Til forside TAX.DK - skat & afgift
Udlejning af ejerlejlighed

Udlejes en ejerlejlighed, er lejeindtægten skattepligtig.1) Dette modsvares af, at der gives fradrag for en række udgifter i den modtagne leje.2)

For udlejning af en ejerlejlighed en del af året og for udlejning af værelser i en ejerlejlighed gælder særlige regler.3) Se hertil Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed).

Renter på lån i ejerlejligheden kan fradrages.4) Derudover kan fradrages ejendomsskatter.5) Endvidere kan f.eks. fradrages udgifter til vedligeholdelse.6)

Udlejning til under markedslejen

Udlejer man lejligheden til under markedslejen, vil man i visse tilfælde blive beskattet, som om man modtager betaling svarende til markedslejen.7)

Ejendomsværdiskat

Man skal ikke betale ejendomsværdiskat, når man ikke selv bebor ejerlejligheden.8)

Anvendelse af virksomhedskatteordningen eller kapitalafkastordningen

Ved udlejning, er man berettiget til at anvende Virksomhedsskatteordningen eller Kapitalafkastordningen, som betyder, at renteudgifterne kan få en større fradragsmæssig værdi.9) Der gælder dog særlige regler for udlejning til nærtstående.10)


1) Jf. Statsskattelovens § 4, litra b.
2) Lejeindtægten, med fradrag af udgifter, beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.1.
3) Jf. ligningslovens § 15 P.
4) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.1.
5) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.2.3.2.
6) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.2.3.4.1.
7) Jf. herved UfR 2003.150 H, hvor en skatteyder sammen med sin søster havde udlejet en ejerlejlighed til en datter. Højesteret lagde vægt på, at afvigelsen fra markedslejen ikke var uvæsentlig.
8) Jf. ejendomsskattelovens § 3, stk. 3, og ejendomsværdiskattelovens § 1, stk. 1, 2. pkt.
9) Jf. virksomhedsskatteloven.
10) Jf. lov 2226/2020 § 8.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.