Til forside TAX.DK - skat & afgift
Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar

,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 12/10-2019

Sagen tog sin begyndelse, da advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru offentliggjorde en kommentar til dommen SKM 2017.528 BR på Tommy V. Christiansens private hjemmeside.1) Dommen drejede sig om, hvorvidt en skattepligtig var berettiget til omkostningsgodtgørelse i en sag om befordringsfradrag for kronisk syge, som den skattepligtige havde vundet i Landsskatteretten. Den skattepligtige var min klient.

I kommentaren henviser advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru til de almindelige bemærkninger i forslaget til lov 1665/2016, pkt. 3.9.2, og de særlige bemærkninger til skatteforvaltningslovens 58 a, hvorfra de citerer: »... SKAT har set tilfælde, hvor det ikke kan udelukkes, at der mellem den sagkyndige og den godtgørelsesberettigede på forhånd er aftalt, at den godtgørelsesberettigede kun er forpligtet til at betale et beløb svarende til, hvad der opnås i omkostningsgodtgørelse. Den sagkyndige vil efter udbetaling af en omkostningsgodtgørelse på 50 pct. herefter udstede kreditnotaer for det resterende honorar, således at den godtgørelsesberettigede frigøres for betalingsforpligtelsen i relation til denne del af honorarkravet.«

Herefter skriver advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru, at »Som det fremgår, eksemplificerede rådgiverens "Tilbud om juridisk bistand" i den her foreliggende sag, SKM2017.528.BR, på meget illustrativ vis de scenarier, der er beskrevet i forarbejderne til skatteforvaltningslovens 58 a.«

Endelig skriver advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru, at »Det står således klart, at tilfælde, hvor der søges om omkostningsgodtgørelse på grundlag af rådgiverens fakturerede fulde honorar, og hvor honoraret i det indbyrdes forhold mellem rådgiver og klient på grundlag af en forhåndsaftale herefter nedskrives til 50 pct., vanskeligt kan kvalificeres som andet end oppebørsel af offentlige restitutioner på et urigtigt grundlag med klienten som medvirkende aktør.«

Mange er efter at have læst advokatægteparrets kommentar til dommen SKM 2017.528 BR, blevet efterladt med det indtryk, at der i denne sag var indgået en aftale mellem rådgiveren og klienten om at nedskrive honoraret med 50 pct., hvis sagen blev tabt, og at der herefter alligevel ville blive søgt om omkostningsgodtgørelse på grundlag af det fulde regningsbeløb. Et arrangement, der, med advokatægteparrets ord, »vanskeligt kan kvalificeres som andet end oppebørsel af offentlige restitutioner på et urigtigt grundlag med klienten som medvirkende aktør.«

Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten,2) og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.3)

Advokat Tommy V. Christiansen har ikke villet at fjerne anklagen mod klienten fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar. Det fremgår således af den offentliggjorte dom, SKM 2017.528 BR, at sagen er ført af »Adv. Hans Christian Spies«, og i dommen henvises der til den underliggende Landsskatteretsafgørelse, i hvilken der redegøres udførligt for klientens sygdomsforløb. Både dommen og Landsskatteretsafgørelsen er offentligt tilgængelige på skattemyndighedernes hjemmesider.


1) Kommentaren blev ifølge e-mail af 15. oktober 2017 fra advokat Tommy V. Christiansen i første omgang offentliggjort hos Karnov af ham. Herefter blev kommentaren offentliggjort på hjemmesiden www.v.dk. Her er både advokat Tommy V. Christiansen og hans hustru angivet som forfattere. I e-mailen fra advokat Tommy V. Christiansen hedder det: »For så vidt angår Bodil Christiansens rolle bemærkes: Som led i min aftale med TVC Advokatfirma i tilknytning til min udtræden, blev det aftalt, at Bodil Christiansen bistår mig med udarbejdelse af artikler i en kortere årrække efter min udtræden.« Endvidere oplyser advokat Tommy V. Christiansen, at »Undertegnede er således eneansvarlig for indholdet af disse artikler - hvilket også tydeligvis fremgår af, at artiklerne i første omgang offentliggøres hos Karnov alene i mit navn. Se også e-mail af 1. oktober 2017 til dig, hvoraf det fremgår, at: "Kopi til Bodil Christiansen, der bistår mig med udarbejdelse af artikler."«
2) Advokat Tommy V. Christiansen har i e-mail af 10. november 2017 tilkendegivet, »At din artikel er ganske misvisende, idet der på intet tidspunkt rejses kritik af skatteyderen - men derimod af rådgiveren, der har udformet en aftale, der efter min opfattelse giver anledning til kritik.«
3) Jf. e-mail af 15. oktober 2017 fra advokat Tommy V. Christiansen, i hvilket det hedder: »Og for så vidt angår dine klienter, må de vist selv tage stilling til, hvorvidt de finder, at der er grundlag for en reaktion. Hvis de mener, at dette er tilfældet, vil jeg anbefale, at de anlægger en injuriesag.«

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Hans Chr. Spies er uddannet advokat og har i en årrække forsket og undervist på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Redaktør på TAX.DK siden 1998. Har ført en række principielle sager ved Landsskatteretten og de almindelige domstole.
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.