Til forside
tax.dk - skat og afgift
Arv og arveafgift (boafgift)

Hvem arver og hvor meget?

1. Der er ikke oprettet testamente

Hvis der ikke er oprettet testamente, arver ægtefællen halvdelen og børnene den resterende halvdel.1)

Eksempel: En person efterlader sig en ægtefælle og 4 børn. Der skal fordeles en arv på 100.000 kr. Ægtefællen får 1/2 x 100.000 kr. = 50.000 kr., mens hvert af børnene får en arv på (1/2 x 100.000 kr.) / 4 = 12.500 kr.

Er der ikke nogle børn i ægteskabet, arver ægtefællen det hele.2)

Er ægtefællen afgået ved døden, arver børnene det hele.3)

Såfremt et barn er afgået ved døden, arver barnets børn i stedet.4)

En eventuel ugift samlever arver ikke, uanset varigheden af samlivet. Skal en ugift samlever arve, kræver det, at afdøde har begunstiget samleveren i et testamente.

Efterlader den afdøde sig hverken ægtefælle eller børn, arver den afdødes forældre.5) Er forældrene døde arver disses børn i stedet.6) Er et barn afgået ved døden, arver barnets børn i stedet.

Kan der ikke findes nogle arvinger ad ovennævnte vej, arver bedsteforældrene7) eller i tilfælde af at de er døde, deres børn.8)

Beregner
Beregn, hvor stor en arv de enkelte familiemedlemmer får, efter at der er betalt boafgift.
Hvor stor bliver arven efter boafgift?

Hvor stor bliver arven efter boafgift?

2. Der er oprettet testamente

Ægtefællen krav på af sin arvelod.9) Det samme gælder for børnene, men deres arv kan dog altid begrænses til 1.000.000 kr. (beløbet reguleres årligt)10) Det resterende kan testamenteres bort til andre. Enhver kan begunstiges i et testamente, f.eks. en ugift samlever, gode venner eller en forening. Men også en ægtefælle eller børn, kan begunstiges i et testamente. På den vis vil en ægtefælle f.eks. kunne få mere end halvdelen af arven i konkurrence med børnene.

Eksempel: Efter en person, som er gift og har 3 børn, falder 100.000 kr. i arv. Børnene og ægtefællen har krav på de 25.000 kr. tilsammen, mens de må respektere, at afdøde har testamenteret 75.000 kr. bort til en god ven. Ægtefællen får derfor en arv på 1/2 x 25.000 = 12.500 kr., mens børnene hver får en arv på (1/2 x 25.000) / 3 = 4.167 kr.

Arveafgift (boafgift)

Af arvebeholdningen skal der betales arveafgift (boafgift):

  • Der skal ikke betales arveafgift (boafgift) af den efterlevende ægtefælles arveandel.11)
  • Der skal betales 15% i arveafgift (boafgift) af arv til arvinger i den nærmeste familie, som overstiger et bundfradrag på (2017: 282.600 kr.; 2016: 276.600 kr.)12) Til den nærmeste familie henregnes afdødes børn, stedbørn og disse afkom; afdødes forældre; afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle (svigerbørn), uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden; personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig; afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle samt plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.13)
  • Når arveafgift (boafgift) på 15% er fratrukket, skal boet derudover betale en tillægsarveafgift (tillægsboafgift) på 25% af arv til arvinger uden for den nærmeste familie.14)

1) Jf. arvelovens § 9, stk. 1. Ægtefællen har imidlertid mulighed for udskyde skiftet for så vidt angår ægtefællernes fælleseje (sidde i uskiftet bo), således at børnene først får deres arv på et senere tidspunkt, jf. arvelovens § 17.
2) Jf. arvelovens § 9, stk. 2.
3) Jf. arvelovens § 1, stk. 1.
4) Jf. arvelovens § 1, stk. 2.
5) Jf. arvelovens § 2, stk. 1.
6) Jf. arvelovens § 2, stk. 2.
7) Jf. arvelovens § 3, stk. 1.
8) Jf. arvelovens § 3, stk. 2.
9) Jf. arvelovens § 10.
10) Jf. arvelovens § 5, stk. 2.
11) Jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra a.
12) Jf. boafgiftslovens § 1, stk. 1, sammenholdt med stk. 2, samt § 6, stk. 1, litra a.
13) Jf. boafgiftslovens § 1, stk. 2.
14) Jf. boafgiftslovens § 1, stk. 2, samt § 7.
15) Jf. bemærkninger til lovforslag L 254 fremsat den 4. maj 1995 af skatteministeren.
16) (2017: 282.600 kr.; 2016: 276.600 kr.)
17) Jf. bemærkninger til lovforslag L 254 fremsat den 4. maj 1995 af skatteministeren.
18) (2017: 282.600 kr.; 2016: 276.600 kr.)

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.