Til forside TAX.DK - skat & afgift
Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige

Den tidligere formand for Skatterådet, advokat Lida Hulgaard, har foretaget en gennemgang af domme afsagt af Højesteret og Landsretterne i en 10 års periode fra 2002-2011. Undersøgelsen viser, at den skattepligtige kun får medhold helt eller delvis i ca. 15 % af sagerne, og at staten således får fuldt medhold i ca. 85 % af sagerne.1)

Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet skatteyderen medhold helt eller delvis.2) I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.3) I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.4)

Jeg har foretaget en undersøgelse af samtlige domme afsagt af Østre Landsret i årene 2017, 2016 og 2015.5) Resultatet af denne undersøgelse viser, at dommerne i Østre Landsret stadig har en tilbøjelighed til at lade den skattepligtige tabe.

I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.


1) Undersøgelsen er gengivet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 8, 2014, s. 838-847, og er kommenteret af Højesteretspræsident Børge Dahl i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 11, 2014, s. 1189-1190.
2) Hulgaard s. 840.
3) Hulgaard s. 843.
4) Hulgaard s. 844.
5) Som offentliggjort på Skat.dk. Straffesager er ikke medtaget i undersøgelsen.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Hans Chr. Spies er uddannet advokat og har i en årrække forsket og undervist på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Redaktør på TAX.DK siden 1998. Har ført en række principielle sager ved Landsskatteretten og de almindelige domstole.
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.