Til forside TAX.DK - skat & afgift
Klage til Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand kan behandle klager over alle skattemyndigheder: SKAT, Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, Landsskatteretten og Skatteministeriet mv.1)

Såfremt Folketingets Ombudsmand modtager en klage over forhold, som det viser sig kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, vil Folketingets Ombudsmand dog henvise en klager til i første omgang at benytte denne klagemulighed.2)

I den juridiske litteratur er det vigtigste særtræk ved Folketingets Ombudsmand blevet beskrevet som »aktiv borgervenlighed«,3) og der kan derfor være god grund til at overveje en klage til Folketingets Ombudsmand, hvis man er utilfreds med skattemyndighedernes eller Landsskatterettens behandling af en sag. Det er gratis at klage til Folketingets Ombudsmand.

Folketingets Ombudsmand kan kritisere de fleste elementer i skattemyndighedernes behandling af en sag. Således vil han kunne tage stilling til om en afgørelse i det hele taget er lovlig, men vil også eksempelvis kunne tage stilling til, om myndighederne har undersøgt en sag godt nok. Derudover vil Folketingets Ombudsmand kunne påtale, hvis ansatte hos en myndighed ikke har optrådt tilstrækkeligt høfligt og hensynsfuldt eller på anden vis har handlet i strid med god forvaltningsskik.4)


1) Jf. Ombudsmandslovens § 7.
2) Jf. Ombudsmandslovens § 14.
3) Jf. Bent Christensen: »Forvaltningsret. Prøvelse«, 1994, s. 287.
4) Jf. Ombudsmandsloven § 21.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.