Til forside
tax.dk - skat og afgift
Beskatning af ægtefæller

Som udgangspunkt beskattes ægtefæller hver for sig.1) Dette udgangspunkt fraviges imidlertid på en række punkter. Der foretages således en vis sambeskatning, som bl.a. har til følge, at en ægtefælle kan udnytte fradrag, som den anden ægtefælle ikke kan udnytte.

Hvordan ægtefæller beskattes afhænger af, hvorvidt de har været samlevende i hele indkomståret, og dette udgør en periode af et helt år, eller om de kun er samlevende ved indkomstårets udløb.

 

Samlevende (og gift) hele indkomståret

 

                               

Samlevende (og gift) ved indkomstårets udløb

Skattemæssig værdi af personfradrag

 

Uudnyttet skattemæssig værdi af personfradrag kan overføres til ægtefælle.2)

Beregning af topskat

Beregning af positiv nettokapitalindkomst sker under t for ægtefællerne.3)

Beregning af skat af aktieindkomst

 

Uudnyttet del af bundfradrag kan overføres til ægtefælle.4)

Såfremt ægtefællerne i fælleskab driver en personligt ejet virksomhed, er udgangspunktet, at det den ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden, som beskattes af virksomhedens overskud. Dette udgangspunkt modificeres imidlertid af reglerne om Beskatning af medarbejdende ægtefælle.


1) Jf. kildeskattelovens § 4, stk. 1.
2) Jf. personskattelovens § 10, stk. 3.
3) Jf. personskattelovens § 7, stk. 5-10.
4) Jf. personskattelovens § 8 a, stk. 4.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.