Til forside
tax.dk - skat og afgift
Kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse)

En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en ansat efter faste kilometersatser, såfremt den ansatte anvender sin bil, motorcykel, cykel, knallert eller 45-knallert, til erhvervsmæssig transport.1) Man er også berettiget til et modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis man eksempelvis anvender sin samlevers køretøj.

Selvstændige har mulighed for skattefrit at modtage et beløb svarende til standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse eller alternativt trække udgifterne til erhvervsmæssig transport fra med standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Se hertil Kørselsgodtgørelse til selvstændige.

Erhvervsmæssig transport

Følgende former for transport betragtes som erhvervsmæssig og berettiger derfor til skattefri kørselsgodtgørelse:2)

  • Befordring mellem arbejdspladser
  • Befordring inden for samme arbejdsplads
  • Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder3)

Der er således tale om erhvervsmæssig transport, hvis man i løbet af arbejdsdagen besøger kunder i forskellige byer. Sædvanlig daglig transport mellem bopæl og arbejdsplads betragtes derimod som privat transport og berettiger ikke til udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Der er som udgangspunkt kun mulighed for Kørselsfradrag.

Hvor der også udføres arbejde i tilknytning til den private bopæl, vil det dog i visse tilfælde være muligt at få skattefri kørselsgodtgørelse for transporten mellem ens bopæl og en arbejdsplads, selvom 60-dages-reglen ikke er opfyldt.

Derudover vil man, såfremt man begynder på et nyt arbejde, altid i en periode kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse for transporten mellem bopæl og arbejdsplads.

Satser for kørselsgodtgørelse

I 2016 er betingelsen for at en udbetalt kørselsgodtgørelse er skattefri, at den ikke overstiger følgende satser ved kørsel i bil og motorcykel:4)

Sats kørselsgodtgørelse 2016

kørsel til og med 20.000 km årligt

3,63 kr. pr. km

kørsel ud over 20.000 km årligt

1,99 kr. pr. km

I 2015 er betingelsen for at en udbetalt kørselsgodtgørelse er skattefri, at den ikke overstiger følgende satser ved kørsel i bil og motorcykel:5)

Sats kørselsgodtgørelse 2015

kørsel til og med 20.000 km årligt

3,70 kr. pr. km

kørsel ud over 20.000 km årligt

2,05 kr. pr. km

For benyttelse af cykel, knallert eller 45-knallert er satsen for skattefri kørselsgodtgørelse (2016, 2015: 0,52 kr. pr. km).6)

Udbetales der kørselsgodtgørelse, som overstiger disse satser, bliver hele den udbetalte kørselsgodtgørelse skattepligtig for lønmodtageren.7)

Beregner
Indkomstår 20162015
Transportmiddel bil/motorcykelcykel/knallert/45-knallert
Kørsel pr. år km
Kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km pr. år kr.
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km pr. år kr.

Skattefri kørselsgodtgørelse kr.

Fradrag hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler kørselsgodtgørelse

Såfremt en lønmodtager er berettiget til at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men arbejdsgiveren ikke udbetaler kørselsgodtgørelse, er den ansatte berettiget til et fradrag efter satserne for befordring mellem hjem og arbejde, jf. Kørselsfradrag.8)

Et alternativ til kørselsgodtgørelse

I visse situationer kan det være en fordel at få en Firmabil (fri bil) frem for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse.

Selvstændigt næringsdrivende

Selvstændigt næringsdrivende kan ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men kan til gengæld enten fradrage de faktiske udgifter til erhvervsmæssig transport eller foretage et fradrag efter ovennævnte satser for erhvervsmæssig kørsel.9)

Honorarlønnede

Honorarlønnede kan heller ikke modtage skattefri kørselsgodtgørelse, men kan på samme måde som selvstændigt næringsdrivende enten fradrage de faktiske transportudgifter eller foretage et fradrag efter ovennævnte satser for erhvervsmæssig kørsel.10)


1) Jf. ligningslovens § 9 B.
2) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 1.
3) Nedsættelsen af perioden fra 24 til 12 måneder er gældende fra 1. januar 2009, jf. L 22 § 1, vedtaget af Folketinget ved 3. behandling, den 18. december 2008.
4) Jf. bekendtgørelse 1320/2015.
5) Jf. bekendtgørelse 1247/2014.
6) Jf. bekendtgørelse 1320/2015 og bekendtgørelse 1247/2014.
7) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 3, 1. pkt. modsætningsvis.
8) Jf. ligningslovens § 9 B, stk. 3, 2. pkt.
9) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.3.3.2.
10) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.3.3.2.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.