Til forside
tax.dk - skat og afgift
Kursusudgifter

Deltager man i et kursus, vil udgifterne hertil i visse tilfælde kunne fradrages.1) Det er en betingelse for at kunne få fradrag ved deltagelse i et kursus, at deltagelsen indebærer, at man vedligeholder eller ajourfører en viden, som man gør brug af i sit nuværende arbejde.

Det taler for fradrag, at en arbejdsgiver har anbefalet deltagelse, at der er givet et økonomisk tilskud til deltagelse, og/eller at der er givet tjenestefrihed med løn.2) At en deltagelse i et kursus sker på skatteyderens eget initiativ og ikke efter krav fra en arbejdsgiver udelukker imidlertid ikke fradrag.

Fradrag er udelukket i to hovedtilfælde: Hvor der er tale om videreuddannelse, og hvor det faglige indhold er for generelt.

Man vil kunne få et sædvanligt transportfradrag for transport til og fra ens bopæl til kursusstedet. Se hertil Befordringsfradrag. Transporterer man sig fra sin sædvanlige arbejdsplads til kursusstedet, vil man kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Se hertil Skattefri kørselsgodtgørelse. Såfremt kurset indebærer behov for overnatning, vil man også kunne få fradrag for sine Rejseudgifter, eller der vil efter omstændigheder kunne gives fradrag for Dobbelt husførelse3) Se også Studierejser.

Der er tale om videreuddannelse

Hvor deltagelsen ikke har til formål at vedligeholde eller ajourføre en viden, man anvender i sit nuværende arbejde, men har til formål at oparbejde kompetencer, som kan anvendes i en ny stilling, er der tale om videreuddannelse, og der kan ikke opnås fradrag.4)

Derimod vil man kunne få fradrag, hvor der blot er tale om at man holder sig ajour med udviklingen inden for det fag eller fagområde, inden for hvilket man aktuelt arbejder.5)

Det faglige indhold er for generelt

Det faglige indhold kan have en så generel eller almen karakter - f.eks. at en advokat modtager undervisning i hukommelsesteknik - at det ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at sikre den aktuelle indkomsterhvervelse.6) I disse tilfælde kan der ikke gives fradrag.

Arbejdsgiverens mulighed for at betale og få fradrag

En arbejdsgiver har altid fradragsret for udgifter til kurser, som sikrer, at den ansatte ajourfører viden, som er nødvendig for at kunne bestride arbejdet. Men derudover vil arbejdsgiveren også kunne betale den ansattes videreuddannelse, uden at den ansatte skal betale skat af udgiften. Se hertil Fri undervisning.

Aftale om at arbejdsgiveren betaler kursus mod lønnedgang

Det vil kunne aftales med en arbejdsgiver, at denne betaler udgifterne til et kursus, mod at den ansatte går ned i løn. Se hertil Lønomlægning.


1) Se hertil Lønmodtagerfradrag.
2) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.1.4.
3) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.1.4.
4) Jf. f.eks. LSR 1973 nr. 50, hvor en premierløjtnant ved flyvevåbnet ikke fik fradrag for udgifter til et kursus til erhvervelse af et trafikflyvercertifikat, der gav ret til at gøre tjeneste som luftfartschef i al slags lufttrafik. Se hertil også SKM 2003.552 VLR om deltagelse i kurset "Procesorienteret Familierådgivning". Fradrag blev ikke anerkendt, da skatteyderen på tidspunktet for påbegyndelsen af kurset var ansat som leder af en "almindelig" daginstitution.
5) Jf. f.eks. LSR 1983 nr. 162 om en gas- og vandmester, som fik fradrag for udgiften til deltagelse i et 168 timers kursus om naturgasprojekter. Se endvidere LSR 1977 nr. 168 om en blikkenslager, der fik fradrag for udgiften til et 120 timers praktisk og teoretisk svejsekursus.
6) Jf. eksempelvis TfS 1985.102 LSR, hvor en advokat ikke fik fradrag for udgifterne til deltagelse i et kursus i dynamisk virksomhedsledelse. Kurset omfattede bl.a. forståelse af værdinormer, holdninger og menneskelig adfærd, effektiv kommunikation, fundamental talerteknik, analyseteknik, målsætningsteori samt mentale og fysiske ressourcer og effektive problemløsningsteknikker, hukommelsesteknik og salgsteknik.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.