TAX.DK - skat & afgift
29. januar 2015
Kontakt TAX.DK In english
Om www.tax.dk
Behandling af oplysninger
Ved at klikke videre accepterer du cookies fra Google Analytics
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
Kalender
Januar
To29
Fr30
31
Februar
1
Ma206
Ti3
On4
To5
Fr6
7
8
Ma907
Ti10A-skat for små/mellemstore virksomheder
On11
To12
Fr13
14
15
Ma1608
Ti17
On18
Regler mv.
Den juridiske vejledning:
Ligningsvejledningen mv.:
Satser og procenter
2015 2014
Arbejdsmarkedsbidrag: 8%
Særlig pensionsopsparing: 0%
Kommuneskat inkl. kirkeskat (gennemsnit): 26,2%
Sundhedsbidrag: 4%
Bundskat: 8,08%
Topskat: 15%
Udligningsskat: 5%
Skatteloft: 51,95%
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst: 42%
Personfradrag: 43.400 kr.
Personfradrag <18 år: 32.600 kr.
Grænse topskat: 459.200 kr.
Grænse udligningsskatskat: 374.800 kr.
Grænse ejendomsværdiskat: 3.040.000 kr.
Ejendomsværdiskat under grænse: 1%
Ejendomsværdiskat over grænse: 3%
Aktieskat indtil 49.900 kr.: 27%
Aktieskat fra 49.900 kr.: 42%
Bundgrænse lønmodtagerfradrag: 5.700 kr.
Bagatelgrænse personalegodebeskatning: 5.700 kr.
Selskabsskat: 23,5%
Momssats (VAT): 25%
Grænse for momsregistrering (alm.): 50.000 kr.
Maksimal årlig afskrivning for driftsmidler og skibe: 25%
Grænse for straksafskrivning (småsaldigrænse): 12.800 kr.
Skatteberegnere
I de almindelige skatteberegnere (html) er det ikke muligt at gemme de tal, som indtastes. Det er derimod muligt i de skatteberegnere, der er Excel-regneark.
Myndigheder
Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
 Når Skatteankestyrelsen vælger at se stort på loven, hænger det formentlig sammen med, at man ønsker at tiltage sig yderligere kompetence fra en i forvejen svækket Landsskatteret.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?
 Betragter man de tilfælde, i hvilke skattemyndighederne har skiftet kurs, synes der at være en overvægt af tilfælde, hvor disse kursændringer af skattemyndighederne er blevet betegnet som »praksisændringer«. Betegnelsen rammer ikke altid plet.
Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?...  

Vil Skatterådet give fradrag for racediskrimination?
 At citere korrekt fra Folketingstidende er ikke lykkedes. At henvise til en lovbestemmelse, der er vedtaget af Folketinget, er heller ikke lykkedes. Det næste bliver vel, at Skatterådet vil hævde, som i en nyligt afgjort sag om godtgørelse efter ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver har fradragsret for en udbetalt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Ud fra en betragtning om, at det må anses for udslag af en sædvanlig og naturlig driftsrisiko, at en arbejdsgiver udøver racediskrimination!
Vil Skatterådet give fradrag...  

Skatteministeren under EU-tøflen
 Der var engang, hvor ministeren var herre i eget hus. Den tid er forbi. I dag må skatteministeren erkende, at EU-rettens regler til sikring af arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, skridt for skridt sætter stadigt snævrere grænser for, hvad han som minister kan tillade sig.
Skatteministeren under EU-tøflen...  

Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen
 Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at min klient har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.
Landsskatteretten tvunget...  

Pas på falske e-mails!
Flere borgere og virksomheder har modtaget falske e-mails, hvor man f.eks. stilles i udsigt at få tilbagebetalt overskydende skat. Du opfordres til at slette sådanne e-mails med det samme.
Du kan læse mere om, hvordan du bør forholde dig på SKATs hjemmeside.  

BEREGNER
Skatteberegning 2015 som Excel-regneark
Med denne skatteberegner, kan du beregne skatten for indkomståret 2015. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer.
Skatteberegning 2015...
 

En beskidt eftertackling
 At man alligevel forfulgte en så tvivlsom sag, hænger formentlig sammen med, at udfaldet af kontrolsagerne skulle bruges som løftestang for at få gennemført en ændring af skattekontrolloven, således at udlejningsbureauerne fremover skulle forpligtes til at indberette udlejernes lejeindtægter til SKAT. Se hertil lovforslag 75, 2010/1, fremsat af skatteministeren den 17. november 2010. Loven blev vedtaget som lov 1560/2010.
En beskidt eftertackling...  

Regeringen, Konservative og Venstre hæver beskæftigelsesfradraget
Regeringen, Det Konservative Folkeparti og Venstre har den 26. november 2013 indgået en aftale om Finansloven for 2014, efter hvilken beskæftigelsesfradraget i 2014 bliver hævet til 7,65%, dog maksimalt 25.000 kr.
Højere beskæftigelsesfradrag...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Kommuneskat 2015
Kommuneskatteprocenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2015. Afgørende er, i hvilken kommune, man havde bopæl den 5. september 2014.
Kommuneskat 2015...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

Færre får medhold i Landsskatteretten, i takt med at sagsbehandlingstiden skæres ned
I løbet af en periode på 8 år har Landsskatteretten skåret den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned med cirka 5 måneder. Til gengæld får skatteyderne sjældnere medhold i Landsskatteretten. Andelen af sager, i hvilke skatteyderne får helt eller delvist medhold, er således faldet, i takt med at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er skåret ned.
Færre får medhold i Landsskatteretten...  

Tre forslag til bedre retssikkerhed i Landsskatteretten
Foranlediget af den kritik af Landsskatterettens sagsbehandling, som har været udtalt af Folketingets Ombudsmand, er læserne af TAX.DK siden 2009 blevet opfordret til at bidrage med forslag, der kan forbedre retssikkerheden i Landsskatteretten. Særligt tre temaer går igen blandt de indkomne forslag:
  • Uafhængighed
  • Obligatorisk høring af klageren
  • Bedre begrundelser
Tre forslag...  

Kollaps på boligmarkedet giver ikke nødvendigvis lavere ejendomsværdiskat
Fald i hus- og ejerlejlighedspriserne får ikke nødvendigvis til følge, at også ejendomsværdiskatten falder. Ganske vist beregnes ejendomsværdiskatten som en procentdel af ejendomsværdien, men da der er sat loft over den ejendomsværdi, som indgår i beregningsgrundlaget, får faldende priser først indvirkning på ejendomsværdiskatten, når dette loft gennembrydes.
Ejendomsværdiskat...  

Selskabsskatteprocenten sænkes til 24,5%
Med virkning fra og med indkomståret 2014 nedsættes selskabsskatteprocenten til 24,5% fra de nuværende 25%.
Selskabsskatteprocent sænkes til 24,5%...  

Skatteministeren afskærer adgangen til at klage over mangelfuld vejledning
Fremover er det SKAT selv, der skal afgøre, om reglerne er overholdt, når der klages over mangelfuld vejledning hos SKAT.
Afskæring af klageadgang...  

Privat kørsel på gule plader bliver dyrere
Registreringsafgiften og afgiften for privat anvendelse af biler på gule plader er blevet forhøjet. Specielt er det blevet dyrere at anskaffe og anvende en MPV eller en SUV.
Privat anvendelse af biler på gule plader...  

Afgift ved deling af rate- og kapitalpensioner i forbindelse med skilsmisse
Ægtefæller har mulighed for ved ægtepagt at aftale, at rate- og kapitalpensioner skal deles i tilfælde af skilsmisse. Det antages, at såfremt ægtepagten formuleres således, at dele af de af ægtepagten omfattede pensionsordninger reelt kan anses for at blive overdraget til den anden ægtefælle end den oprindelige ejer allerede ved oprettelsen af ægtepagten, vil der som følge af overdragelsen skulle betales en afgift på 60%.
Deling af rate- og kapitalpensioner...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2015?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...
 

Hjemmearbejde giver mulighed for fradrag for arbejdsværelse i hjemmet
Såfremt man anvender et rum i sin private bolig som arbejdsværelse, har man mulighed for at få fradrag herfor. Fradraget beregnes som en forholdsmæssig del af udgifterne til husleje, el og varme. Ejer man selv ejendommen, gives der et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsværdiskatten.
Arbejdsværelse...  

Løn udbetalt som skattefri frynsegoder
Ligningsloven tillader, at en del af ens løn udbetales som skattefri frynsegoder. Ifølge loven kan arbejdsgiveren yde en ansat goder på op til (2015: 5.700 kr.; 2014: 5.600 kr.) om året uden beskatning.
Personalegoder...  

Arkiv
Når tilliden til systemet styrter i grus...  
Nedlægger skatteankenævnene på vej ud...  
Firmabil eller kørselsgodtgørelse...  
Regeringen vil spænde ben...  
Ingen kritik af kollegaerne...  
Hemmelige dommere i Landsskatteretten...  
2012-skattereformen...  
Rammeaftale om en skattereform...  
Den nye regerings skatteplaner...  
Udligningsskat...  
Sådan undgår du multimedieskatten...  
Medarbejderobligationer...  
Skattekommissionens forslag til en skattereform...  
Frigivelse af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond...  
Yderligere nedsættelse af indkomstskatten i 2009  
Klagegebyr til Landsskatteretten...  
Hævet pensionsalder...  
Kapitalfondspakken...  
Hold øje med ejendomsvurderingen...  
Forældrekøb...  
Skattefrit salg efter forældrekøb...  
Selskabsskat sat ned med 2%...  
Personskatten sat ned med 0,02%...  
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
www.spiesinformation.dk ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.