Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt

Indhold

Dette afsnit handler om fakturaens indhold, når der faktureres vedrørende leverancer til købere i andre EU-lande og om faktureringsregler, når der er omvendt betalingspligt.

Afsnittet indeholder:

 • Leverancer af varer til andre EU-lande
 • Leverancer af ydelser til andre EU-lande
 • Momsregistreringsnummer ved EU-handel
 • Omvendt betalingspligt - udenlandske virksomheder
 • Omvendt betalingspligt - indenlandske leverancer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Leverancer af varer til andre EU-lande

Ved levering af varer til andre EU-lande, som er omfattet af ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 1-4, og hvor der skal betales erhvervelsesmoms i et andet EU-land, skal der udstedes en fuld faktura som også skal forsynes med modtagerens momsregistreringsnummer, forudsat at køberen - den afgiftspligtige person - har et sådant registreringsnummer. Køber skal have et gyldigt registreringsnummer, medmindre der fx er tale om en privatperson, der erhverver et nyt transportmiddel efter ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 2.

Fakturering skal ske senest den 15. i måneden, der følger efter måneden, hvori leveringen har fundet sted. Se ML (momsloven) § 52 b, stk. 1.

Fakturaen skal desuden forsynes med påtegning om, at leverancen er momsfritaget, fordi køberen skal beregne erhvervelsesmoms. Påtegningen skal henvise til enten

 • den relevante bestemmelse i momsloven, fx momsfritaget efter ML (momsloven) § 34, stk. 1, eller
 • den relevante bestemmelse i momssystemdirektivet, fx artikel 138, eller
 • anden tydelig relevant påtegning, fx "momsfritaget", "free of VAT", "0-sats" eller "zero-rated".

Se momsbekendtgørelsens § 62, stk. 2.

Leverancer af ydelser til andre EU-lande

Ved levering af ydelser, hvor der er omvendt betalingspligt i et andet EU-land, skal der udstedes en fuld faktura, som også skal forsynes med køberens momsregistreringsnummer, hvis køber er momsregistreret.

Fakturering af ydelsen, hvor aftageren er betalingspligtig, idet leveringsstedet er bestemt efter ML (momsloven) § 16, stk. 1, skal ske senest den 15. i måneden, der følger efter måneden, hvori leveringen har fundet sted. Se ML (momsloven) § 52 b, stk. 2.

Fakturaen skal desuden forsynes med påtegning om, at leverancen er omfattet af omvendt betalingspligt. Påtegningen kan henvise til

 • den relevante bestemmelse i momsloven
 • den relevante bestemmelse i momssystemdirektivet, eller til
 • en anden tydelig relevant påtegning, fx "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge".

Se momsbekendtgørelsens § 62, stk. 1.

Momsregistreringsnumre ved EU-handel

Ved EU-handel skal virksomheder anvende den alfanumeriske kode (DK) efterfulgt af virksomhedens eget momsregistreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.) fx DK12345678. Se momsbekendtgørelsens § 102. Ved angivelse af momsregistreringsnummer på virksomheder i andre EU-lande skal den alfanumeriske landekode anføres på tilsvarende måde sammen med kundens momsregistreringsnummer.

For virksomheder, der er fællesregistreret efter ML (momsloven) § 47, stk. 4, er det det fælles momsregistreringsnummer samt navn og adresse, som virksomheden er registreret under, der skal anvendes.

For virksomheder, der er delregistreret efter ML (momsloven) § 47, stk. 3, 2. pkt., er det den delregistrede virksomheds momsregistreringsnummer, navn og adresse, der skal anvendes.

Omvendt betalingspligt - udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder, hvis salg er omfattet af omvendt betalingspligt efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-3 og 5, skal udstede en fuld faktura. Det kan ske uden oplysning om den gældende momssats og momsbeløbets størrelse, fordi det er aftageren, der skal betale momsen. Se momsbekendtgørelsens § 59, stk. 1.

Fakturaen skal desuden indeholde oplysning om

 • købers momsregistreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.),
 • sælgers momsregistreringsnummer i hjemlandet, hvis sælger ikke har et dansk registreringsnummer, og
 • at køber skal betale den moms, der påhviler leverancen, fx ved at anføre "omvendt betalingspligt, køber afregner momsen", "reverse charge, buyer settles the VAT" eller kun "omvendt betalingspligt", "reverse charge".

Omfattet af disse regler er:

 • Trekantshandel. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1.
 • Installation og montering. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 2.
 • Udenlandske virksomheders levering af ydelser her i landet. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 3.
 • Visse leveringer af gas og elektricitet. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 5.

Omvendt betalingspligt - indenlandske leverancer

 • Virksomheder,
  • der indenlandsk leverer varer eller ydelser til en anden virksomhed, der er etableret i Danmark,
  • og hvor leverancerne er omfattet af omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 4 eller 6-12.
 • skal udstede en fuld faktura.

Det kan ske uden oplysning om den gældende momssats og momsbeløbets størrelse, fordi det er aftageren, der skal beregne og betale momsen.

Fakturaen skal desuden indeholde oplysning om, at køber skal betale den moms, der påhviler leverancen, fx ved at anføre "omvendt betalingspligt, køber afregner momsen" eller "reverse charge, buyer settles the VAT" eller ved alene at anføre "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge".

Se momsbekendtgørelsens § 60.

Følgende indenlandske leverancer af varer og ydelser er omfattet af særlige indholdskrav til faktura som følge af omvendt betalingspligt for moms:

 • Investeringsguld
  • efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 4.
 • CO2-kvoter, CO2-kredittereller gas- og elektricitetscertifikater
  • efter ML § 46, stk. 1, nr. 6.
 • Metalskrot
  • efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7.
 • Mobiltelefoner
  •  efter ML § 46, stk. 1, nr. 8.
 • Integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter,
  • efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 9.
 • Spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere
  •  efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 10.
 • Gas og elektricitet til videreforhandlere af disse varer
  • efter ML § 46, stk. 1, nr. 11.

Fakturakravene ved handel med CO2-kvoter eller CO2-kreditter har virkning for salg fra og med den 9. april 2010. Fra den dato er anvendelsen af omvendt betalingspligt obligatorisk. Sælger skal angive beløbet i rubrik C på momsangivelsen.

Fakturakravene ved handel med metalskrot har virkning fra og med 1. juli 2012. Fra denne dato er anvendelsen af omvendt betalingspligt obligatorisk. Sælger skal angive beløbet i rubrik C på momsangivelsen.

Fakturakravene ved handel med mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere har virkning fra og med den 1. juli 2014. Fra denne dato er anvendelsen af omvendt betalingspligt obligatorisk. Sælger skal angive beløbet i rubrik C på momsangivelsen.

Fakturakravene ved handel af gas og elektricitet til videreforhandlere af disse varer samt handel med gas- og elektricitetscertifikater har virkning fra og med 1. juli 2015. Fra denne dato er anvendelsen af omvendt betalingspligt obligatorisk. Sælger skal angive beløbet i rubrik C på momsangivelsen.

Bemærk

Henvisningen til ML § 46, stk. 1, nr. 4- eller 6-11 i momsbekendtgørelsens § 60, er teknisk begrundet med en samling af fakturakravene til indenlandske leverancer, omfattet af omvendt betalingspligt, i én bestemmelse.

Se også

Se også afsnit A.B.3.3.1.4 Fakturaens indhold - fuld faktura om fuld faktura.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2015.350.BR

Varesalg til andre EU-lande var betingelserne for momsfritagelse efter ML (momsloven) § 34, stk. 1, ikke opfyldt, idet de i sagen fremlagte fakturaer ikke opfyldte faktureringskravene, ligesom der ikke var foretaget listeindberetning vedrørende EU-salg.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.