Til forside TAX.DK - skat & afgift
Klage over ejendomsvurdering

Er man uenig i en ejendomsvurdering, kan man klage til Vurderingsankenævnet. Vurderingsankenævnet kan henvise sagen til Landsskatteretten, hvis klagen i overvejende grad angår retlige spørgsmål, eller hvis der foreligger særlige omstændigheder.1)

Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten

Klagen skal indgives til Skatteankestyrelsen.2)

Klagefrist

En klage over en ejendomsvurdering skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af den ejendomsvurdering, der klages over.3) Har klageren ikke modtaget ejendomsvurderingen, skal klagen være modtaget af Skatteankestyrelsen, senest 4 måneder efter at ejendomsvurderingen er afsendt.4)

Klageafgift

Hvad enten klagen behandles af Vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten, skal der betales en klageafgift på (2023, 2022: 500 kr.)5)

Omkostningsgodtgørelse

Såfremt sagen behandles ved Landsskatteretten, er der mulighed for at få omkostningsgodtgørelse. Se hertil Omkostningsgodtgørelse.


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 6 a, stk. 1.
2) Jf. skatteforvaltningsloven § 35 a, stk. 1.
3) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
4) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
5) Jf. lov 688/2017 § 22, stk. 9.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.