Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.1.8.1.4 EMCS og elektroniske ledsagedokumenter

Indhold

Dette afsnit handler om EMCS-systemet og brugen af elektroniske ledsagedokumenter.

Afsnittet indeholder:

 • Indførelsen af EMCS
 • Illustration af EMCS-systemet.

Indførelsen af EMCS

For at sikre at vareforsendelser under suspension kan identificeres og den skyldige afgift, som forsendelsen giver anledning til, kan fastslås, skal handel med varer, der er undergivet harmoniserede afgifter, foregå med et elektronisk ledsagedokument for varerne.

I december 2009 vedtog Folketinget lov nr. 1385 af 21. december 2009, som gennemfører Rådets direktiv 2008/118/EF og fastsætter en obligatorisk elektronisk procedure for udfærdigelse af ledsagedokument i forbindelse med transport af punktafgiftspligtige varer, som forsendes under afgiftssuspensionsordningen. Dette har hidtil i praksis fungeret ved hjælp af et system med papirblanketter, som har været brugt i hele EU.

Den 28. januar 2011 indførte Danmark den obligatoriske elektroniske procedure ved forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer:

 • mineralolieprodukter,
 • spiritus,
 • tobak,
 • øl og
 • vin

under afgiftssuspension inden for EU ved brug af et IT-system kaldet EMCS - "Excise Movement and Control System".

Illustration af EMCS-systemet

Tegningen herunder illustrerer systemet:

 Visning af billede: 4

Ved forsendelse af ubeskattede EU-punktafgiftspligtige varer, herunder også vareprøver, mellem EU-lande eller gennem EU-lande til lande uden for EU (tredjelande), fx til Norge via Sverige, skal afsenderen udstede et elektronisk ledsagedokument ved brug af EMCS-systemet.

Der skal ikke bruges elektronisk ledsagedokument ved forsendelse af varer

 • Mellem virksomheder i Danmark
 • Direkte fra Danmark til et ikke-EU-land, fx med skib til Norge eller Rusland
 • Direkte fra et land uden for EU til Danmark
 • Til EFTA-lande (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein) via et andet EU-land, hvis varerne (T2-varer, der er fortoldede) allerede underlægges en toldforsendelsesordning i Danmark
 • Der toldmæssigt ikke er i fri omsætning, dvs. ufortoldede varer (T1-varer), og som derfor er underlagt en toldforsendelsesordning.

Eksempel: Bornholm

Reglerne om elektronisk ledsagedokument gælder også for varer, der sendes mellem Bornholm og det øvrige Danmark via Sverige.

Forsendelse af punktafgiftspligtige varer inden for EU må kun finde sted under afgiftssuspensionsordningen, hvis det sker på grundlag af et elektronisk ledsagedokument. Med EMCS er det muligt at oprette og sende ledsagedokumenter og kvitteringer elektronisk mellem alle medlemslandene i EU.

For at kunne bruge EMCS og afsende eller modtage et elektronisk ledsagedokument, kræver det en registrering for den pågældende harmoniserede afgift som:

 • autoriseret oplagshaver,
 • registreret vareafsender,
 • registreret varemodtager eller
 • midlertidig registreret varemodtager

hos Skattestyrelsen.

Se også

Se afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) for en nærmere beskrivelse af de forskellige typer af registreringer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.