Til forside TAX.DK - skat & afgift
Klage til Skatteankestyrelsen

En klage over en afgørelse fra SKAT skal indgives til Skatteankestyrelsen.1)

Skatteankestyrelsens sagsbehandlere forbereder de sager, der skal afgøres i skatteankenævnene og i Landsskatteretten.2)

Selvom Skatteankestyrelsen måtte stille forslag om, at sagen skal behandles i et skatteankenævn, har man tidligere kunnet vælge, at sagen skulle behandles i Landsskatteretten. Dette er imidlertid ikke længere muligt fra 1. juli 2020.3)


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 1.
2) Jf. skatteforvaltningslovens § 35 d og bekendtgørelse 1516/2013.
3) Jf. lov 1125/2019 § 1, nr. 2, og § 3, stk. 2.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.