Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.B.4.2.1.2 Angivelse og betaling af moms efter hovedreglerne

Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af moms efter hovedreglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Angivelsespligt
  • Afgiftsperioder og angivelsesfrister
  • Flere virksomheder registreret
  • Ændring af afgiftsperioden på grundlag af 12-måneders periode
  • Ændring af afgiftsperioden efter anmodning
  • Betalingsfrist

Angivelsespligt

Virksomheder, der er registreret efter ML (momsloven) §§ 47, 49, 51 eller 51 a, skal angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden samt værdien af de leverancer, der efter ML (momsloven) §§ 14-21 d, eller ML (momsloven) § 34 er fritaget for afgift, efter udløbet af hver afgiftsperiode til Skattestyrelsen. Se ML (momsloven) § 57, stk. 1.

Beløbene angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb. Se ML (momsloven) § 57, stk. 1.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for angivelsen. Se ML (momsloven) § 57, stk. 1. Reglerne findes i momsbekendtgørelsen, jf. kapitel 13 i ►bekendtgørelse nr. 1435 af 29. november 2023◄ (MLbek).

Virksomheder skal angive afgift efter momslovens kapitel 15 elektronisk til Skattestyrelsen på skat.dk/TastSelv Erhverv. Se ►§ 73◄ i MLbek. Beløbene skal anføres i de felter, der fremgår af it-løsningen. Se § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen nr. 731 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. af 21. juni 2013.

►Angivelse af delvis fradragsret

Der er indsat en ny bestemmelse i ML (momsloven) § 38 a, som forpligter momsregistrerede virksomheder til én gang årligt i forbindelse med en momsangivelse at oplyse, om virksomheden har momsfritagne aktiviteter omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, der medfører, at der skal opgøres en delvis fradragsret efter ML (momsloven) § 38, stk. 1. 

Virksomheden skal ved oplysning om delvis fradragsret angive størrelsen af den foreløbige delvise fradragsprocent og slutdatoen for det regnskabsår, som fradragsprocenten er beregnet på baggrund af. Se ML (momsloven) § 38 a, stk. 2.

ML (momsloven) § 38 a er indsat ved § 1, nr. 6, i lov nr. 755 af 13. juni 2023. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2024. Se §§ 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1309 af 17. november 2023.

Angivelse af fradragsprocenten skal ske efter told- og skatteforvaltningens anvisning og skal ske i forbindelse med angivelse af den momsperiode, hvor juni måned indgår.  Det vil fremgå af TastSelv, hvornår og hvordan oplysningerne skal angives. 

Se D.A.11.4.2.1 Generelt om indkøb der vedrører både momspligtige og momsfritagne aktiviteter for nærmere om opgørelse af den delvise fradragsprocent.◄

Afgiftsperioder og angivelsesfrister

Skemaet nedenfor viser afgiftsperioder og angivelsesfrister:

Værdien af virksomhedens samlede afgiftspligtige leverancer

Afgiftsperiode

Angivelsesfrist

Hjemmel

Overstiger 50 mio. kr. årligt

Kalendermåneden

Senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. For juni dog senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb

ML (momsloven) § 57, stk. 2

Overstiger 5 mio. kr. årligt, men udgør højst 50 mio. kr. årligt

Kvartalet

Senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb

ML (momsloven) § 57, stk. 3

Ikke overstiger 5 mio. kr. årligt

Første og anden halvdel af kalenderåret

Senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb

ML (momsloven) § 57, stk. 4

Er en virksomheds registrering blevet inddraget af skatteforvaltningen, skal virksomhedens angivelse foretages senest 14 dage efter meddelelsen om inddragelsen. Se ML (momsloven) § 57, stk. 9.

Ved ophør af momspligtig virksomhed gælder fristerne efter momslovens kapitel 15 for angivelse og indbetaling af afgift. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 3, stk. 1.

For virksomheder, der kun skal drives i kort tid, kan skatteforvaltningen fastsætte, at afgiftsperioden er det tidsrum, i hvilket virksomheden drives. Skatteforvaltningen kan endvidere forkorte fristerne for indsendelse af angivelse og indbetaling af afgift. Se ML (momsloven) § 60.

Flere virksomheder registreret

En afgiftspligtig person, der har flere virksomheder registreret hver for sig i henhold til ML (momsloven) § 47, stk. 3, 2. pkt., kan anvende kvartalet som afgiftsperiode, hvis den afgiftspligtige persons samlede afgiftspligtige leverancer for de registrerede virksomheder ikke overstiger grænsen i ML (momsloven) § 57, stk. 3. Se ML (momsloven) § 57, stk. 5.

En afgiftspligtig person, der har flere virksomheder registreret hver for sig i henhold til ML (momsloven) § 47, stk. 3, 2. pkt., kan anvende halvåret som afgiftsperiode, hvis den afgiftspligtige persons samlede afgiftspligtige leverancer for de registrerede virksomheder ikke overstiger grænsen i ML (momsloven) § 57, stk. 4. Se ML (momsloven) § 57, stk. 5.

Ændring af afgiftsperioden på grundlag af 12-måneders periode

Ændring af virksomhedens afgiftsperiode efter ML (momsloven) § 57, stk. 2, 3 og 4, sker på grundlag af virksomhedens afgiftspligtige leverancer i en 12-måneders periode, der omfatter anden halvdel af kalenderåret og første halvdel af det følgende kalenderår. 

Ændringen har virkning fra og med den 1. januar i året efter udløbet af denne periode. 

Virksomhedens afgiftsperiode kan kun forlænges, hvis virksomheden for afgiftsperioderne i hele den 12-måneders periode har angivet og indbetalt afgiften rettidigt.

Se ML (momsloven) § 57, stk. 6.

Ændring af afgiftsperioden efter anmodning

Virksomheder, der efter ML (momsloven) § 57, stk. 3, anvender kvartalet som afgiftsperiode, kan anmode skatteforvaltningen om at anvende kalendermåneden efter ML (momsloven) § 57, stk. 2, som afgiftsperiode. Se ML (momsloven) § 57, stk. 7.

Virksomheder, der efter ML (momsloven) § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode, kan anmode skatteforvaltningen om at anvende kvartalet efter ML (momsloven) § 57, stk. 3, eller kalendermåneden efter ML (momsloven) § 57, stk. 2, som afgiftsperiode. Se ML (momsloven) § 57, stk. 7.

Ændring af afgiftsperioden efter anmodning kan dog kun ske med virkning fra 1. januar eller 1. juli, og anmodning herom skal fremsættes senest 1 måned, før ændringen ønskes iværksat. Se ML (momsloven) § 57, stk. 8.

Virksomheder, der får ændret afgiftsperioden efter anmodning, kan ikke inden for de følgende 2 år anmode om at anvende en anden afgiftsperiode. Se ML (momsloven) § 57, stk. 8.

Betalingsfrist

Moms forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Se OPKL § 2, stk. 4.

Betalingen sker via skattekontoen. Reglerne for skattekontoen er beskrevet i afsnit A.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto. Se også afsnit A.B.4.7 Tilbagebetaling af skatter og afgifter mv. om tilbagebetaling af negativt momstilsvar.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.