Til forside
www.tax.dk - skat og afgift

Advokat hugger hovedet af alvorligt syg klient

,, Advokat Tommy V. Christiansen har efterfølgende gjort gældende, at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 10/11-2017 (ajourført 12/11-2017)

Hos TVC Advokatfirma, der bl.a. huser advokat Torben Bagge og advokat Michael Juul Eriksen, har man været ude for både dette og hint. Formentligt gav det anledning til lidt snak omkring kaffemaskinen, da en partner sidste år forlod advokatfirmaet efter en betinget fængselsdom.1) Men en vis panderynken har det nok tillige givet anledning til, at advokatfirmaets grundlægger, advokat Tommy V. Christiansen, har kappet hovedet af en kollegas klient, uden en forudgående høring. Advokat Tommy V. Christiansen var udtrådt af TVC Advokatfirma, da episoden fandt sted.2)

Sagen tog sin begyndelse, da advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru, der stadig arbejder i TVC Advokatfirma, offentliggjorde en kommentar til dommen SKM 2017.528 BR.3)

I kommentaren henviser advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru til de almindelige bemærkninger i forslaget til lov 1665/2016, pkt. 3.9.2, og de særlige bemærkninger til skatteforvaltningslovens § 58 a, hvorfra de citerer: »... SKAT har set tilfælde, hvor det ikke kan udelukkes, at der mellem den sagkyndige og den godtgørelsesberettigede på forhånd er aftalt, at den godtgørelsesberettigede kun er forpligtet til at betale et beløb svarende til, hvad der opnås i omkostningsgodtgørelse. Den sagkyndige vil efter udbetaling af en omkostningsgodtgørelse på 50 pct. herefter udstede kreditnotaer for det resterende honorar, således at den godtgørelsesberettigede frigøres for betalingsforpligtelsen i relation til denne del af honorarkravet.«

Herefter skriver advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru, at »Som det fremgår, eksemplificerede rågiverens "Tilbud om juridisk bistand" i den her foreliggende sag, SKM2017.528.BR, på meget illustrativ vis de scenarier, der er beskrevet i forarbejderne til skatteforvaltningslovens § 58 a.«

Endelig skriver advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru, at »Det står således klart, at tilfælde, hvor der søges om omkostningsgodtgørelse på grundlag af rådgiverens fakturerede fulde honorar, og hvor honoraret i det indbyrdes forhold mellem rådgiver og klient på grundlag af en forhåndsaftale herefter nedskrives til 50 pct., vanskeligt kan kvalificeres som andet end oppebørsel af offentlige restitutioner på et urigtigt grundlag med klienten som medvirkende aktør.«

Mange er efter at have læst advokatægteparrets kommentar til dommen SKM 2017.528 BR, blevet efterladt med det indtryk, at der i denne sag var indgået en aftale mellem rådgiveren og klienten om at nedskrive honoraret med 50 pct., hvis sagen blev tabt, og at der herefter alligevel ville blive søgt om omkostningsgodtgørelse på grundlag af det fulde regningsbeløb. Et arrangement, der, med advokatægteparrets ord, »vanskeligt kan kvalificeres som andet end oppebørsel af offentlige restitutioner på et urigtigt grundlag med klienten som medvirkende aktør.«4)

I den forbindelse har en del fundet det kritisabelt, at advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru har offentliggjort kommentaren, uden forinden at have foretaget en høring.5)

Advokat Tommy V. Christiansen har efterfølgende gjort gældende, at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.6) Det bemærkes hertil, at advokat Tommy V. Christiansen, da han skrev kommentaren, har været klar over, at klienten er kronisk syg.7)

Måske har den tanke strejfet de tidligere og nuværende kollegaer i TVC Advokatfirma, at advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru har taget en selfie, når advokatægteparret afrunder deres kommentar med følgende bandbulle: »En sådan adfærd er ikke til gavn, hverken for klienten, for branchen eller for godtgørelsesordningen i almindelighed.«


1) Jf. Finans.dk, 15. april 2016.
2) Jf. e-mail af 15. oktober 2017 fra advokat Tommy V. Christiansen, i hvilket det hedder: »Vedrørende forholdet til TVC Advokatfirma bemærkes, at jeg er udtrådt af advokatfirmaet i 2014.« Om sin udtræden oplyser advokat Tommy V. Christiansen videre i e-mail af 21. oktober 2017: »Jeg udtrådte af TVC Advokatfirma ultimo 2014 i henhold til en mere end 30 år gammel interessentskabskontrakt og da i overensstemmelse med denne kontrakt, hvorefter der er ret og pligt til udtræden ved udløbet af det kalenderår, hvor en partner er fyldt 65 år.«
3) Kommentaren blev ifølge e-mail af 15. oktober 2017 fra advokat Tommy V. Christiansen i første omgang offentliggjort hos Karnov af ham. Herefter blev kommentaren offentliggjort på hjemmesiden www.v.dk. Her er både advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru angivet som forfattere. I e-mailen fra advokat Tommy V. Christiansen hedder det: »For så vidt angår Bodil Christiansens rolle bemærkes: Som led i min aftale med TVC Advokatfirma i tilknytning til min udtræden, blev det aftalt, at Bodil Christiansen bistår mig med udarbejdelse af artikler i en kortere årrække efter min udtræden.« Endvidere oplyser advokat Tommy V. Christiansen, at »Undertegnede er således eneansvarlig for indholdet af disse artikler - hvilket også tydeligvis fremgår af, at artiklerne i første omgang offentliggøres hos Karnov alene i mit navn. Se også e-mail af 1. oktober 2017 til dig, hvoraf det fremgår, at: "Kopi til Bodil Christiansen, der bistår mig med udarbejdelse af artikler."«
4) Efter offentliggørelsen af denne leder har advokat Tommy V. Christiansen i e-mail af 10. november 2017 tilkendegivet, »At din artikel er ganske misvisende, idet der på intet tidspunkt rejses kritik af skatteyderen - men derimod af rådgiveren, der har udformet en aftale, der efter min opfattelse giver anledning til kritik.«
5) I e-mail af 10. november 2017 har advokat Tommy V. Chistiansen gjort gældende, at »Der er ikke sædvane for, at forfattere foretager en høring forud for udarbejdelse af en kommentar til en offentliggjort dom. Hvis du mente, at der var forhold, som burde være medtaget - ud over hvad du allerede har medtaget, som efter vor vurdering ikke er relevant - kunne du blot have fremsendt dette.«
6) Jf. e-mail af 15. oktober 2017 fra advokat Tommy V. Christiansen, i hvilket det hedder: »Og for så vidt angår dine klienter, må de vist selv tage stilling til, hvorvidt de finder, at der er grundlag for en reaktion. Hvis de mener, at dette er tilfældet, vil jeg anbefale, at de anlægger en injuriesag.«
7) I kommentaren hedder det således: »Den pågældende sag drejede sig om sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten over et bindende svar på et spørgsmål om, hvorvidt klienten kunne opnå fradrag efter ligningsloven for kronisk syge. Skatteyderen fik ved denne klagesag medhold.« I den af Landsskatteretten offentliggjorte afgørelse af 17. september 2015 er gengivet uddrag af lægeerklæring af 12. august 2013 om klienten, i hvilket det hedder: »Patienten er kendt med spinalstenose svarende til Ll, L2 og L3. På grund af det udbredte område har hun ikke kunne tilbydes kirurgist intervention, især også da der er øget operationsrisiko på grund af svær astma. Gangdistancen er derfor væsentlig reduceret. Ud over det kendt med svær astma med tilbøjelighed til åndenød i tætte rum. Er desuden kendt med socialfobi samt kroniske hoftesmerter på grund af artrose.« I lægeklæring af 14. august 2014, ligeledes gengivet i Landsskatterettens afgørelse, hedder det: »Patienten er kendt med spinalstenose samt højresidig paramedian diskusprolaps L5/S1 verificeret ved MR-skanning columna lumbalis i februar 2010. Heraf følgende tendens til gangbesvær. Ud over dette kendt med kronisk obsktruktiv lungelidelse diagnosticeret med lungefunktionsundersøgelse med FEV1 på 45 % med diagnosetidspunktet sidst i 2004. Dette formentlig udløst af langvarig astmatilstand, som diagnosticeres i 1979. Socialfobi i 2008 behandlet med samtaleterapi.«

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.