Til forside TAX.DK - skat & afgift
Værelsesudlejning (lejebolig)

Lejeindtægter fra udlejning af et værelse til beboelse i lejelejlighed vil i mange tilfælde være skattefri. I nogle tilfælde vil en del af lejeindtægten dog skulle beskattes.1)

Man kan vælge mellem to forskellige metoder, når den eventuelle skattepligtige indtægt skal opgøres: Bundfradragsmetoden og den regnskabsmæssige metode.

1. Bundfradragsmetoden

Vælger man denne metode, er lejeindtægten skattefri, sålænge lejeindtægten ikke overstiger bundfradraget. Derimod sker der beskatning af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget.2)

Bundfradraget udgør 2/3 af den samlede årlige husleje.3)

Beregner
Årlig husleje kr.
Årlig lejeindtægt kr.
Bundfradrag (2/3 af årlig husleje) kr.

Til beskatning kr.

Fra og med indkomståret 2018 kan man imidlertid i stedet vælge at fradrage et bundfradrag på (2021: 29.900 kr.; 2020: 29.300 kr.) i bruttolejeindtægten. Der skal herefter betales skat af 60% af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget.4)

Beregner
Indkomstår 20212020
Årlig lejeindtægt kr.
Bundfradrag kr.

  kr.
Til beskatning (60% heraf) kr.

2. Den regnskabsmæssige metode

Vælger man denne metode, får man fradrag i lejeindtægten for de udgifter5), man har haft i forbindelse med udlejningen. Disse udgifter kan bl.a. udgøres af de forholdsmæssige udgifter til el, gas og varme og til husleje.

Eksempel:

Årlig lejeindtægt6) er

 

34.000 kr.

Forholdsmæssig andel af husleje

12.000 kr.

 

Forholdsmæssig andel af varme

10.000 kr.

 

Forholdsmæssige udgifter

22.000 kr.

22.000 kr.

Til beskatning

 

12.000 kr.

Det er ikke muligt at skifte fra denne metode til bundfradragsmetoden.7)


1) En indtægt fra udlejning beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3.
2) Jf. ligningslovens § 15 P, stk. 1, 1. pkt.
3) Jf. ligningslovens § 15 P, stk. 1, 1. pkt.
4) Jf. ligningslovens § 15 Q, stk. 1.
5) Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige bruttolejeindtægten, jf. ligningsloven § 15 P, stk. 3, 2. pkt.
6) Det er den samlede betaling, som udlejer modtager ved udlejningen, der indgår i lejeindtægten. Særskilt betaling for el, gas, varme og telefon indgår således, jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.4.1.1.
7) Jf. ligningslovens § 15 P, stk. 3, 3. pkt.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.