Til forside TAX.DK - skat & afgift
Ejendomsværdiskat

Ejere af enfamiliehuse, tofamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv. skal betale ejendomsværdiskat.1) Se også Ejendomsbeskatning.

Grundlaget for beregningen af ejendomsværdiskatten er 80% af den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom for det forudgående indkomstår.2)

Ejendomsværdiskatten beregnes som (2024: 5,1 promille) af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger (2024: 9.200.000 kr.) og (2024: 14 promille) af resten.3)

Ejendomsværdiskat for 2023 og tidligere indkomstår

Ejere af enfamiliehuse, tofamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv. skal betale ejendomsværdiskat.4) Se også Ejendomsbeskatning.

Grundlaget for beregningen af ejendomsværdiskat er den laveste værdi af:5)

  • Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. oktober i indkomståret
  • Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5%
  • Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002.

Tidspunktet for færdigbygningen er afgørende for, fra hvornår der skal betales ejendomsværdiskat. Man skal betale ejendomsværdiskat af et nybygget hus, hvis det ved vurderingen pr. 1. oktober året før blev vurderet som færdigbygget.6) Er et hus færdigbygget pr. 1. oktober, skal man således betale ejendomsværdiskat af huset i det følgende indkomstår. Bygger man derimod først huset færdig efter den 1. oktober, skal man slet ikke betale ejendomsværdiskat af huset i det følgende indkomstår.

Et nyt hus betragtes som færdigbygget, når det er anvendeligt som bolig. Det betyder ikke, at alle installationer mv. skal være klar. Når blot en enkelt installation eller tilslutning mangler, kan et hus tværtimod betragtes som beboeligt. Overnatning i huset har ikke selvstændig betydning, men en overnatning i et næsten færdigt hus peger dog i retning af, at huset er færdigbygget.7)

Ejendomsværdiskat beregnes som (2023, 2022: 0,92%) af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger (2023, 2012: 3.040.000 kr.) og 3% af resten.8)

Har den skattepligtige erhvervet ejendommen senest den 1. juli 1998, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat med et beløb svarende til (2023, 2022: 0,18%) af beregningsgrundlaget.9)

I de tilfælde hvor ejendommen er erhvervet senest den 1. juli 1998 gives der desuden - bortset fra for ejerlejligheder - et yderligere nedslag på (2023, 2022: 0,37%) af beregningsgrundlaget. Nedslaget i den beregnede ejendomsværdiskat kan dog højst udgøre (2023, 2022: 1.200 kr.)10)

Se også Ejendomsskat.

Der skal ikke betales ejendomsværdiskat i perioder, hvor ejendommen ikke kan tjene til bolig for ejeren.

Ved erhvervelse af en bolig anses ejendommen for at tjene til bolig for den skattepligtige fra overtagelsesdagen. Hvis indflytning sker senere end overtagelsesdagen, skal der dog først betales ejendomsværdiskat fra indflytningsdagen. Dette gælder dog ikke flytning i forbindelse med erhvervelse og afståelse af sommerhuse og lign.11)

Hvis man udlejer hele sin bolig, en del af året, skal der ikke betales ejendomsværdiskat for den del af året, hvor boligen er udlejet.12) Se hertil Udlejning af hus.

Udlejer man et eller flere værelser, nedsættes ens ejendomsværdiskat forholdsmæssigt. Se hertil Værelsesudlejning.


1) Jf. ejendomsskattelovens § 1.
2) Jf. ejendomsskattelovens § 13, stk. 2.
3) Jf. ejendomsskattelovens § 22, stk. 2. Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.5.5.1.
4) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 1, stk. 1. Se også Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.5.3.
5) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 4a, stk. 1.
6) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 2.
7) Jf. de specielle bemærkninger til § 1, nr. 15, i L 183 fremsat af skatteministeren den 15. marts 2001.
8) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 5.
9) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 6, stk. 1.
10) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 7, stk. 1 og 2.
11) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 1.
12) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 1.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.