Til forside
tax.dk - skat og afgift
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)

En lejeindtægt fra udlejning af et værelse i ens hus eller ejerlejlighed til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. I nogle tilfælde vil en del af lejeindtægten fra en værelsesudlejning dog skulle beskattes.1)

Man kan vælge mellem to forskellige metoder, når den eventuelle skattepligtige indtægt skal opgøres: Bundfradragsmetoden og den regnskabsmæssige metode.

1. Bundfradragsmetoden

Vælger man denne metode, er lejeindtægten skattefri, sålænge lejeindtægten ikke overstiger bundfradraget. Derimod sker der beskatning af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget.2)

Bundfradraget udgør 1 1/3% af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr.3)

Såfremt man vælger bundfradragsmetoden, reduceres ejendomsværdiskatten ikke som følge af udlejningen. Man skal således betale ejendomsværdiskat for hele året.4)

Beregner
Ejendomsværdi kr.
Årlig lejeindtægt4) kr.
Bundfradrag kr.

Til beskatning kr.

2. Den regnskabsmæssige metode

Vælger man denne metode, får man fradrag i lejeindtægten for de udgifter, man har haft i forbindelse med udlejningen.5) Disse udgifter kan bl.a. udgøres af de forholdsmæssige udgifter til el, gas, varme og ejendomsskat. Derudover vil der kunne ske en forholdsmæssig nedsættelse af ejendomsværdiskatten.6)

Eksempel:

Årlig lejeindtægt7) er

 

34.000 kr.

Forholdsmæssig andel af ejendomsskat

1.000 kr.

 

Forholdsmæssig andel af varme

10.000 kr.

 

Forholdsmæssige udgifter

11.000 kr.

11.000 kr.

Til beskatning

 

23.000 kr.

Det er ikke muligt at skifte fra denne metode til bundfradragsmetoden.8)


1) En indtægt fra udlejning beskattes som kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, litra 6).
2) Jf. ligningslovens § 15 P, stk. 1, 3. pkt.
3) Jf. ligningslovens § 15 P, stk. 1, 3. pkt.
4) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 2, 2. pkt.
5) Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige bruttolejeindtægten, jf. ligningslovens § 15 P, stk. 3, 2. pkt.
6) Jf. ejendomsværdiskatteloven § 11, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, sidste pkt.
7) Det er den samlede betaling, som udlejer modtager ved udlejningen, der indgår i lejeindtægten. Særskilt betaling for el, gas, varme og telefon indgår således, jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.4.1.1.
8) Jf. ligningslovens § 15 P, stk. 3, 3. pkt.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.