Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 22/4-2015

Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.

Også når man klager til Landsskatteretten, kan man anmode om, at der afholdes et retsmøde, før retsmedlemmerne fælder dommen.1) Såfremt et retsmøde må anses for overflødigt, kan Landsskatteretten dog træffe afgørelse om at undlade at imødekomme anmodningen.2)

Efter loven er det alene Landsskatteretten, der kan beslutte, at der ikke skal afholdes et retsmøde i en sag.3) Skatteankestyrelsen er imidlertid begyndt på egen hånd at afskære klagere fra retsmøder i Landsskatteretten. I en verserende sag modtog jeg således fra Skatteankestyrelsen besked om, at »Skatteankestyrelsen har besluttet ikke at imødekomme anmodningen om afholdelse af retsmøde, idet denne fremgangsmåde efter forholdene anses for overflødig.«

En sådan afgørelse er i direkte strid med loven. Skatteankestyrelsen har ganske enkelt ikke hjemmel til at afskære klagere fra retsmøder.4)


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 44, stk. 1.
2) Jf. skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3.
3) Jf. skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3, og forretningsorden for Landsskatteretten § 4, stk. 4.
4) Skatteankestyrelsen har i brev af 23. juni 2014 anerkendt dette og har meddelt, at der i den konkrete sag er tale om en fejlagtig formulering. Efter at retsmødet var blevet afskåret af Skatteankestyrelsen, tog Landsskatteretten ikke stilling til anmodningen, jf. herved Landsskatterettens afgørelse i sagen, offentliggjort under journalnummer 13-546431. Landsskatteretten har efterfølgende oplyst, at der er tale om en beklagelig fejl, når det ikke fremgår af Landsskatterettens afgørelse, at Landsskatteretten har taget stilling til anmodningen om et retsmøde, jf. Landsskatterettens sagsnr. 14-4349585 (ikke offentliggjort af Landsskatteretten).

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.