Forside > Indholdsfortegnelse
Den juridiske vejledning 2014-2 TAX.dk skat & afgift
<<   >>

A.A.1.8 Skatteankestyrelsen

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteankestyrelsens opgaver.

Skatteankestyrelsens opgaver

Opgaverne for Skatteankestyrelsen består i at

  • modtage klagesager, som enten skal afgøres af Skatteankestyrelsen selv, et skatte-, vurderings- eller motorankenævn eller Landsskatteretten
  • visitere de indkomne klagesager
  • træffe afgørelse i de sager, der visiteres til Skatteankestyrelsen selv
  • yde sekretariatsbistand til skatte-, vurderings- og motorankenævnene og Landsskatteretten

Se SFL § 4 a.

Modtagelse af klagesager

Klager over afgørelser skal i alle tilfælde indsendes til Skatteankestyrelsen. Hvis en klage ved en fejl sendes til en anden myndighed, vil denne skulle videresende klagen til Skatteankestyrelsen. Klagen anses for rettidig, hvis den modtages af pågældende myndighed inden for klagefristen, uanset at Skatteankestyrelsen først modtager den videresendte klage efter udløbet af fristen.

Se SFL § 35 a og FVL § 7, stk. 2.

Visitering af klager

Skatteankestyrelsen foretager visitering af klager. En visitering kan ændres af Skatteankestyrelsen, hvis der endnu ikke er truffet afgørelse vedrørende klagen, og det konstateres, at sagen skal eller kan afgøres af en anden myndighed end den, sagen er visiteret til.

Klager omfattet af ankenævnenes kompetence afgøres af disse. Hvis

  • afgørelsen vil kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige
  • afgørelsen vedrører større økonomiske værdier
  • afgørelsen angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen
  • der skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde
  • sagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse

skal sagen dog afgøres af Landsskatteretten.

Endvidere kan en afgørelse behandles af Landsskatteretten, hvis klagen udspringer af samme forhold som en sag, der verserer ved Landsskatteretten.

Øvrige klager afgøres af Landsskatteretten. Dog kan den ledende retsformand efter inddragelse af Skatteankestyrelsen fasstsætte regler om at visse nærmere angivne typer af afgørelser, bortset fra afgørelser truffet af Skatterådet, skal afgøres af Skatteankestyrelsen. Se BEK nr. 1 af 02/01/2014. 

Klageren kan vælge, at en sag der er visiteret til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn, skal behandles af Landsskatteretten. Klagerens valg skal være meddelt Skatteankestyrelsen senest 4 uger efter, at klageren har modtaget meddelelse om, at klagen er visiteret til et skatte- eller vurderingsankenævn.

Se SFL § § 35 b.

Arbejdsgang ved visitering

Skatteankestyrelsen kan til brug for visiteringen af klager indhente sådanne yderligere oplysninger, som Skatteankestyrelsen anser for nødvendige til brug for visiteringen.

Skatteankestyrelsen underretter klageren om den foretagne visitering på det tidspunkt, hvor Skatteankestyrelsen har tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om klagen skal visiteres til et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen.

Hvis den foretagne visitering ændres af Skatteankestyrelsen underretter Skatteankestyrelsen klageren herom.

Visiteres klagen til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn, vejleder Skatteankestyrelsen klageren om retten til at vælge klagen behandlet i Landsskatteretten og om fristen på fire uger herfor. Fremkommer der ingen henvendelse fra klageren vedrørende visiteringen inden for fristen, viderebehandles klagen i overensstemmelse med den foretagne visitering.

Se BEK nr. 1516 af 13/12/2013 § 4.

Træffe afgørelse i klagesager

Den ledende retsformand kan efter inddragelse af Skatteankestyrelsen fastsætte regler om, at visse nærmere angivne typer af afgørelser, bortset fra afgørelser truffet af Skatterådet, skal afgøres af Skatteankestyrelsen.

Se SFL § § 35 b, stk. 3 og BEK nr. 1 af 02/01/2014. 

Udførelse af sekretariatsbistand

Skatteankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten.

SFL § § 4, stk. 2  

Se om Skatteankestyrelsens klagebehandling afsnit A.A.10.2.3 Klageinstansernes sagsbehandling

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegner 2014 som Excel-regneark
Med denne skatteberegner, kan du beregne skatten for indkomståret 2014. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer.
Skatteberegner 2014...
 

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
 Når Skatteankestyrelsen vælger at se stort på loven, hænger det formentlig sammen med, at man ønsker at tiltage sig yderligere kompetence fra en i forvejen svækket Landsskatteret.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen
 Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at min klient har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.
Landsskatteretten tvunget...  

En beskidt eftertackling
 At man alligevel forfulgte en så tvivlsom sag, hænger formentlig sammen med, at udfaldet af kontrolsagerne skulle bruges som løftestang for at få gennemført en ændring af skattekontrolloven, således at udlejningsbureauerne fremover skulle forpligtes til at indberette udlejernes lejeindtægter til SKAT. Se hertil lovforslag 75, 2010/1, fremsat af skatteministeren den 17. november 2010. Loven blev vedtaget som lov 1560/2010.
En beskidt eftertackling...  

Hvorfor får færre medhold i Landsskatteretten?
Er SKAT blevet bedre til at træffe rigtige afgørelser? Er det faglige niveau blandt dommerne i Landsskatteretten faldet? Har sagsbehandlerne i Landsskatteretten for travlt?
Hvorfor får færre medhold...  

BEREGNER
Udlejning af hus eller ejerlighed - kan kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen betale sig?
Krisen på ejendomsmarkedet gør det nødvendigt for mange at leje det hus eller den ejerlejlighed ud, som de ikke kan få solgt. Foretag en beregning af, om det kan betale sig at anvende kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen.
Udlejning 2013...
 

Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?
 Betragter man de tilfælde, i hvilke skattemyndighederne har skiftet kurs, synes der at være en overvægt af tilfælde, hvor disse kursændringer af skattemyndighederne er blevet betegnet som »praksisændringer«. Betegnelsen rammer ikke altid plet.
Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?...  

Skatteministeren under EU-tøflen
 Der var engang, hvor ministeren var herre i eget hus. Den tid er forbi. I dag må skatteministeren erkende, at EU-rettens regler til sikring af arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, skridt for skridt sætter stadigt snævrere grænser for, hvad han som minister kan tillade sig.
Skatteministeren under EU-tøflen...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2014?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...
 

 
Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
www.spiesinformation.dk ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.