Til forside TAX.DK - skat & afgift
Ejendomsbeskatning

Ejendomsbeskatning af en ejendom afhænger af, om ejendommen 1) udelukkende tjener til bolig for ejeren, 2) alene anvendes erhvervsmæssigt eller 3) både anvendes erhvervsmæssigt og tjener til bolig for ejeren.

1. Ejendomsbeskatning når ejendommen udelukkende tjener til bolig for ejeren

Der skal betales Ejendomsværdiskat og Ejendomsskat. Det sidstnævnte kaldes også for grundskyld.

2. Ejendomsbeskatning når ejendommen alene anvendes erhvervsmæssigt

Der skal ikke betales Ejendomsværdiskat for en erhvervsejendom.1) Når en ejendom anvendes erhvervsmæssigt, kan Ejendomsskat fradrages.2)

Kommunalbestyrelsen kan for visse erhvervsejendommes vedkommende beslutte, at der skal opkræves Dækningsafgift.

Beskatningen modsvares af, at der kan foretages fradrag for udgifter til vedligeholdelse af ejendommen.3) Forbedringsudgifter kan derimod ikke fradrages (men der kan evt. foretages Afskrivning).4)

Endvidere modsvares en ejendomsbeskatning af, at der kan afskrives på erhvervsejendomme, som anvendes erhvervsmæssigt af enten ejeren eller af en lejer.5) Der kan dog ikke afskrives på ejendomme, der anvendes til kontor, virksomhed som pengeinstitut mv., drift af postvirksomhed mv., beboelse mv., hoteller mv. og hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker, tandlægeklinikker mv.6)

Der kan foretages afskrivning med indtil 5% årligt af anskaffelsessummen.7) Afskrivningssatsen kan dog forhøjes, når det må antages, at ejendommen er udsat for en sådan fysisk forringelse, at den trods normal vedligeholdelse vil have mistet sin værdi senest 25 år efter opførelsen.8) Ombygnings- og forbedringsudgifter kan fradrages straks, i det omfang, indkomstårets udgift til vedligeholdelse, ombygning eller forbedring ikke overstiger 5% af afskrivningsgrundlaget.9)

3. Ejendomsbeskatning hvor ejendommen både anvendes erhvervsmæssigt og tjener til bolig for ejeren (blandede ejendomme)

Såfremt en erhvervsmæssigt anvendt ejendom også anvendes til bolig for ejeren, men den erhvervsmæssige anvendelse af ejendommen er væsentlig, skal der ikke betales ejendomsværdiskat for den del af ejendommen, som anvendes erhvervsmæssigt. Der skal derimod betales ejendomsværdiskat for den del af erhvervsejendommen, som anvendes til bolig for ejeren.10) For erhvervsejendomme, hvor der er tale om en væsentlig erhvervsmæssig anvendelse (i almindelighed mindst 25% erhvervsmæssig anvendelse11)), foretager vurderingsmyndighederne en vurdering af, hvor stor en del af ejendomsværdiskatten, der skal hvile på den privat anvendte del af ejendommen.12) Ejendomsskatter (grundskyld) kan fradrages for den dels vedkommende, der vedrører den erhvervsmæssigt anvendte del af erhvervsejendommen.13)

Der kan foretages fradrag for udgifter til vedligeholdelse for den del af ejendommen, der anvendes erhvervsmæssigt.14) Forbedringsudgifter kan derimod ikke fradrages (men der kan evt. foretages afskrivning).15)

Der kan foretages afskrivning, jfr. ovenfor, på ejendommen for den dels vedkommende, der anvendes erhvervsmæssigt.16) Det er dog en betingelse for at der kan foretages afskrivning, at mindst 25% af ejendommens etageareal anvendes til et afskrivningsberettiget formål, medmindre etagearealet udgør mindst 300 kvadratmeter.17)


1) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 4 modsætningsvis.
2) Jf. ligningslovens § 14.
3) Jf. statsskattelovens § 6, litra e.
4) Jf. statsskattelovens § 6, in fine.
5) Jf. afskrivningslovens § 14, stk. 1, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.4.4.1.
6) Jf. afskrivningslovens § 14, stk. 2.
7) Jf. afskrivningslovens § 17, stk. 1.
8) Jf. afskrivningslovens § 17, stk. 2.
9) Jf. afskrivningslovens § 18, stk. 2.
10) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 5.
11) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.5.5.4.
12) Jf. vurderingslovens § 33, stk. 5.
13) Jf. ligningslovens § 14. Der kan dog ikke foretages fradrag, hvis der er tale om en uvæsentlig erhvervsmæssig anvendelse. I praksis anses en erhvervsmæssig anvendelse på under 10% i almindelighed for uvæsentlig, jf. Den Juridisk Vejledning afsnit C.H.3.2.3.
14) Jf. statsskattelovens § 6, litra e.
15) Jf. statsskattelovens § 6, in fine.
16) Jf. afskrivningslovens § 18, stk. 1.
17) Jf. afskrivningslovens § 19, stk. 4.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.