Til forside TAX.DK - skat & afgift
Omkostningsgodtgørelse i skattesag

Såfremt man klager over en afgørelse i en skattesag, er man berettiget til at få omkostningsgodtgørelse. Omkostningsgodtgørelse i en skattesag udbetales med 100% af sagens omkostninger, såfremt man får helt eller medhold i overvejende grad, og med 50%, såfremt dette ikke er tilfældet.1)

I hvilke tilfælde kan man få omkostningsgodtgørelse i en skattesag?

Der ydes omkostningsgodtgørelse ved klage i en skattesag til2)

Hvem kan få omkostningsgodtgørelse i en skattesag?

Enhver der klager i en skattesag er berettiget til at modtage omkostningsgodtgørelse.3) Dette gælder også anparts- og aktieselskaber.4)

Hvilke udgifter refunderes, når man får omkostningsgodtgørelse i en skattesag?

Godtgørelsesberettiget er alle de udgifter, man har haft til rådgiver, retsafgifter5), pålagte sagsomkostninger, syn og skøn mv.6)

Hvem afgør, om der kan ydes omkostningsgodtgørelse

Det er SKAT, der træffer afgørelse om, hvorvidt der kan ydes omkostningsgodtgørelse. Der kan klages over afgørelsen om omkostningsgodtgørelse til Landsskatteretten.7)


1) Jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.
2) Jf. skatteforvaltningslovens § 55.
3) Jf. skatteforvaltningslovens § 53.
4) Jf. lov 1665/2016 § 1, nr. 8.
5) Bortset fra klageafgift til skatteankenævnet eller til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 2.
6) Jf. skatteforvaltningslovens § 54.
7) Jf. skatteforvaltningslovens § 11. Afgørelsen træffes af Skatteankestyrelsen, jf. bek. 1/2014 § 1, nr. 121.
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.