Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

D.A.8.1.2.1 Udtagning af varer og ydelser ML § 28, stk. 1

Indhold

Afsnittet beskriver, hvad momsgrundlaget er i tilfælde, hvor der sker udtagning af varer og ydelser efter ML § 5, stk. 1-3, jf. ML § 28, stk. 1. Se evt. afsnit D.A.4.3 Andre momspligtige transaktioner ML § 5 om udtagning.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Indehaverens eget arbejde medregnes ikke i momsgrundlaget
 • Varer som virksomheden selv har indført fra lande udenfor EU
 • Varer og ydelser der udtages i forbindelse med byggeri
 • Eget forbrug af el fra vindmøller
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også:

Om ML § 29 a og dagsbevisordningen i forbindelse med vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton og udtagning til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål, se afsnit D.A.11.6.3.3.4 Dagsbevis ML § 41, stk. 4.

Lovgrundlag

ML § 28, stk. 1, har følgende ordlyd:

"For varer og ydelser, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 1-3, er afgiftsgrundlaget indkøbsprisen eller fremstillingsprisen, jf. dog stk. 3, heri ikke indbefattet værdien af den afgiftspligtige persons eget arbejde og afgiften efter denne lov, men medregnet andre afgifter som anført i § 27, stk. 2, nr. 1. Har virksomheden selv indført varen fra steder uden for EU, anses en i overensstemmelse med reglerne i § 32, stk. 1, fastsat værdi som indkøbsprisen. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for varer og ydelser, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 4, når udtagningen sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale."

De bagvedliggende bestemmelser i momssystemdirektivet har følgende ordlyd:

"Artikel 74

Når en afgiftspligtig person udtager eller anvender en vare fra sin virksomhed, eller når en afgiftspligtig person eller personer, som indtræder i hans rettigheder, når han ophører med sin afgiftspligtige økonomiske virksomhed, ligger inde med varer som omhandlet i artikel 16 og 18, er afgiftsgrundlaget købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor disse transaktioner finder sted.

Artikel 75

Ved levering af ydelser i form af anvendelse af en vare, der indgår i en virksomheds aktiver, til privat brug og ved vederlagsfri levering af ydelser som omhandlet i artikel 26, er afgiftsgrundlaget de udgifter, som den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen.

...

Artikel 77

Ved levering af de i artikel 27 omhandlede ydelser, som af en afgiftspligtig person udføres til brug for dennes virksomhed, er afgiftsgrundlaget normalværdien af den pågældende transaktion."

Regel

Momsgrundlaget for de varer og ydelser, som der skal betales moms af ved udtagning efter ML § 5, stk. 1-3, er indkøbsprisen eller fremstillingsprisen for de pågældende varer og ydelser uden moms.

Ved vurderingen af, om virksomhedens fastsættelse af indkøbs- eller fremstillingsprisen er sket korrekt, vil der i praksis blive lagt vægt på, hvilket beløb ligningsmyndigheden har fastsat en given udtagning til.

Bemærk

Skatteministeren har mulighed for at fastsætte standardbeløb for udtagning. Se ML § 29, stk. 4. Bemyndigelsen er udnyttet i momsbekendtgørelsens §§ 14-16 til at fastsætte standardbeløb for udtagning i landbrugs- og restaurationsvirksomheder. Læs mere herom i afsnit D.A.8.1.4 Standardsatser ML § 29, stk. 4.

Indehaverens eget arbejde medregnes ikke i momsgrundlaget

Til momsgrundlaget medregnes ikke den afgiftspligtige persons eget arbejde. Det betyder, at fysiske personer ikke skal medregne værdien af deres eget arbejde, men kun værdien af virksomhedens ansattes arbejde til momsgrundlaget ved:

 • udtagning, herunder anvendelse, af varer til privat brug mv. Se ML § 5, stk. 1
 • udtagning af varer og ydelser til formål som nævnt i ML § 42, stk. 1 og 3. Se ML § 5, stk. 2
 • udtagning af ydelser til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale. Se ML § 5, stk. 3
 • udtagning af varer og ydelser, i forbindelse med byggeri mv., når udtagningen sker til privat brug for indehaveren eller dennes personale. Se ML § 5, stk. 4.

Bemærk

Hvis udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. sker til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale, skal momsen beregnes efter ML § 28, stk. 3. Se afsnit D.A.8.1.3 Momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter ML § 29.

Varer, som virksomheden selv har indført fra lande udenfor EU

Hvis virksomheden selv har indført de varer, som udtages, fra lande udenfor EU, skal momsen beregnes af den værdi, der er fastsat efter reglerne i ML § 32, stk. 1. Se afsnit D.A.8.3 Momsgrundlag ved import af varer fra lande udenfor EU ML § 32.

Varer og ydelser der udtages i forbindelse med byggeri

ML § 28, stk. 1, 1. pkt. skal også anvendes ved udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri efter ML § 5, stk. 4, når udtagningen sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale. Se afsnit D.A.4.3.5 Udtagning af varer og ydelser ved byggeri mv. ML § 5, stk. 4 og afsnit D.A.21.4 Udtagning i forbindelse med byggeri mv. ML § 5, stk. 4 om udtagning i forbindelse med byggeri.

Hvis virksomheden anvender egne varer og ydelser til byggeri, hvor virksomheden skal betale moms efter ML §§ 6 -7, skal momsen beregnes som beskrevet i ML § 28, stk. 3. Se afsnit D.A.8.1.3 Momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter ML § 29.

Eget forbrug af el fra vindmøller

Registrerede vindmølleejere skal betale moms af den el, der anvendes til private eller andre ikke fradragsberettigede formål. Se ML § 5, stk. 1.

Ved beregningen af moms af eget forbrug mv. må salgsprisen til elværket ikke lægges til grund. I denne situation vil det være nødvendigt at lave en kalkulation over fremstillingsprisen pr. enhed (kWh). Kalkulationen foretages på den måde, at der på grundlag af vindmøllens samlede årsproduktion beregnes en kWh-pris. I kalkulationen skal indgå alle omkostninger ekskl. moms (også ikke momsbelagte omkostninger) i forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation af møllen.

I vindmøllens 10 første år skal der også medregnes en udgift til afskrivning på 10 pct. pr. år af møllens samlede anskaffelsespris, herunder eksempelvis udgifter til fundamentering. Eventuelle offentlige tilskud må ikke modregnes i anskaffelsesprisen. Forrentning af anlægsomkostningerne kan derimod holdes udenfor kalkulationen.

Omkostningerne ved genetablering af privat anvendte vindmøller efter skader skal ikke indgå i momsgrundlaget for produceret el i det omfang, at omkostningerne dækkes af et forsikringsselskab.

Hvis omkostningerne ikke dækkes af et forsikringsselskab, fordi de betragtes som forbedringer, skal denne del derimod indgå i den momspligtige værdi for produceret el. Der skal herefter til momsgrundlaget medregnes en udgift på 10 pct. af disse omkostninger i de 10 følgende produktionsår.

Der bliver altså tale om en 10-års afskrivningsperiode for både den oprindelige anskaffelsespris og for forbedringsomkostningerne.

Fællesejede vindmøller skal udskrive regninger over den kalkulerede fremstillingspris med deklareret moms til ejerne og medregne dette momsbeløb til salgsmomsen. Registrerede medejere vil helt eller delvist kunne medregne dette momsbeløb til den indgående moms efter de almindelige regler.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-72/05, Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny

Domstolen fastslår, at med "de udgifter, som den afgiftspligtige har haft i forbindelse med tjenesteydelsen", som omhandlet i 6.momsdirektivs artikel 11, punkt A, stk. 1, litra c, (momssystemdirektivets artikel 75) skal forstås de udgifter, f.eks. anskaffelses- eller opførelsesomkostninger vedrørende det nævnte gode - i det konkrete tilfælde en fast ejendom - som har givet ret til fradrag af moms, og uden hvilken den omhandlede private anvendelse - af ejendommen - ikke havde kunnet finde sted.

Landsskatteretskendelser

SKM2017.267.LSR Sagen vedrørte et spørgsmål om opgørelsen af salgsmoms for et solcelleanlæg, der var tilmeldt nettoafregning på årsbasis (Gruppe 6), også kaldet den "gamle" ordning. For perioden udviste anlægget et nettounderskud, idet solcelleanlæggets produktion af elektricitet var mindre end klagerens forbrug. Landsskatteretten bemærkede, at den producerede elektricitet enten blev leveret til elselskabet eller forbrugt direkte af klageren selv i den private husholdning. Landsskatteretten fandt, at salgsmomsen for den elektricitet, der blev leveret til elselskabet, skulle opgøres efter momslovens § 27, stk. 1, jf. momslovens § 4, stk. 1. Salgsmomsen for den elektricitet, der var udtaget og forbrugt direkte af klageren selv i den private husholdning, skulle opgøres efter momslovens § 28, stk. 1, jf. momslovens § 5, stk. 1. Landsskatteretten fandt endvidere, at der ved opgørelsen af fremstillingsprisen efter momslovens § 28, stk. 1, skulle tages udgangspunkt i en forventet levetid for solcelleanlægget, og der var således ikke tilstrækkelig hjemmel til i alle tilfælde at anvende en afskrivningsperiode på 5 år for solcelleanlæg. SKAT overvejer ved redaktionens slutning konsekvenserne af afgørelsen.
SKM2017.266.LSR Sagen vedrørte et spørgsmål om opgørelsen af salgsmoms for et solcelleanlæg, der var tilmeldt nettoafregning på årsbasis (Gruppe 6), også kaldet den "gamle" ordning. For perioden udviste anlægget et nettooverskud, idet solcelleanlæggets produktion af elektricitet var større end klagerens forbrug. Landsskatteretten bemærkede, at den producerede elektricitet enten blev leveret til elselskabet eller forbrugt direkte af klageren selv i den private husholdning. Landsskatteretten fandt, at salgsmomsen for den elektricitet, der blev leveret til elselskabet, skulle opgøres efter momslovens § 27, stk. 1, jf. momslovens § 4, stk. 1. Salgsmomsen for den elektricitet, der var udtaget og forbrugt direkte af klageren selv i den private husholdning, skulle opgøres efter momslovens § 28, stk. 1, jf. momslovens § 5, stk. 1. Landsskatteretten fandt endvidere, at der ved opgørelsen af fremstillingsprisen efter momslovens § 28, stk. 1, skulle tages udgangspunkt i en forventet levetid for solcelleanlægget, og der var således ikke tilstrækkelig hjemmel til i alle tilfælde at anvende en afskrivningsperiode på 5 år for solcelleanlæg. SKAT overvejer ved redaktionens slutning konsekvenserne af afgørelsen.
Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.