Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Den juridiske vejledning 2015-1
<< indholdsfortegnelse >>

C.C.5.4.3 Beregning af kapitalafkast

Indhold

Dette afsnit beskriver beregningen af kapitalafkastet i ordningen, afkastsatsen og afkastgrundlaget. Det beskriver også overdragelse ved succession, undtagelser ved arv eller gave og hvordan, der beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast ved afståelse midt i et indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afkastsatsen
  • Afkastgrundlaget
  • Overdragelse ved succession
  • Erhvervelse ved arv eller gave
  • Forholdsmæssigt kapitalafkast ved afståelse mv.
  • Eksempel på beregning af forholdsmæssigt kapitalafkast.

Regel

Kapitalafkastet bliver beregnet ved at gange afkastgrundlaget med afkastsatsen. Se VSL § 9 og VSL § 22 c, stk. 5.

Afkastsatsen

Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt, og udgør et helt antal procentpoints. Se om beregningen afsnit C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen.

Satsen offentliggøres af SKAT.

For 2012 er kapitalafkastsatsen 1 pct. For 2013 og 2014 er den 2 pct. Der henvises i øvrigt til afsnit C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen om fastsættelse af kapitalafkastsatsen.

Afkastgrundlaget

Ved indkomstårets begyndelse gøres afkastgrundlaget op som anskaffelsessummen for de erhvervede aktier eller anparter.

Hvis en erhvervelse af aktier eller anparter i løbet af indkomståret bringer den samlede anskaffelsessum op over beløbsgrænsen i VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2, opgøres det kapitalafkastgrundlag, der bruges ved beregningen af det forholdsmæssige kapitalafkast efter VSL § 22 c, stk. 5, som den samlede anskaffelsessum for aktier eller anparter efter denne erhvervelse. Se VSL § 22 c, stk. 6, 2. pkt.

Ved delerhvervelser beregnes der et forholdsmæssigt kapitalafkast, som svarer til det antal hele måneder, den selvstændige har ejet aktierne eller anparterne, hvis beløbsgrænsen på 627.000 kr. (2012 og 2013) og 638.300 kr. (2014) nås i løbet af indkomståret. Ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget er anskaffelsessummen den samlede anskaffelsessum for aktierne eller anparterne efter den erhvervelse, der bringer det samlede kontantomregnede beløb over 627.000 kr. i 2012 eller 2013 og 638.300 kr. (2014) . Se VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2 om beløbsgrænsen.

Beløbet reguleres efter PSL § 20. Reguleringen er dog suspenderet til og med 2013. Se § 1, stk. 2, i lov nr. 725 af 25. juni 2010.

Bemærk

Hvis der sker flere erhvervelser i løbet af året, som bringer den samlede anskaffelsessum af aktier eller anparter yderligere op over beløbsgrænsen på 627.000 kr. 2013 (638.000 kr. 2014), skal der ikke ske opgørelse af et nyt kapitalafkastgrundlag til beregning af kapitalafkastet for den resterende del af indkomståret.

Kapitalafkastgrundlaget for det aktuelle indkomstår skal fortsat gøres op på baggrund af anskaffelsessummen efter den erhvervelse, hvor beløbsgrænsen blev overskredet.

Selvstændige, der ved erhvervelser midt i indkomståret kommer op over beløbsgrænsen, får på den måde adgang til at anvende kapitalafkastordningen i en forholdsmæssig del af året, som svarer til det hele antal måneder, hvor aktie- eller anpartsbeholdningen har været over 627.000 kr. (2013) og 638.300 kr. (2014).

Se VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2.

Overdragelse ved succession

Er den selvstændige succederet i overdragerens skattemæssige stilling, skal kapitalafkastgrundlaget alligevel opgøres som det kontantomregnede vederlag, som den selvstændige betaler for aktierne eller anparterne. Det gælder ved overdragelse til familiemedlemmer efter ABL § 34 om succession. Se VSL § 22 c, stk. 6.

De samme regler gælder for medarbejdere ved overdragelse med succession efter ABL § 35.

Erhvervelse ved arv eller gave

Kapitalafkastordningen kan ikke bruges, når aktier eller anparter arves eller modtages som gave. Det skyldes, at der ved finansieringen af aktierne eller anparterne som udgangspunkt ikke har været nogen renteudgifter.

Forholdsmæssigt kapitalafkast ved afståelse mv.

Der beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast svarende til det antal hele måneder, den selvstændige har ejet aktierne eller anparterne i det indkomstår, hvor han eller hun erhverver eller afstår aktierne eller anparterne. Det samme gælder, hvis betingelserne for at anvende ordningen ikke længere er til stede. Se VSL § 22 c, stk. 5.

Eksempel på beregning af forholdsmæssigt kapitalafkast

Aktierne eller anparterne sælges den 30. april og har dermed været ejet i 4 måneder af indkomståret.

Kapitalafkastprocenten er 1 pct. i 2012 og 2 pct. i 2013.

Derfor er kapitalafkastet 4/12 af 2 pct. (2013) af kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.1.2.2 Kapitalafkastet og maksimeringsreglen om beregningen af kapitalafkast i kapitalafkastordningen.

 

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2015 som Excel-regneark
Med denne skatteberegner, kan du beregne skatten for indkomståret 2015. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer.
Skatteberegning 2015...
 

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Når Skatteankestyrelsen vælger at se stort på loven, hænger det formentlig sammen med, at man ønsker at tiltage sig yderligere kompetence fra en i forvejen svækket Landsskatteret.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Lavere skat og afgift som bilist i 2015
,, Der er mange udgifter forbundet med kørsel i bil. En stor del af disse udgifter udgøres af skatter og afgifter. Skatter og afgifter er imidlertid ikke faste størrelser, men afhænger i høj grad af, hvilken der købes, om man selv ejer bilen, eller om man får den stillet til rådighed som firmabil, og hvordan man beregner sit befordringsfradrag.
Lavere skat og afgift som bilist...
 

Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen
,, Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at min klient har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.
Landsskatteretten tvunget...  

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu vil SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillader sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

En beskidt eftertackling
,, At man alligevel forfulgte en så tvivlsom sag, hænger formentlig sammen med, at udfaldet af kontrolsagerne skulle bruges som løftestang for at få gennemført en ændring af skattekontrolloven, således at udlejningsbureauerne fremover skulle forpligtes til at indberette udlejernes lejeindtægter til SKAT. Se hertil lovforslag 75, 2010/1, fremsat af skatteministeren den 17. november 2010. Loven blev vedtaget som lov 1560/2010.
En beskidt eftertackling...  

Hvorfor får færre medhold i Landsskatteretten?
Er SKAT blevet bedre til at træffe rigtige afgørelser? Er det faglige niveau blandt dommerne i Landsskatteretten faldet? Har sagsbehandlerne i Landsskatteretten for travlt?
Hvorfor får færre medhold...  

Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?
,, Betragter man de tilfælde, i hvilke skattemyndighederne har skiftet kurs, synes der at være en overvægt af tilfælde, hvor disse kursændringer af skattemyndighederne er blevet betegnet som »praksisændringer«. Betegnelsen rammer ikke altid plet.
Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?...  

Skatteministeren under EU-tøflen
,, Der var engang, hvor ministeren var herre i eget hus. Den tid er forbi. I dag må skatteministeren erkende, at EU-rettens regler til sikring af arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, skridt for skridt sætter stadigt snævrere grænser for, hvad han som minister kan tillade sig.
Skatteministeren under EU-tøflen...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2015?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...
 

 
Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
www.spiesinformation.dk
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.