Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.5.3 Anvendelse af bundfradrag

Indhold

Dette afsnit handler om anvendelse af bundfradraget.

Afsnittet indeholder:

  • Anvendelse af bundfradrag
  • Årlig opgørelse
  • Dokumentation for ret til bundfradrag.

Anvendelse af bundfradrag

Bundfradraget gælder for et kalenderår ad gangen.

Der kan frit disponeres over bundfradraget indenfor kalenderåret. Virksomheden kan fx vælge at benytte bundfradraget først på året og først "betale" CO2-afgift, når bundfradraget er "brugt op", eller benytte bundfradraget sidst på året. Virksomheden kan også vælge at fordele bundfradraget ud over årets 12 måneder.

Bundfradraget kan modregnes i CO2-afgiften af brændselsforbrug til procesformål, dvs. forbrug af brændsler, der er godtgørelsesberettigede efter:

  • MINAL § 11
  • GASAL § 10
  • KULAL § 8.

Bundfradraget kan også modregnes i CO2-afgiften af det brændselsforbrug, der er medgået til produktion af kulde til procesformål. Se CO2AL § 9 c, stk. 9.

Hvis bundfradraget i en virksomhed overstiger betalingen af afgifter, kan virksomheden udnytte det resterende bundfradrag i virksomhedens betaling af CO2-afgift for brændsler, der anvendes til fremstilling af elektricitet, og som er godtgørelsesberettigede eller afgiftsfrie efter reglerne i MINAL § 9, stk. 2 og 3, GASAL § 8, stk. 2 og 3, eller KULAL § 7, stk. 1 og 2.

Virksomheder, der får kompensation fra energinet skal modregne kompensationen i betalingen af afgifter.

Dette betyder, at en virksomhed med bundfradrag kan modregne bundfradraget i CO2-afgiften for forbrug af brændsler, som

  • berettiger virksomheden til godtgørelse af eller fritagelse for energiafgifter efter energiafgiftslovene (ikke elafgiftsloven)
  • anvendes til fremstilling af elektricitet, hvis der stadig er "overskud".

Virksomhederne har dermed en forbedret mulighed for at anvende bundfradraget.

Bundfradraget kan ikke overstige CO2-afgiften af virksomhedens samlede energiforbrug til procesformål i det pågældende kalenderår.

Et uudnyttet bundfradrag kan ikke udbetales eller overføres til et andet kalenderår.

Årlig opgørelse

Ved udløbet af hvert kalenderår skal virksomheden opgøre den samlede afgiftsbetaling for hver type af brændsel og det samlede forbrug af hver type af brændsel. Se CO2AL § 9 c, stk. 8.

Hvis den årlige opgørelse viser, at der fx fejlagtigt i løbet af kalenderåret er modregnet mere bundfradrag i CO2-afgiften end virksomheden er berettiget til, skal der ske en regulering/tilbageføring af den for meget godtgjorte CO2-afgift.

Dokumentation for ret til bundfradrag

Virksomheden skal opbevare dokumentation (regnskabsmateriale herunder beregning af bundfradraget) for basisårene (2003-2007) eller basisåret (2007), så længe bundfradraget benyttes. Se CO2AL § 12, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.