Til forside TAX.DK - skat & afgift
Flytning til udlandet

Flytter man til udlandet for en kortere eller længere periode, skal man i visse tilfælde fortsat betale skat til Danmark. Enten af alle indtægtskilder (fuld skattepligt) eller af et begrænset antal indtægtskilder (begrænset skattepligt). I andre tilfælde ophører pligten til at betale skat til Danmark helt som følge af flytningen.

Se også Arbejde i udlandet.

Fortsat fuld skattepligt til Danmark

Man vedbliver med at være fuldt skattepligtig til Danmark, så længe man fortsat anses for at have bopæl i Danmark.1)

Om man fortsat anses for at være fuldt skattepligtig til Danmark efter en fraflytning, afhænger af en helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på, om man har haft til hensigt at opgive sin bopæl i Danmark.2) Man vil godt kunne anses for at have opgivet sin bopæl i Danmark, selvom man fortsat ejer en helårsbolig i Danmark. Også selvom ens familie i en periode efter fraflytningen måtte blive boende i denne.3) I praksis lægges der dog i almindelighed vægt på, om man fortsat har en helårsbolig til rådighed i Danmark efter fraflytningen.4)

Såfremt man trods flytning til udlandet fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark, skal man som udgangspunkt betale skat til Danmark af al indkomst, uanset om den stammer fra Danmark eller fra udlandet. Men skatten kan blive lempet:

Såfremt Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, hvortil man er flyttet, vil man i almindelighed ikke komme til at betale skat til Danmark af alle indkomster, eller skatten vil blive nedsat for så vidt angår de indkomster, som man også betaler skat af til det andet land.

Har Danmark ikke indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land, vil skatten i Danmark alligevel kunne blive reduceret efter interne danske regler, enten ved at man får nedslag i den danske skat for de skatter, man har betalt i udlandet, eller ved at den indkomst som beskattes i udlandet, ikke bliver beskattet i Danmark.5)

Begrænset skattepligt til Danmark

Ophører den fulde skattepligt til Danmark vil man kunne blive begrænset skattepligtig til Danmark. Det bliver man, hvis man har bestemte former for indkomst fra kilder i Danmark.

De vigtigste tilfælde er:6)

  • Man har lønindkomst fra arbejde udført i Danmark for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i Danmark
  • Man har lønindkomst fra arbejde om bor på skibe eller fly med hjemsted i Danmark
  • Man modtager andre former for A-indkomst, som f.eks. pension, folkepension, SU, arbejdsløshedsdagpenge, bestyrelseshonorar mv.
  • Man udøver et erhverv med fast driftssted i Danmark
  • Man har indkomst af fast ejendom, som ligger i Danmark, f.eks. lejeindtægter fra ens hus
  • Man modtager udbytte fra danske aktieselskaber

Er man begrænset skattepligtig til Danmark, skal man alene betale skat af de indkomster, der betinger, at man er begrænset skattepligtig til Danmark. Skyldes den begrænsede skattepligt således udelukkende, at man udlejer sit hus i Danmark, bliver man alene skattepligtig til Danmark af lejen.

I nogle dobbeltbeskatningsoverenskomster har Danmark dog helt eller delvist givet afkald på beskatning af visse indkomster, som ellers ville være undergivet begrænset skattepligt til Danmark.

Ingen skattepligt til Danmark

Er man hverken fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig til Danmark, skal man ikke længere betale skat til Danmark af sine indkomster.


1) Se nærmere kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.
2) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.1.2.3.
3) Jf. TfS.1986.299.ØLD.
4) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.1.2.3.
5) Jf. creditreglen i ligningslovens § 33 og eksemptionsreglen i ligningslovens § 33 A.
6) Se nærmere kildeskattelovens § 2, stk. 1.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.