Til forside
tax.dk - skat og afgift
Klage over ejendomsvurdering

Er man uenig i en ejendomsvurdering, kan man klage til vurderingsankenævnet eller til Landsskatteretten.

Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten

Klagen skal indgives til Skatteankestyrelsen, hvor en sagsbehandler vil forberede sagen. Selvom Skatteankestyrelsen måtte stille forslag om, at sagen skal behandles i et ankenævn, kan man altid vælge, at sagen skal behandles i Landsskatteretten.1)

Landsskatteretten er et særdeles kompetent organ, og ved at klage til Landsskatteretten øges sandsynligheden for, at Skatteankestyrelsen lader en dygtig sagsbehandler forberede sagen, da Skatteankestyrelsen selvsagt nødigt vil udsætte retsmedlemmerne i Landsskatteretten for en dårligt forberedt sag.2)

Klagefrist

En klage over en ejendomsvurdering skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af den ejendomsvurdering, der klages over.3) Har klageren ikke modtaget ejendomsvurderingen, skal klagen være modtaget af Skatteankestyrelsen, senest 4 måneder efter at ejendomsvurderingen er afsendt.4) Ved klage over de almindelige vurderinger eller omvurderinger skal klagen dog være modtaget senest den 1. juli i året efter vurderingsåret, medmindre skatteministeren fastsætter en længere frist.5)Ved de almindelige vurderinger eller omvurderinger skal klagen dog være modtaget senest den 1. juli i året efter vurderingsåret, medmindre skatteministeren fastsætter en længere frist. Vurderingsankenævnet kan dog se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler herfor.6)

Som følge af SKATs problemer med ejendomsvurderingerne kan de almindelige vurderinger af ejerboliger pr. 1. oktober 2013, pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. oktober 2017, som er foretaget i form af en videreførelse af vurderingerne pr. 1. oktober 2011, først påklages i foråret 2019. De almindelige vurderinger af erhvervsejendomme mv. pr. 1. oktober 2014, pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. oktober 2018, som er foretaget i form af en videreførelse af vurderingerne pr. 1. oktober 2012 eller anden senere ansættelse, kan påklages i foråret 2020.7)

Klageafgift

Hvad enten klagen behandles af vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten, skal der betales en klageafgift på (2017, 2016: 400 kr.)8)

Omkostningsgodtgørelse

Såfremt sagen behandles ved Landsskatteretten, er der mulighed for at få omkostningsgodtgørelse. Se hertil Omkostningsgodtgørelse.

Anke

Vurderingsankenævnets afgørelse kan ikke længere indbringes for Landsskatteretten, så man har ikke som hidtil mulighed for at få klagen behandlet hos to klageinstanser.9)


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 5. Dette gælder dog ikke sager omfattet af § 35 b, stk. 3. Regeringen agter angiveligt at fjerne muligheden for at man altid kan klage til Landsskatteretten over en ejendomsvurdering. Se hertil Regeringen: "Tillid til ejendomsvurderingerne", oktober 2013, s. 9.
2) 11 af Landsskatterettens retsmedlemmer er valgt af Folketinget, mens 19 retsmedlemmer er udpeget af skatteministeren, jf. skatteforvaltningslovens § 12, stk. 3. Mindst 11 af de retsmedlemmer, som skatteministeren udnævner, skal være dommere, jf. skatteforvaltningslovens § 12, stk. 3. Det er en forsamling, som Skatteankestyrelsen næppe har lyst til at træde over tæerne.
3) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
4) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
5) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.
6) Jf. skatteforvaltningslovens § 38, stk. 2.
7) Jf L 92 2016/2017.
8) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 1.
9) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 f.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.