Til forside TAX.DK - skat & afgift
Udlejning af ejerlejlighed

Udlejes en ejerlejlighed, er lejeindtægten skattepligtig.1) Dette modsvares af, at der gives fradrag for en række udgifter i den modtagne leje.2)

For udlejning af en ejerlejlighed en del af året og for udlejning af værelser i en ejerlejlighed gælder særlige regler.3) Se hertil Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed).

Renter på lån i ejerlejligheden kan fradrages.4) Derudover kan fradrages ejendomsskatter.5) Endvidere kan f.eks. fradrages udgifter til vedligeholdelse.6)

Udlejning til under markedslejen

Udlejer man lejligheden til under markedslejen, vil man i visse tilfælde blive beskattet, som om man modtager betaling svarende til markedslejen.7)

Ejendomsværdiskat

Man skal ikke betale ejendomsværdiskat, når man ikke selv bebor ejerlejligheden.8)

Anvendelse af virksomhedskatteordningen eller kapitalafkastordningen

Ved udlejning, er man berettiget til at anvende Virksomhedsskatteordningen eller Kapitalafkastordningen, som betyder, at renteudgifterne kan få en større fradragsmæssig værdi.9) Der gælder dog særlige regler for udlejning til nærtstående.10)


1) Jf. Statsskattelovens § 4, litra b.
2) Lejeindtægten, med fradrag af udgifter, beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.1.
3) Jf. ligningslovens § 15 P.
4) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.1.
5) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.2.3.2.
6) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.2.3.4.1.
7) Jf. herved UfR 2003.150 H, hvor en skatteyder sammen med sin søster havde udlejet en ejerlejlighed til en datter. Højesteret lagde vægt på, at afvigelsen fra markedslejen ikke var uvæsentlig.
8) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 1, sidste punktum.
9) Jf. virksomhedsskatteloven.
10) Jf. lov 2226/2020 § 8.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.