Til forside
tax.dk - skat og afgift
Arbejde i udlandet

Såfremt man er fuldt skattepligtig til Danmark, men har indtægt fra arbejde i udlandet, vil indtægten fra arbejdet i udlandet skulle beskattes i Danmark.1) Man vil dog kunne få lempelse i den danske skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, efter ligningslovens § 33 eller efter ligningslovens § 33 A.

Lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverensskomst

Såfremt Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, i hvilket man har arbejdet, vil der kunne ske lempelse som fastsat i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Denne lempelse vil i reglen ske efter creditmetoden, således at den danske skat bliver lempet med den skat, der er betalt i udlandet, men vil i enkelte tilfælde også kunne ske efter den mere fordelagtige eksemptionsmetode, hvor der ved den danske skatteberegning i realiteten ses bort fra udenlandske indkomst.

Lempelse efter ligningslovens § 33

Selvom Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, har en skattepligtig, der har betalt skat i udlandet, mulighed for at få nedslag i den danske skat efter creditmetoden, således at den danske skat nedsættes med den skat, der er betalt i udlandet.2)

Lempelse efter ligningslovens § 33 A ved udlandsarbejde af mindst 6 måneders varighed

Såfremt arbejdet i udlandet har været af mindst 6 måneders varighed, vil der kunne ske lempelse efter eksemptionsmetoden, således at der i realiteten helt ses bort fra den udenlandske indkomst ved den danske skatteberegning.3)


1) Jf. Statsskattelovens § 4.
2) Jf. ligningslovens § 33.
3) Jf. ligningslovens § 33 A og Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.4.2.1.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.