Til forside
tax.dk - skat og afgift
Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for, at en personligt ejet erhvervsvirksomhed kan blive underkastet en beskatning, der minder om den, som anpartsselskaber og aktieselskaber underkastes. Se hertil Skat ved forskellige virksomhedsformer.

Virksomhedsskatteordningen indebærer således tre ændringer i den måde, hvorpå man ellers vil blive beskattet, såfremt man driver en personligt ejet virksomhed:

  1. Anvendes virksomhedsskatteordningen, kan en del af virksomhedens overskud blive beskattet som kapitalindkomst hos skatteyderen i stedet for som personlig indkomst.1)
  2. Det er muligt at foretage opsparing af overskud i virksomheden, som kun beskattes med en foreløbig skat på (2018, 2017: 22%).2)
  3. Man kan få fuldt fradrag for sine renteudgifter.

Såfremt man anvender virksomhedsskatteordningen, vil det være muligt at få firmabil. Se hertil Firmabil (fri bil) som selvstændig.

Virksomhedsskatteordningen kan anvendes af personer, der driver egentlig selvstændig virksomhed, men kan derudover også anvendes af personer, der udlejer fast ejendom, idet udlejning af et hus og udlejning af en ejerlejlighed skattemæssigt betragtes som erhvervsmæssig virksomhed.

Beskatning af overskud som kapitalindkomst

Når en del af virksomhedens overskud beskattes som kapitalindkomst, får det til følge, at skatteyderen kommer til at betale arbejdsmarkedsbidrag af en mindre del af virksomhedens overskud, idet der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af kapitalindkomst.3)

Den del af virksomhedens overskud, der bliver beskattet som kapitalindkomst, beregnes som en fast procentdel af virksomhedens aktiver med fradrag af gæld.4)

Opsparing af overskud i virksomheden

Skatteyderen kan vælge at opspare en del af virksomhedens overskud, der ikke betragtes som kapitalindkomst. Af det opsparede beløb skal der kun betales en foreløbig skat på (2017, 2016: 22%).5)

Det opsparede overskud beskattes først hos skatteyderen, når det trækkes ud af virksomheden, og skatteyderen godskrives da den foreløbigt betalte skat.6)

Fuldt fradrag for renteudgifter

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen kan renteudgifter fradrages ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst,7) og får derfor fuld skattemæssige værdi, idet udgifterne kan nedbringe skatteyderens personlige indkomst.


1) Den del af virksomhedens overskud som betragtes som kapitalafkast er kapitalindkomst, jf. personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 3.
2) Jf. virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2.
3) Jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag § 10, stk. 1, modsætningsvis.
4) Jf. virksomhedskattelovens § 7.
5) Jf. virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2.
6) Jf. virksomhedskattelovens § 10, stk. 3.
7) Jf. virksomhedsskattelovens § 6, stk. 1.

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.