eller groft uagtsomme handling eller undladelse, der er den subjektive betingelse for strafansvar.

Bemærk

I situationer, hvor bevisbyrden ikke kan løftes for en forsætlig overtrædelse, men hvor der er realiseret unddragelse, kan stk. 1 anvendes til udmåling af takstmæssig bøde for grov uagtsomhed.

Gentagelsesvirkning

Det er ikke alene forsæt til unddragelse, der kan udløse fængselsstraf, men også "særligt skærpende omstændigheder" ved forbrydelsen. Hvis den indeholdelsespligtige tidligere har overtrådt kildeskattelovgivningen, anses dette for en særlig skærpende omstændighed, som får indflydelse på strafudmålingen. Se KSL § 74, stk. 2.

 

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.