Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>
Renteindtægter er skattepligtige, uanset om renteindtægterne stammer fra Danmark eller udlandet.

C.A.11.1.2 Hvordan beskattes renteindtægter?

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan renteindtægter beskattes.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Skattefrie renteindtægter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Renteindtægter fra udestående fordringer og udlånt kapital er skattepligtige, uanset om udlånet er sket her i landet eller i udlandet, og uanset om der er stillet pant eller ej. Se SL (statsskatteloven) § 4, stk. 1, litra e.

Renteindtægter fra udestående fordringer og udlånt kapital i udlandet skal medregnes i indkomstopgørelsen, selv om beløbet af valutamæssige grunde ikke kan hjemtages. Indtægterne medregnes efter kursen for det pågældende lands valuta og med et nedslag under hensyn til begrænsningerne i hjemtagelsesmulighederne.

For personer beskattes renteindtægter som hovedregel som kapitalindkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 1.

Se også

Se også afsnit

 • C.A.11.2 om fradrag for renteudgifter.
 • C.F.2.1 om opgørelse af udenlandsk indkomst.

Undtagelser

I en række tilfælde beskattes renteindtægter som personlig indkomst.

Det gælder bl.a. i følgende tilfælde:

 • Bankierer, vekselerer og personer, der driver næringsvirksomhed ved finansiering eller ved køb og salg af fordringer eller finansielle kontrakter. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 3.
 • Advokaters indtægter fra klientkonti. Se PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1. Se TfS 1988, 91 SKD.
 • Selvstændig erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen, skal medregne renter fra virksomheden til den personlige indkomst. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 6, stk. 1, og PSL (personskatteloven) § 3.

Se også

Se også afsnit C.B.1 Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven om næring ved finansiering mv.

Skattefrie renteindtægter

I en række tilfælde er renter skattefrie.

Dette gælder renter, som tilskrives:

 1. Pensionsordninger
 2. Børneopsparinger
 3. Selvpensioneringskonti
 4. Gravstedskonti.

Ad a) Pensionsordninger

Renter, der tilskrives pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 45, stk. 1. Renterne medregnes ved opgørelse af pensionsafkastbeskatningen.

Ad b) Børneopsparinger

Renter, der tilskrives børneopsparinger i bindingsperioden, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51, stk. 4.

Hvis indeståendet på en børneopsparingskonto stammer fra gaver til barnet ydet af dets

 • forældre
 • stedforældre eller
 • plejeforældre,

som er fuldt skattepligtige her til landet, skal beskatningen af afkastet efter bindingsperiodens ophør ske hos giveren, indtil udløbet af det kalenderår, hvori barnet fylder 18 år, eller indtil den dato, hvor barnet indgår ægteskab. Se KSL (kildeskatteloven) § 5, stk. 2.

Indeståendet, herunder tilskrevne renter mv., kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode. Bindingsperioden skal mindst være på 7 år og kan tidligst udløbe, når kontohaveren fylder 14 år, og senest i det år hvori kontohaveren fylder 21 år. Forlængelse af bindingsperioden kan dog aftales inden udløbet af den oprindeligt fastsatte periode, hvis der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år, og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51, stk. 5.

Se også

Se også afsnit C.A.9.3 Gaver fra forældrene om gaver til børn fra forældrene.

Ad c) Selvpensioneringskonti

Renter, som tilskrives indeståendet på en selvpensioneringskonto, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 A, stk. 2.

Det er et krav, at kontoen er oprettet før den 2. juni 1998, fordi konti oprettet herefter anses for at være almindelige bankkonti, hvor afkastet skal medregnes i den skattepligtige indkomst.

Renter, som tilskrives efter udløbet af bindingsperioden på kontoen, skal også medregnes i den skattepligtige indkomst.

Ad d) Gravstedskonti

Ved en gravstedskonto forstås en konto, som oprettes for afdødes penge og skal anvendes til vedligeholdelse af afdødes gravsted.

Renter fra en gravstedskonto skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Arvingerne har ved deres underskrift på boopgørelsen fraskrevet sig rådighedsretten over indeståendet på kontoen og har indbyrdes aftalt, at ingen skal have fri rådighed over kontoen.
 • Kontoen noteres som en gravstedskonto.
 • Der er indgået bindende aftale med pengeinstituttet om, at der kun kan hæves på kontoen til dækning af dokumenterede vedligeholdelsesomkostninger på gravstedet.
 • Kontoen kan kun oprettes i forbindelse med dødsfald ved et engangsindskud.  
 • Betingelsen om dokumenterede vedligeholdelsesomkostninger forstås således, at pengeinstituttet kun må foretage udbetalinger efter regning.
 • Indeståendet skal tilfalde kirkekassen ved gravstedets sløjfning.
 • Der må kun indskydes et beløb på kontoen, der står i rimeligt forhold til udgiften til vedligeholdelse af et bestemt gravsted.

Det er forudsat, at gravstedskontoen ikke er oprettet som et selvstændigt skattesubjekt efter fondslovgivningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1996, 471 LSR

Et medlem af en ejerforening, oprettet efter lov om ejerlejligheder, var skattepligtigt af andel af procesrenter, som var tilkendt ejerforeningen i forbindelse med en retssag mod et byggekonsortium. Retten fandt, at ejerforeningen som udgangspunkt kun havde karakter af et administrationsfællesskab, fordi den som fuldmægtig for lejlighedsejerne havde til opgave at administrere fælles anliggender. De reelle pligt- og rettighedssubjekter var lejlighedsejerne. En ejer var derfor som udgangspunkt skattepligtig af renteindtægter i henhold til fordelingstal, jf. SL (statsskatteloven) § 4, litra e, uanset om der i ejerforeningen måtte være truffet beslutning om eller være foretaget faktisk udlodning af renterne til ejerne.

Et medlem af en ejerforening skulle beskattes af sin forholdsmæssige andel (efter fordelingstal) af procesrenter, som blev tilkendt ejerforeningen.

 

LSRM 1981 150

A og hans hustru ejede sammen med deres søskende to sparekassebøger, oprettet i forbindelse med afslutningen af dødsboerne efter deres forældre med henblik på vedligeholdelse af forældrenes gravsteder.

A anførte, at Statsskattedirektoratet i en konkret sag havde udtalt, at hvis der var indgået bindende aftale med pengeinstituttet om, at der kun kunne hæves til dokumenterede vedligeholdelsesudgifter, ville kontoens afkast være skattefrit.

Landsskatteretten fandt, at klageren og de øvrige arvinger havde bevaret dispositionsretten over de i sagen omhandlede sparekassekonti, og at klageren derfor med rettet var anset for skattepligtig af sin og hustruens andel i renteindtægterne. 

Gravstedskonto

Ligningsrådet mv.

SKM2003.240.LR

En ejerforening anmodede om bindende forhåndsbesked på spørgsmålet, om ejerforeningen eller de enkelte medlemmer ville blive beskattet af renteindtægter vedrørende ejerforeningens almindelige likviditet og reserveopsparing.

Ligningsrådet fastslog indledningsvist, at ejerforeningen var et selvstændigt skattesubjekt omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Ligningsrådet fastslog derefter, at de pågældende renteindtægter måtte henføres til ejerforeningen som rette indkomstmodtager. Da renteindtægterne imidlertid ikke fandtes at være en erhvervsmæssig indtægt, ville de ikke være skattepligtige for foreningen.

 

Andre

TfS 1988, 91 SKD

Skattedepartementet fandt, at advokaters renteindtægter fra klientkonti ligesom salærindtægter er skattepligtige efter PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1, som personlig indkomst. Efter PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1, omfatter personlig indkomst alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. På det grundlag var det skattedepartementets opfattelse, at de renter, som en advokat får på klientkontoen, er skattepligtige efter PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1, som personlig indkomst på linje med salærindtægter.

Advokaters renteindtægter fra klientkonti er personlig indkomst.

Advokaters klientkonti.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.