Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den juridiske vejledning 2016-1
<< indholdsfortegnelse >>

C.C.5.4.3 Beregning af kapitalafkast

Indhold

Dette afsnit beskriver beregningen af kapitalafkastet i ordningen, afkastsatsen og afkastgrundlaget. Det beskriver også overdragelse ved succession, undtagelser ved arv eller gave og hvordan, der beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast ved afståelse midt i et indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afkastsatsen
  • Afkastgrundlaget
  • Overdragelse ved succession
  • Erhvervelse ved arv eller gave
  • Forholdsmæssigt kapitalafkast ved afståelse mv.
  • Eksempel på beregning af forholdsmæssigt kapitalafkast.

Regel

Kapitalafkastet bliver beregnet ved at gange afkastgrundlaget med afkastsatsen. Se VSL § 9 og VSL § 22 c, stk. 5.

Afkastsatsen

Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt, og udgør et helt antal procentpoints. Se om beregningen afsnit C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen.

Satsen offentliggøres af SKAT.

>Kapitalafkastsatsen udgør:

2012: 1 pct.

2013: 2 pct.

2014: 2. pct.

2015: 1 pct.<

Der henvises i øvrigt til afsnit C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen om fastsættelse af kapitalafkastsatsen.

Afkastgrundlaget

Ved indkomstårets begyndelse gøres afkastgrundlaget op som anskaffelsessummen for de erhvervede aktier eller anparter.

Hvis en erhvervelse af aktier eller anparter i løbet af indkomståret bringer den samlede anskaffelsessum op over beløbsgrænsen i VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2, opgøres det kapitalafkastgrundlag, der bruges ved beregningen af det forholdsmæssige kapitalafkast efter VSL § 22 c, stk. 5, som den samlede anskaffelsessum for aktier eller anparter efter denne erhvervelse. Se VSL § 22 c, stk. 6, 2. pkt.

Ved delerhvervelser beregnes der et forholdsmæssigt kapitalafkast, som svarer til det antal hele måneder, den selvstændige har ejet aktierne eller anparterne, hvis beløbsgrænsen på:

>2012: 627.000 kr.

2013: 627.000 kr.

2014: 638.200 kr.

2015: 647.700 kr.

2016: 656.500 kr. <

- nås i løbet af indkomståret. Ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget er anskaffelsessummen den samlede anskaffelsessum for aktierne eller anparterne efter den erhvervelse, der bringer det samlede kontantomregnede beløb over >beløbsgrænsen<. Se VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2 om beløbsgrænsen.

>Beløbsgrænsen reguleres efter PSL § 20.< 

Bemærk

Hvis der sker flere erhvervelser i løbet af året, som bringer den samlede anskaffelsessum af aktier eller anparter yderligere op over beløbsgrænsen, skal der ikke ske opgørelse af et nyt kapitalafkastgrundlag til beregning af kapitalafkastet for den resterende del af indkomståret.

Kapitalafkastgrundlaget for det aktuelle indkomstår skal fortsat gøres op på baggrund af anskaffelsessummen efter den erhvervelse, hvor beløbsgrænsen blev overskredet.

Selvstændige, der ved erhvervelser midt i indkomståret kommer op over beløbsgrænsen, får på den måde adgang til at anvende kapitalafkastordningen i en forholdsmæssig del af året, som svarer til det hele antal måneder, hvor aktie- eller anpartsbeholdningen har været over >beløbsgrænsen<.

Se VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2.

Overdragelse ved succession

Er den selvstændige succederet i overdragerens skattemæssige stilling, skal kapitalafkastgrundlaget alligevel opgøres som det kontantomregnede vederlag, som den selvstændige betaler for aktierne eller anparterne. Det gælder ved overdragelse til familiemedlemmer efter ABL § 34 om succession. Se VSL § 22 c, stk. 6.

De samme regler gælder for medarbejdere ved overdragelse med succession efter ABL § 35.

Erhvervelse ved arv eller gave

Kapitalafkastordningen kan ikke bruges, når aktier eller anparter arves eller modtages som gave. Det skyldes, at der ved finansieringen af aktierne eller anparterne som udgangspunkt ikke har været nogen renteudgifter.

Forholdsmæssigt kapitalafkast ved afståelse mv.

Der beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast svarende til det antal hele måneder, den selvstændige har ejet aktierne eller anparterne i det indkomstår, hvor han eller hun erhverver eller afstår aktierne eller anparterne. Det samme gælder, hvis betingelserne for at anvende ordningen ikke længere er til stede. Se VSL § 22 c, stk. 5.

Eksempel på beregning af forholdsmæssigt kapitalafkast

Aktierne eller anparterne sælges den 30. april og har dermed været ejet i 4 måneder af indkomståret.

Kapitalafkastprocenten er 1 pct. >i 2015.<

Derfor er kapitalafkastet 4/12 af >1 pct. (2015)< af kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.1.2.2 Kapitalafkastet og maksimeringsreglen om beregningen af kapitalafkast i kapitalafkastordningen.

Kilde: Skat

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

En kreds af dommere i Højesteret og landsretterne holder altid med staten i skattesager
,, I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
En kreds af dommere...  

Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen
,, Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at min klient har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.
Landsskatteretten tvunget...  

En beskidt eftertackling
,, At man alligevel forfulgte en så tvivlsom sag, hænger formentlig sammen med, at udfaldet af kontrolsagerne skulle bruges som løftestang for at få gennemført en ændring af skattekontrolloven, således at udlejningsbureauerne fremover skulle forpligtes til at indberette udlejernes lejeindtægter til SKAT. Se hertil lovforslag 75, 2010/1, fremsat af skatteministeren den 17. november 2010. Loven blev vedtaget som lov 1560/2010.
En beskidt eftertackling...  

Hvorfor får færre medhold i Landsskatteretten?
Er SKAT blevet bedre til at træffe rigtige afgørelser? Er det faglige niveau blandt dommerne i Landsskatteretten faldet? Har sagsbehandlerne i Landsskatteretten for travlt?
Hvorfor får færre medhold...  

Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?
,, Betragter man de tilfælde, i hvilke skattemyndighederne har skiftet kurs, synes der at være en overvægt af tilfælde, hvor disse kursændringer af skattemyndighederne er blevet betegnet som »praksisændringer«. Betegnelsen rammer ikke altid plet.
Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?...  

Skatteministeren under EU-tøflen
,, Der var engang, hvor ministeren var herre i eget hus. Den tid er forbi. I dag må skatteministeren erkende, at EU-rettens regler til sikring af arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, skridt for skridt sætter stadigt snævrere grænser for, hvad han som minister kan tillade sig.
Skatteministeren under EU-tøflen...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2016?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.