Til forside
tax.dk - skat og afgift
Bruttolønordning (lønomlægning)

Ved en bruttolønordning (lønomlægning) forstås en ordning, hvorved Personalegoder finansieres ved en nedgang i den skattepligtiges løn.

For at en aftale om en bruttolønordning kan få skattemæssig virkning, skal følgende betingelser være opfyldt:1)

  1. Aftalen skal være gyldig mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren2)
  2. Aftalen må kun have virkning for fremtidig løn3)
  3. Der skal være tale om en reel ændring af lønnens sammensætning4)

Såfremt man påtænker at indgå en aftale om en bruttolønordning med sin arbejdsgiver, kan det anbefales at søge om et bindende svar fra SKAT, om hvorvidt SKAT kan godkende ordningen. Se hertil Bindende svar.


1) Se hertil også Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.1.7.1.
2) Den skatteretlige kvalifikation af et retstilfælde tager således altid udgangspunkt i den civilretlige kvalifikation.
3) Jf. statsskattelovens § 4.
4) Jf. kildeskattelovens § 46, stk. 3.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.