Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.7.3.4.3 Fradrag for logiudgifter for beboere på visse ikke-brofaste øer (Ø-fradrag)

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for udgifter til logi med standardsats for skattepligtige med bopæl på ikke-brofaste øer i yderkommuner eller på en af 10 yderligere ikke-brofaste småøer, som på grund af afstanden mellem bopælen og et fast arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl.

 Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Personkredsen
 • Standardsatsen for logi
 • Fradragsbegrænsning
 • Eksempler.

Regel

LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 12, indebærer, at det er muligt for skattepligtige med bopæl på en ikke-brofast ø i en yderkommune eller på en af 10 øvrige ikke-brofaste småøer at foretage fradrag med standardsatsen for logi efter LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, nr. 4, hvis det på grund af afstanden mellem bopælen og det faste arbejdssted ikke er muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl (Ø-fradrag).

Det er således ikke, som ellers ved rejsefradrag efter LL (ligningsloven) § 9 A, en betingelse, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. Se evt. nærmere om betingelsen om midlertidigt arbejdssted, afsnit C.A.7.1.4 Betingelse om "midlertidigt arbejdssted".

Den lempeligere regel for logifradrag er indført for at styrke pendleres incitament til bosættelse på ikke-brofaste øer i yderkommuner eller på en af de ikke-brofaste øer Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø og Aarø.

Reglen har virkning fra og med indkomståret 2019.

Bemærk

Det er alene betingelsen om, at der skal være tale om et midlertidigt arbejdssted, der er lempet. De øvrige betingelser for rejsefradrag for udgift til logi skal således fortsat være opfyldte.

Betingelserne om afstand, overnatning, varighed mv. skal således fortsat være opfyldte. Se evt. nærmere herom i afsnit C.A.7.1 Om rejsebegrebet om rejsebegrebet.

Der er efter reglen alene adgang til fradrag med standardsatsen for logi efter LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, nr. 4. Reglen giver således ikke mulighed for fradrag for faktisk dokumenterede udgifter, ligesom reglen ikke giver mulighed for, at en arbejdsgiver kan udbetale skattefri logigodtgørelse ved rejse til et fast arbejdssted.

Personkreds

Reglen omfatter:

Reglen om Ø-fradrag omfatter skattepligtige, der bor på ikke-brofaste øer i yderkommunerne Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa eller på en af de ikke-brofaste øer Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø og Aarø. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 12, og LL (ligningsloven) § 9 C, stk. 3, 3. pkt.

Reglen omfatter ikke sådanne:

 1. Skattepligtige der er omfattet af eller anvender særlige skatteordninger.
      Det drejer sig om følgende personer:
  • lønmodtagere, som kan tage fradrag efter SØBL § 3, jf. § 4, stk. 2
  • lønmodtagere, som kan anvende reglerne i SØBL § 5-8, jf. SØBL § 5, stk. 5
  • lønmodtagere, som får diverse tillæg og lignende ydelser, fordi de er udsendt af den danske stat, jf. LL (ligningsloven) § 7, nr. 15
  • lønmodtagere, som får skattefri godtgørelser under deres uddannelse mv. efter reglerne i LL (ligningsloven) § 31, stk. 4, og
  • lønmodtagere, som er registrerede som erhvervsfiskere, og som har valgt at tage fradrag efter reglerne i LL (ligningsloven) § 9 G ved fangstture i det pågældende indkomstår.
   Se evt. LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 12, sidste pkt., og afsnit C.A.7.3.3 Personer, som ikke (helt eller delvist) kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A.

 2. Ansatte/personer, som:
 3. Værnepligtige og frivilligt personel i uddannelsestiden. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 12, sidste pkt. og afsnit C.A.7.3.3 Personer, som ikke (helt eller delvist) kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A.

 4. Personer, som får honorarer (honorarmodtagere), der er B-indkomst, samt personer, der har indtægt fra hobbyvirksomhed, da de ikke er omfattet af LL (ligningsloven) § 9 A. 
  Tilsvarende gælder ulønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Se evt. afsnit C.A.7.3.3 Personer, som ikke (helt eller delvist) kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A

Fradrag med standardsatsen for logi

Standardsatsen for logi er fastsat som et grundbeløb pr. døgn. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, nr. 1. Satsen bliver reguleret årligt. Se PSL (personskatteloven) § 20 og LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 13.

Ved rejse med overnatning er standardsatsen:

 • 238 kr. pr. døgn (2023) - (231 kr. pr. døgn 2022)

Der er kun fradrag med logisatsen pr. fulde døgn med overnatning. Der er således ikke fradrag for tilsluttende timer, der ikke udgør et helt døgn på 24 timer.

Fradragsbegrænsning til 30.500 kr. pr. indkomstår

Ø-fradrag kan sammen med eventuelle yderligere fradrag efter LL (ligningsloven) § 9 A og fradrag for dobbelt husførelse ikke overstige et grundbeløb 25.000 kr. (2010-niveau) i et indkomstår svarende til 30.500 kr. i 2023 (29.600 kr. 2022) Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 12.

Eksempler:

Eksempel 1:

A er uddannet sygeplejerske. A bor på Samsø med sin ægtefælle og børn. A får en fast stilling på Aalborg Universitetshospital. A tager hjemmefra mandag morgen kl. 10.20 for at nå færgen kl. 10.45, så A kan nå at være på arbejdspladsen ved arbejdstids begyndelse kl. 15.00. A har fri kl. 23.15, men den sidste færge til Samsø afgår kl. 22.15. Fredag slutter As arbejdsdag dog tidligere, så A kan nå færgen til Samsø kl. 22.15.

A har lejet et værelse i Aalborg.

A vil, uanset at der er tale om et fast arbejdssted, kunne få fradrag for standardsatsen for logi (238 kr. i 2023) pr. døgn, når A overnatter ude. I eksemplet vil der være tale om fradrag for 4 døgn á 238 kr. i alt 952 kr. pr. uge. A vil dog i 2023 højst kunne fradrage 30.500 kr. på grund af det generelle fradragsloft.

Eksempel 2:

B er uddannet murer. B bor på Samsø med sin ægtefælle og børn. B får en fast stilling på en boreplatform forankret i undergrunden, hvor B arbejder 14 dage i træk. Arbejdsgiveren stiller fri kost og logi til rådighed på arbejdsstedet.

B vil ikke kunne få fradrag med standardsatsen for logi (238 kr. pr. døgn i 2023), når B overnatter ude. Det skyldes, at B som ansat på en boreplatform er omfattet af den persongruppe, der efter bestemmelsen i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 2, nr. 4, ikke kan foretage fradrag med standardsatsen for logi.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.