Forside > Skatteberegning 2009 www.tax.dk - skat og afgift
Skatteberegning 2009
De indtastede oplysningerne bliver behandlet på den computer, du sidder ved.
Intet bliver sendt ud på internettet.
1. Forskellige oplysninger
Skatteyder Ægtefælle
Gift ?  ja  nej
Under 18 år hele indkomståret ?  ja  nej   ja  nej 
Medlem af Folkekirken ?  ja  nej   ja  nej
Bopælskommune pr. 5. september ?
Bolig ?  lejebolig
 egen andelsbolig
 eget enfamiliehus
 egen ejerlejlighed
Ejendomsværdi af enfamiliehus/ejerlejlighed
Enfamiliehus/ejerlejlighed erhvervet senest 1. juli 1998 ?  ja  nej 
Sommerhus ?  ja  nej 
Ejendomsværdi af sommerhus
Sommerhus erhvervet senest 1. juli 1998 ?  ja  nej 
2. Indkomst og fradrag i 2009
Skatteyder Ægtefælle
Personlig indkomst
Løn, honorarer mv. (helårsindkomst før fradrag af AMB og SP)
- reduceres med arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og særlig pensionsopsparing (SP) - -
Pensioner, dagpenge mv. og SU samt anden personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AMB og SP
Indskud på privattegnet kapitalpension - -
Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension - -
Personlig indkomst i alt
Eget og arbejdsgivers indskud på arbejdsgiveradministreret kapitalpension (efter fradrag af AMB)
Kapitalindkomst
Renteindtægter
Anden kapitalindkomst
Renteudgifter - -
Kapitalindkomst i alt
Ligningsmæssige fradrag
Befordring (klik i indtastningsfeltet for beregner)
Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent
Øvrige lønmodtagerudgifter over
Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag
Andre ligningsmæssig fradrag
Beskæftigelsesfradrag
Ligningsmæssige fradrag i alt - -
Skattepligtig indkomst i alt
Aktieindkomst
Udbytte af aktier, hvoraf der er indeholdt 28% udbytteskat (beløb før indeholdelse af udbytteskat)
Udbytte af aktier, hvoraf der ikke er indeholdt 28% udbytteskat, samt gevinst/tab på aktier. Et evt. negativt beløb angives med minus
Aktieindkomst i alt
3. Beregnet skat
Kommunale skatter, sundhedsbidrag og kirkeskat
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
/ % af beregningsgrundlag
I alt
Bundskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Mellemskat
Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Topskat
Personlig indkomst
Indskud på privattegnet kapitalpension
Indskud på arbejdsgiveradm. kapitalpension
Positiv nettokapitalindkomst
Bundgrænse
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdi enfamiliehus/ejerlejlighed
1 % af ejendomsværdi indtil kr.
3 % af ejendomsværdi over kr.
Nedslag
Ejendomsværdiskat enfamiliehus/ejerlejlighed
Ejendomsværdi sommerhus
1 % af ejendomsværdi indtil kr.
3 % af ejendomsværdi over kr.
Nedslag
Ejendomsværdiskat sommerhus
I alt
Aktieskat
Aktieindkomst
I alt
Beregningsgrundlag indtil mellemgrænse  +
Beregningsgrundlag fra mellemgrænse til topgrænse  +
Beregningsgrundlag over topgrænse
Bundaktieskat:  % af beregningsgrundlag indtil mellemgrænse
Mellemaktieskat:  % af beregningsgrundlag fra mellemgrænse til topgrænse
Topaktieskat:  % af beregningsgrundlag over topgrænse
I alt
Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og særlig pensionsopsparing (SP)
Løn, honorarer mv. (før fradrag af AMB og SP)
Beregningsgrundlag
% af beregningsgrundlag
I alt
Samlet skat (inkl. ejendomsværdiskat, aktieskat, AMB og SP)
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.