Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.4.6.5.4 Overdragelse af bundfradrag

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår og under hvilke betingelser et bundfradrag kan overdrages i forbindelse med fx udlejning og overdragelse af en virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Overdragelse til anden driftsleder
  • Midlertidigt produktionsstop
  • Andre procesformål.

Overdragelse til anden driftsleder

Godtgørelse af CO2-afgift er knyttet til bestemte energiintensive processer, som oprindelig foregik i virksomheden i basisperioden 2003 - 2007 eller 2007.

Bundfradraget er knyttet til den enkelte virksomhed og kan overdrages i forbindelse med forskellige begivenheder, fx generationsskifte, salg, flytning til anden matrikel mv. Bundfradraget er fastlåst på et bestemt niveau, og størrelsen kan ikke ændres ved fx produktionsudvidelser.

Bundfradraget kan ikke overdrages alene men kun sammen med de energitunge processer (produktionsprocesser), som bundfradraget oprindeligt var knyttet til.

Hvis overdragelsen sker i et løbende kalenderår, skal den hidtidige driftsleder også oplyse om størrelsen af et eventuelt restbundfradrag.

Udlejning af en produktionsenhed

En lejeaftale vil også betyde, at bundfradraget kan udnyttes af en lejer. Ejerskabet er således ikke afgørende for, at kunne anvende et bundfradrag.

Hvis fx en væksthusgartner udlejer/bortforpagter sine drivhuse, kan bundfradraget følge med til lejeren/forpagteren. Det er en betingelse, at der fortsat drives gartnerivirksomhed i væksthusene, og at de drives for lejerens egen regning og risiko (at lejer er driftsleder).

Overdragelsen skal kunne dokumenteres ved en leje-/forpagtningskontrakt eller lignende, hvor de nærmere aftaler om drift af produktionsenheden, lejeperiode og bundfradrag fremgår.

Hvis produktionsenheden udlejes i et løbende kalenderår, skal størrelsen af bundfradraget også fremgå.

Ved ophør af en lejekontrakt i et løbende kalenderår, skal lejer oplyse om størrelsen af et eventuelt restbundfradrag til udlejer.

Skattestyrelsen skal underrettes, hvis lejekontrakten ændres, fx hvis lejeperioden ændres.

Udlejning af en del af en produktionsenhed

Hvis det kun er en del af en produktionsenhed der udlejes, kan der kun overdrages en forholdsmæssig andel af bundfradraget svarende hertil.

Ved udlejning af væksthuse kan bundfradraget opgøres på baggrund af en forholdsmæssig andel af det samlede væksthusareal, der har ligget til grund for beregning af bundfradraget.

Der gælder i øvrigt de samme betingelser mv. som er nævnt ovenfor under "Udlejning af en produktionsenhed".

Ved udlejning af en del af produktionsenheden i en kortere periode end et helt kalenderår, er det udlejers (driftsleders) ansvar, at der ikke opnås et større bundfradrag end oprindeligt beregnet.

Midlertidigt produktionsstop

Bundfradraget bortfalder ikke ved, at driftsleder har et midlertidigt produktionsstop. Ved et midlertidigt produktionsstop forstås, at produktionen er ophørt i en kortere periode, fx som følge af urentabel produktion og renovering/reparation af produktionsenheden.

Andre procesformål

Bundfradraget kan også anvendes til procesformål i andre dele af virksomheden. Hvis en gartnerivirksomhed køber en anden virksomhed fx en marmeladefabrik, kan uudnyttet bundfradrag fra gartnerivirksomheden bruges i marmeladefabrikken, hvis gartnerivirksomheden fortsat opretholdes, og hvis der er tale om samme driftsleder (samme juridiske enhed).

Det er under alle omstændigheder en betingelse for fortsat bundfradrag, at den proces, som oprindeligt har ligget til grund for bundfradraget, fortsat foregår i virksomheden.

Hvis fx en væksthusgartner ophører med at drive væksthusgartneri, så ophører adgangen til at bruge bundfradraget også.

Bundfradraget kan ikke omsættes/afsættes isoleret, men alene indgå som et element i den samlede virksomhed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.