TAX.DK - skat & afgift
X

TAX.DK informerer om skat og afgift på et fagligt juridisk grundlag

TAX.DK er uafhængig af skattemyndighederne

TAX.DK modtager med tak kritik og forslag til forbedringer

TAX.DK udgives af Hans Chr. Spies

A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle Hyppigt stillede spørgsmål
Regler mv.
Satser og procenter
2022 2021

Arbejdsmarkedsbidrag: 8%

Særlig pensionsopsparing: 0%

Kommuneskat inkl. kirkeskat (gennemsnit): 25,6%

Sundhedsbidrag: 0%

Bundskat: 12,10%

Topskat: 15%

Udligningsskat: 0%

Skatteloft: 52,07%

Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst: 42%

Personfradrag: 46.600 kr.

Personfradrag <18 år: 37.300 kr.

Grænse topskat: 552.500 kr.

Grænse udligningsskatskat: 429.200 kr.

Grænse ejendomsværdiskat: 3.040.000 kr.

Ejendomsværdiskat under grænse: 0,92%

Ejendomsværdiskat over grænse: 3%

Aktieskat indtil 57.200 kr.: 27%

Aktieskat fra 57.200 kr.: 42%

Bundgrænse lønmodtagerfradrag: 6.600 kr.

Bagatelgrænse personalegodebeskatning: 6.600 kr.

Selskabsskat: 22%

Momssats (VAT): 25%

Grænse for momsregistrering (alm.): 50.000 kr.

Maksimal årlig afskrivning for driftsmidler og skibe: 25%

Grænse for straksafskrivning (småsaldigrænse): 31.000 kr.

Skatteberegnere

I de almindelige skatteberegnere (html) er det ikke muligt at gemme de tal, som indtastes. Det er derimod muligt i de skatteberegnere, der er Excel-regneark (Excel).

Skatteberegning 2022 (html)

Skatteberegning 2022 (Excel)

Skatteberegning 2021 (html)

Skatteberegning 2021 (Excel)

Skatteberegning 2020 (html)

Skatteberegning 2020 (Excel)

Skatteberegning 2019 (html)

Skatteberegning 2019 (Excel)

Skatteberegning 2018, 2017, 2016, ...

Myndigheder
Uddannelse
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.

,, SKAT kommer til at fremstå som en myndighed, der fifler med love og regler og grundlæggende principper for ordentlighed i forvaltningen. Det ser meget lidt rart ud

Borgmester Hans Toft i Politiken 6. juni 2016

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle Hyppigt stillede spørgsmål
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.