Til forside TAX.DK - skat & afgift
Kursusudgifter

Udgifter til kurser vil i visse tilfælde kunne fradrages.1) Det er en betingelse for at kunne få fradrag i forbindelse med deltagelse i et kursus, at deltagelsen indebærer, at man vedligeholder eller ajourfører en viden, som man gør brug af i sit nuværende arbejde.2)

Det taler for fradrag, at en arbejdsgiver har anbefalet deltagelse, at der er givet et økonomisk tilskud til deltagelse, og/eller at der er givet tjenestefrihed med løn.3) At en deltagelse i et kursus sker på skatteyderens eget initiativ, og ikke efter krav fra en arbejdsgiver, udelukker imidlertid ikke fradrag.

Fradrag er udelukket i to hovedtilfælde: Hvor der er tale om videreuddannelse, og hvor det faglige indhold er for generelt.

Man vil kunne få et sædvanligt transportfradrag for transport til og fra ens bopæl til kursusstedet. Se hertil Befordringsfradrag. Transporterer man sig fra sin sædvanlige arbejdsplads til kursusstedet, vil man kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Se hertil Skattefri kørselsgodtgørelse. Indebærer kurset behov for overnatning, vil man også kunne få fradrag for sine Rejseudgifter, eller der vil efter omstændigheder kunne gives fradrag for Dobbelt husførelse4) Se også Studierejser.

Der er tale om videreuddannelse

Hvor deltagelsen ikke har til formål at vedligeholde eller ajourføre en viden, man anvender i sit nuværende arbejde, men har til formål at oparbejde kompetencer, som kan anvendes i en ny stilling, er der tale om videreuddannelse, og der kan ikke opnås fradrag.5)

Derimod vil man kunne få fradrag, hvor der blot er tale om, at man holder sig ajour med udviklingen inden for det fag eller fagområde, inden for hvilket man aktuelt arbejder.6)

Det faglige indhold er for generelt

Det faglige indhold kan have en så generel eller almen karakter - f.eks. at en advokat modtager undervisning i hukommelsesteknik - at det ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at sikre den aktuelle indkomsterhvervelse.7) I disse tilfælde kan der ikke gives fradrag.

Arbejdsgiverens mulighed for at betale og få fradrag

En arbejdsgiver har altid fradragsret for udgifter til kurser, som sikrer, at den ansatte ajourfører viden, som er nødvendig for at kunne bestride arbejdet. Men derudover vil arbejdsgiveren også kunne betale den ansattes videreuddannelse, uden at den ansatte skal betale skat af udgiften. Se hertil Fri undervisning.

Aftale om at arbejdsgiveren betaler kursus mod lønnedgang

Det vil kunne aftales med en arbejdsgiver, at denne betaler udgifterne til et kursus, mod at den ansatte går ned i løn. Se hertil Lønomlægning.


1) Se hertil Lønmodtagerfradrag.
2) Jf. Statsskattelovens § 6, litra a.
3) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.1.4.
4) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.1.4.
5) Jf. Statskattelovens § 5 og f.eks. LSR 1973 nr. 50, hvor en premierløjtnant ved flyvevåbnet ikke fik fradrag for udgifter til et kursus til erhvervelse af et trafikflyvercertifikat, der gav ret til at gøre tjeneste som luftfartschef i al slags lufttrafik. Se hertil også SKM 2003.552 VLR om deltagelse i kurset "Procesorienteret Familierådgivning". Fradrag blev ikke anerkendt, da skatteyderen på tidspunktet for påbegyndelsen af kurset var ansat som leder af en "almindelig" daginstitution.
6) Jf. f.eks. LSR 1983 nr. 162 om en gas- og vandmester, som fik fradrag for udgiften til deltagelse i et 168 timers kursus om naturgasprojekter. Se endvidere LSR 1977 nr. 168 om en blikkenslager, der fik fradrag for udgiften til et 120 timers praktisk og teoretisk svejsekursus.
7) Jf. eksempelvis TfS 1985.102 LSR, hvor en advokat ikke fik fradrag for udgifterne til deltagelse i et kursus i dynamisk virksomhedsledelse. Kurset omfattede bl.a. forståelse af værdinormer, holdninger og menneskelig adfærd, effektiv kommunikation, fundamental talerteknik, analyseteknik, målsætningsteori samt mentale og fysiske ressourcer og effektive problemløsningsteknikker, hukommelsesteknik og salgsteknik.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.