Til forside
tax.dk - skat og afgift
Momsregistrering

Momsregistrering

Såfremt man som erhvervsdrivende sælger for mere end 50.000 kr. om året, skal man lade sig momsregistrere.1)

Hvornår skal der betales moms?

Der skal betales moms af varer og ydelser, som leveres i Danmark.2) Der skal også betales moms af varer, som udtages af virksomheden til privat brug.3)

Hvilke varer og ydelser er fritaget for moms?

En række forskellige varer og ydelser er fritaget for moms. Det drejer sig bl.a. om:4)

  • Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed5)
  • Social forsorg og bistand6)
  • Undervisnings- og kursusvirksomhed7)
  • Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed
  • Sportsaktiviteter- og arrangementer8)
  • Kulturelle aktiviteter9)
  • Kunstnerisk virksomhed10)
  • Finansielle aktiviteter11)
  • Velgørende arrangementer12)

Se nærmere under momsfritagelse.

Hvornår får man refunderet moms?

Momsregistrede virksomheder får refunderet moms, som er pålagt varer og ydelser, som virksomheden erhverver.

Såfremt varer og ydelser anvendes både til erhvervsmæssige og private formål, kan der kun refunderes moms svarende til den erhvervsmæssige anvendelse.13)

Momssatsen

Der skal betales moms med 25%.14)

Se også Moms.


1) Jf. momslovens § 47, stk. 1, sammenholdt med § 49, stk. 1.
2) Jf. momslovens § 1.
3) Jf. momslovens § 5, stk. 1.
4) Jf. momslovens § 13, stk. 1.
5) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.1.
6) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.2.
7) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.3.
8) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.5.
9) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.6.
10) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.7.
11) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.11.
12) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.5.17.
13) Jf. momslovens § 38, stk. 2.
14) Jf. momslovens § 33.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.