Til forside TAX.DK - skat & afgift
Personalegoder

Personalegoder er ting eller ydelser, der stilles til rådighed for den ansatte, og som anvendes eller kan anvendes privat. Ting eller ydelser, der udelukkende stilles til rådighed for den ansatte for at denne kan passe sit arbejde, anses ikke for at være personalegoder.

Der findes personalegoder, der er skattefri, og personalegoder af hvilke der skal betales skat. Arbejdsgiveren kan fradrage udgiften til et personalegode.1)

Almindelig personalepleje

Goder uden den store værdi, der ydes til den ansatte på arbejdspladsen, som f.eks. kaffe- og frugtordninger, beskattes ikke.

Personalegoder som i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde

Personalegoder, der ikke er omfattet af almindelig personalepleje, men som i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde og som årligt ikke overstiger (2020: 6.300 kr.; 2019: 6.200 kr.) beskattes ikke. Såfremt grænsen overskrides, vil hele beløbet blive beskattet.2) Den ansatte har dog mulighed for ved egenbetaling at bringe beløbet under grænsen.3)

Andre personalegoder

Personalegoder, som ikke er omfattet af almindelig personalepleje og som ikke i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, bliver kun beskattet, hvis den samlede værdi overstiger (2020, 2019: 1.200 kr.) årligt. Overskrides grænsen, beskattes hele beløbet.4)

Personalegoder omfattet af særlig beskatning

En række personalegoder er omfattet af særlig beskatning. Det drejer sig bl.a. om følgende:

Bolig

Fri bolig

Bil

Firmabil (fri bil)

Telefon

Fri telefon

Uddannelse

Fri undervisning

Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer

Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer

Andre tilfælde

Personalegodet beskattes hos lønmodtageren svarende til markedsværdien.5)


1) Jf. Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3.
3) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.1.3.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3. Se hertil lov 554/2011.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.