Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.2.2.3 Afbrydelse af forældelsesfristen

Indhold

Dette afsnit handler om de skridt, der skal tages for at afbryde forældelsesfristen og i hvilke situationer, den kan vågne op igen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Forfølgning standset

Regel

Sigtelse afbryder fristen. Sigtelse kan foretages ved:

  1. en skriftlig meddelelse fra den pågældende myndighed, eller
  2. når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvor den pågældende sigtes for overtrædelsen.

Se STRFL § 94, stk. 5.

Når fristen for forældelse er afbrudt, løber ingen yderligere frister, som strafansvaret kan forældes efter. Strafansvaret forældes herefter som udgangspunkt ikke.

Der gælder et dækningsprincip. Sigtelsen skal dække de forhold, der efterfølgende rejses tiltale for. Hvis tiltalen udvides i forhold til den oprindelige sigtelse, så er forældelsen først afbrudt for de nye forhold, når sigtede bliver gjort bekendt med dem.

Dette er fastslået af retspraksis og må antages forsat at være gældende ved fortolkning af § 94, stk. 5.

Bemærk

For en juridisk person afbrydes forældelsen, når sigtelsen er forkyndt overfor en person, der efter RPL § 157 kan modtage forkyndelser på den juridiske persons vegne.

Ad a)

De nuværende regler om fristafbrydelse giver politiet mulighed for fristafbrydelse uden at iværksætte rettergangsskridt.

En sigtelse foretaget af politiet eller Skattestyrelsens straffesagsenheder er fristafbrydende i alle sager, der kan afgøres administrativt. Den er også fortsat gældende, når sagen overgives til politiet, hvis sigtelsen vedrører præcist samme forhold. Dette gælder fx for alle sager, der oversendes til politiet, fordi et bødeforelæg ikke er vedtaget.

Hvis sagen overdrages til politiet, fordi der er tale om en udvidelse af sigtelsen, vil Skattestyrelsens oprindelige sigtelse ikke være fristafbrydende. Politiet skal således gøre sigtede bekendt med den nye sigtelse for at sikre, at forældelsesfristen afbrydes. ><

>Hvis der undervejs i udredningen af en sag, hvor der er allerede er rejst sigtelse, fremkommer nye strafferetlige forhold, omfatter den oprindelige sigtelse ikke de nye forhold. Der skal derimod rejses sigtelse for de nye forhold for at afbryde forældelsen af disse.<

Forfølgning standset

Selvom fristen er afbrudt af en sigtelse, kan forældelsesfristen genoplives og igen løbe fra det tidspunkt, hvor forholdet er begået. Det betyder, at fristafbrydelsen mister sin virkning.

Hvis den strafferetlige forfølgning standses enten

  • ved formel beslutning eller
  • i praksis på ubestemt tid,

mister sigtelsen sin virkning som fristafbrydende faktor. Se STRFL § 94, stk. 6.

Hvis forbrydelsen ikke er forældet, kan den pågældende sigtes igen.

Bemærk

Hvis forfølgningen er standset på ubestemt tid på grund af sigtedes egne forhold, fx fordi sigtede har forladt landet, er sigtelsen forsat gyldig som fristafbrydende faktor.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.