Til forside TAX.DK - skat & afgift
Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer

For visse sundhedsbehandlinger mv. betalt af arbejdsgiveren, er der skattefrihed for lønmodtageren. Tilsvarende kan en selvstændig fradrage udgifter til egne sundhedsbehandlinger mv. Skattefrihed og fradragsret gælder også, hvor der er tegnet en forsikring til dækning af sundhedsbehandlinger mv.

Fra og med indkomståret 2012 er der alene skattefrihed/fradragsret for så vidt angår behandlinger mv. vedr. misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller til rygeafvænning.1)

Lønmodtagere - skattefrihed

En lønmodtager skal ikke betale skat af udgifter til sundhedsbehandlinger, som afholdes af arbejdsgiveren til lægefagligt begrundet behandling af medarbejderen ved sygdom eller ulykke, herunder behandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater, til tilsvarende sygdomsforebyggende behandling, til behandling hos en kiropraktor eller til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler.2) Tilsvarende gælder for arbejdsgiverens betaling af udgifter til medarbejderens rygeafvænning.3)

Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring til dækning af disse sundhedshedsbehandlinger mv., sker der heller ingen beskatning af medarbejderen i den anledning.4)

Det er en betingelse for skattefriheden, at alle medarbejdere i virksomheden er omfattet af ordningen med skattefri arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger mv.5) Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring for disse sundhedsbehandlinger mv., skal samtlige medarbejdere i virksomheden være tilbudt en sådan forsikring.6)

Selvstændige - fradragsret

En selvstændigt erhvervsdrivende har fradragsret for udgifter til lægefagligt begrundet behandling ved sygdom eller ulykke, herunder behandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater, til tilsvarende sygdomsforebyggende behandling, til behandling hos en kiropraktor eller til behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler.7) Fradragsretten omfatter ligeledes ydelser til rygeafvænning.8) Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har tegnet en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med sådanne sundhedsbehandlinger mv., er forsikringspræmien fradragsberettiget.9)

Det er en betingelse for fradragsretten, at eventuelle medarbejdere i virksomheden er tilbudt en tilsvarende ordning med skattefri arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger mv.10)


1) Jf. ligningslovens § 30 og L 31, 2011-12, § 1, nr. 10, 20 og 21.
2) Jf. ligningslovens § 30, stk. 1.
3) Jf. L 125 § 2, nr. 1, vedtaget af Folketinget den 17. december 2004. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2005.
4) Jf. ligningslovens § 30, stk. 1, og L 125 § 2, nr. 3, vedtaget af Folketinget den 17. december 2004. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2005.
5) Jf. ligningslovens § 30, stk. 2. Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer. Der kan ikke fastsættes begrænsninger efter andre kriterier, som for eksempel efter stillingskategori eller uddannelse, jf. bemærkninger i Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. maj 2002.
6) Jf. ligningslovens § 30, stk. 2. Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer. Der kan ikke fastsættes begrænsninger efter andre kriterier, som for eksempel efter stillingskategori eller uddannelse, jf. bemærkninger i Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. maj 2002.
7) Jf. ligningslovens § 30 A, stk. 2. Generelle "health care"-ordninger, hvor forebyggende undersøgelser og behandlinger sker uden konkret lægefaglig begrundelse er ikke omfattet, jf. de almindelige bemærkninger til L 77, fremsat den 7. november 2002 af skatteministeren, pkt. 4.1.
8) Jf. L 125 § 2, nr. 12, vedtaget af Folketinget den 17. december 2004. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2005.
9) Jf. ligningslovens § 30 A, stk. 2.
10) Jf. ligningslovens § 30 A, stk. 1, nr. 2, og stk. 2.

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2024, kan du beregne skatten for indkomståret 2024. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2023, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2023.
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2024. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2023.
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
BEREGNER
Beregn, hvad det koster dig at sætte arbejdstiden et par timer ned om ugen.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.