Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.B.3.3 Hvordan beskattes udbytte hos personer?

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af udbytte hos personer.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • C.B.2.10.3 om salg af aktier til det udstedende selskab efter LL (ligningsloven) § 16 B
 • C.B.3.6 om beskatning af maskeret udbytte
 • C.B.4.2 om udbytte fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv.

Hovedregel

Udbytte beskattes som hovedregel som aktieindkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 1. nr. 1.

Beskatningen af udbytte som aktieindkomst omfatter aktieudbytte efter LL (ligningsloven) § 16 A stk. 1, der er udbetalt af en række selskaber skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, eller som er eller har været hjemmehørende i udlandet.

Selskaberne efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, omfatter:

 • Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1
 • Andre selskaber med begrænset ansvar. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2
 • Elselskaber. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2e
 • Vandforsyningsselskaber. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1. nr. 2h
 • Andelsforeninger omfattet af almindelig selskabsbeskatning. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1. nr. 4.
 • Visse investeringsforeninger. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1 nr. 5a.

Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4 a, stk. 5.

Se også

Se også afsnit C.D.1.1 Fuldt skattepligtige selskaber mv. om de forskellige selskabstyper.

Undtagelser

Der er en række undtagelser til udgangspunktet om beskatning af udbytte som aktieindkomst.

Undtagelserne omfatter:

   1. Udbytte der beskattes som personlig indkomst
   2. Udbytte der beskattes som kapitalindkomst
   3. Udbytte der er skattefritaget i Danmark.

Ad a. Udbytte der beskattes som personlig indkomst

Følgende former for udbytte beskattes som personlig indkomst:

 • Udbytte til hovedaktionærer i form af bolig, sommerbolig, bil og lystbåd. Se PSL (personskatteloven) §§ 4 a, stk. 2, og § 3 stk. 1, og LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 5.
 • Udbytte mv. af næringsaktier (ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17). Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 5.
 • Udbytte mv. fra andelsforeninger som nævnt i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, der overstiger en normal forrentning af en indbetalt andelskapital. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 4.
 • Udbytte, der overstiger standardafkastet af den indskudte kapital for en kapitalfondspartner. Se PSL (personskatteloven) §§ 3, stk. 1, og 4 A, stk. 1, nr. 4.
 • Udbytte fra et selvstændigt skattesubjekt, som medlemmet ikke har en andelsret i. Se PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1, og LL (ligningsloven) § 16 D sammenholdt med LL (ligningsloven) § 16 A og SL (statsskatteloven) § 4, litra e. Se SKM2004.259.HR.

Eksempel

Fondsbørsvekselerernes Garantiforenings medlemmer var skattepligtig efter SL (statsskatteloven) § 4 af udlodning til foreningens medlemmer. De enkelte medlemmer havde ikke noget retskrav på, at formuen ved opløsning skulle fordeles blandt medlemmerne, og derfor havde de ikke andelsret til formuen. LL (ligningsloven) § 16 A kunne derfor ikke finde anvendelse. Se SKM2004.259.HR.

Bemærk (arbejdsmarkedsbidrag)

Der skal også betales arbejdsmarkedsbidrag af værdien af goder stillet til rådighed for hovedaktionæren. Se AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2.

Bemærk (helårsbolig med bopælspligt)

Hovedaktionærers udbytte i form af rådighed over fri helårsbolig, som er omfattet af bopælspligt, beskattes efter hovedreglen, dvs. som aktieindkomst. Se LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 5, og LL (ligningsloven) § 16, stk. 9, sidste pkt.

Se også

 • C.B.2.4 om næringsaktier
 • C.B.3.5.3.2 om beskatning af hovedaktionærers frie andele mv.

Ad b. Udbytte der beskattes som kapitalindkomst

Udbytte, der ikke beskattes som aktieindkomst (eller personlig indkomst jf. punkt a), vil som udgangspunkt blive beskattet som kapitalindkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 4. Se C.B.4.2 Udlodning fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv. om udbytte fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv.

Ad c. Udbytte der er skattefritaget i Danmark

Udbytte fra udenlandske selskaber medregnes ikke i den danske skattepligtige indkomst, hvis:

 • Den skattepligtige kontrollerer eller har væsentligt indflydelse på det udbyttegivende selskab. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 1 og 4.
 • Udbyttet ikke overstiger den danske skat, som den skattepligtige skal betale af indkomsten i selskabet. Se LL (ligningsloven) § 16 H, stk. 4.

Bemærk

Der kan ikke indrømmes nedslag i den danske skat for udenlandsk skat betalt på udbytte, der er hjemtaget skattefrit til Danmark, da det forudsætter, at der også er betalt dansk skat af udbyttet. Se LL (ligningsloven) §§ 33 og 33 G.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2004.259.HR

Fondsbørsvekselerernes Garantiforening under afviklingsudlodning til foreningens medlemmer var skattepligtig efter SL (statsskatteloven) § 4. De enkelte medlemmer havde ikke noget retskrav på, at formuen ved opløsning skulle fordeles blandt medlemmerne, og de havde derfor ikke andelsret til formuen. LL (ligningsloven) § 16 A kunne derfor ikke finde anvendelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.