Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.2.1.2 Indkomstår

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for periodisering af skattepligtig indkomst og omlægning af indkomståret for selskaber og foreninger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Indkomståret
  • Forskudt indkomstår
  • Omlægning af indkomstår
  • Indkomstår og regnskabsår
  • Første indkomstår
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indkomståret

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret. Indkomståret er kalenderåret. Består skattepligten kun en del af året, er indkomståret denne del. Se SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 1, 1 - 3. pkt.

Forskudt indkomstår

Selskabet eller foreningen mv. kan vælge et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår).

Har et selskab eller en forening mv. et andet indkomstår end kalenderåret, opgøres den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.

Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde den 2. april i kalenderåret før det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for.

Et fremadforskudt indkomstår kan senest begynde den 1. april i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for.

Se SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 1, 4. - 7. pkt.

Virkningstidspunkt

Hvor det i lovgivningen står, at regler skal have virkning for eller fra og med et givet indkomstår, skal reglerne anvendes for selskaber mv. med forskudt regnskabsår for den regnskabsperiode, der træder i stedet for det pågældende kalenderår.  

F.eks. vil indkomståret 2015:

  • som det tidligste (ved et bagudforskudt indkomstår) omfatte perioden 2. april 2014 til 1. april 2015 og
  • som det seneste (ved et fremadforskudt indkomstår) omfatte perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016.

Omlægning af indkomstår

Selskaber eller foreninger mv. kan vælge at omlægge deres indkomstår til et andet indkomstår efter reglerne i SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, når omlægningen er begrundet i selskabets forhold såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold.

Omlægningsåret

Et selskab kan kun omlægge et tidligere benyttet indkomstår til et andet indkomstår, hvis alle indkomstperioder kommer til beskatning, og hvis intet indkomstår hverken overspringes eller dubleres (dvs. to indkomstår med samme "nummer").

Det fremgår af SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 1, 6.-7. pkt., at et bagudforskudt indkomstår tidligst kan begynde den 2. april i kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Et fremadforskudt indkomstår kan senest begynde den 1. april i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for.

Det fremgår videre af SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, 2. pkt., at omlægning af et indkomstår kun kan ske, efter SEL § 10, stk. 1, 6. og 7. pkt., såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår hverken overspringes eller dubleres.

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at det følger af selskabsskattelovens regler, at der ikke kan være to gange 1. april i et indkomstår.

En forlængelse af et indkomstår hen over den 1. april ville føre til, at et indkomstår overspringes. Ved en forkortelse af et indkomstår tilbage over den 1. april ville der opstå to indkomstår med samme nummer. Omlægningsåret kan maksimalt udgøre 24 måneder minus én dag, hvilket vil være tilfældet, hvis omlægningsåret løber fra den 2. april i år 1 (maksimalt bagudforskudt) til den 31. marts i år 3 (maksimalt fremadforskudt).

Nystiftede selskaber

For så vidt angår nystiftede selskaber kan den første indkomstperiode udgøre op til 18 måneder, medmindre andet følger af SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5. Se SEL § 4, stk. 2, 2. pkt.

Det fremgår af SEL (selskabsskatteloven) § 4, stk. 2, 1. pkt., at skatteansættelsen finder sted første gang for det indkomstår, jf. SEL § 10, som den første indkomstperiode udgør eller træder i stedet for uden hensyn til dennes længde.

Henvisningen til SEL § 10 viser, at det er reglerne i SEL § 10, der beskriver indkomstårets længde. Ordlyden af SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 1, 6. - 7. pkt., medfører, at et nystiftet selskab i nogle situationer ikke kan opnå et indkomstår på op til 18 måneder, selvom det fremgår af SEL (selskabsskatteloven) § 4, stk. 2, 1. pkt., at den første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, med mindre andet følger af SEL § 10, stk. 5.

Et nystiftet selskabs indkomstår kan derfor heller ikke omfatte 1. april to gange.

Se også SKM2016.57.SKAT.

Omlægning begrundet i forhold hos datterselskab

SKAT (nu Skattestyrelsen) har forholdt sig til, om fx en brancheændring i et datterselskab vil være omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, 1. pkt., og om administrationsselskabet i en sambeskatning dermed kan ændre indkomstår med denne begrundelse, uden at det kræver tilladelse.

SEL § 10, stk. 2, 1. pkt.: "Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen mv., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold."

I styresignalet SKM2016.133.SKAT blev det fastslået, at fx en brancheændring i et datterselskab ikke vil være omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, 1. pkt. Fx en brancheændring i et datterselskab vil ikke være “forhold, der gør sig gældende for selskabet" og kunne dermed ikke begrunde en omlægning af indkomstår efter SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt.

Skattestyrelsen er opmærksom på, at denne fortolkning kan medføre nogle uhensigtsmæssige situationer i sambeskatninger.

Skattestyrelsen giver derfor mulighed for, at et administrationsselskab kan opnå tilladelse til omlægning af sit indkomstår efter SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, 4. pkt., når det er begrundet i forhold, der gør sig gældende for datterselskabet, såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelse eller koncerntilhørsforhold.

Meddelelse om omlægning

Selskabet skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt (dvs. det indkomstår selskabet hidtil har anvendt), give Skattestyrelsen meddelelse om det. Dette skyldes ønsket om at forhindre efterfølgende indkomstudjævning og hensynet til at kunne påse, om selskabet mv. overholder oplysningsfristen, der er maksimalt seks måneder efter indkomstårets udløb. Selskabet skal i den forbindelse give oplysning om, hvilken periode indkomståret ønskes omlagt til.

SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, giver ikke mulighed for at dispensere fra fristen for meddelelse om omlægning af indkomstår. Se SKM2001.29.LSR.

Spørgsmål om, hvorvidt betingelserne for at anvende bestemmelsen er opfyldte, afgøres som et led i SKATs efterfølgende kontrol. SKATs afgørelse kan påklages til Skatteankestyrelsen. Se afsnit A.A.10.2.3.4 Skatteankestyrelsens klagebehandling om Skatteankestyrelsens klagebehandling.

Ansøgning om omlægning - begrundet i andre forhold

Er der andre forhold i selskabet, der kan begrunde en omlægning af indkomståret, skal selskabet ansøge Skattestyrelsen herom. Det kan eksempelvis dreje sig om hensynet til revisors arbejdstilrettelæggelse. Det fremgår af bemærkningerne til SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, (lov nr. 166 af 24. marts 1999 - L 87 1998-99).

SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, 4. pkt., lyder: "Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen mv."

Skattestyrelsen vil kunne give tilladelse efter SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, 4. pkt., til omlægning af administrationsselskabets indkomstår begrundet i andre forhold i datterselskabet.

Driften i en sambeskattet koncern kan være placeret udelukkende i et datterselskab. Skattestyrelsen mener derfor, at fx en brancheændring mv. eller andre forhold i et datterselskab må være omfattet af SEL§ 10, stk. 2, 4. pkt. Et administrationsselskab må dermed også kunne opnå tilladelse til at ændre indkomstår begrundet i datterselskabets forhold.

Hvis der også er placeret drift i administrationsselskabet, og driften i datterselskabet er af underordnet karakter i forhold til driften i administrationsselskabet, vil det dog afhænge af en konkret vurdering, om fx en brancheændring eller andre forhold i et datterselskab kan begrunde, at administrationsselskabet kan opnå en tilladelse til at omlægge sit indkomstår.    

Skattestyrelsens afgørelse kan påklages til Skatteankestyrelsen. Se afsnit A.A.10.2.3.4 Skatteankestyrelsens klagebehandling om Skatteankestyrelsens klagebehandling.

Tvangsomlægning af indkomstår

Skattestyrelsen kan efter SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 3, kræve, at et selskab eller en forening mv. omlægger sit indkomstår, hvis det vurderes, at der udøves bestemmende indflydelse i selskabet mv. Bestemmende indflydelse foreligger når:

  • En person, et selskab, en forening mv. eller en kreds af personer, selskaber og foreninger mv. på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse, aftale eller fælles ledelse udøver en bestemmende indflydelse på det pågældende selskab, forening mv., og
  • der med denne indflydelse er forbundet en væsentlig interesse i selskabets eller foreningens driftsresultat.

Bestemmende indflydelse på grund af aktiebesiddelse foreligger altid, hvis en person, en forening mv. eller en kreds af personer, selskaber og foreninger mv. på grund af ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 3, 2. pkt.

Indkomståret vil blive krævet omlagt, så det bliver sammenfaldende med det, der benyttes af vedkommende personer, selskaber eller foreninger mv., som udøver den bestemmende indflydelse. Skattestyrelsens afgørelse kan påklages til Skatteankestyrelsen. Se afsnit A.A.10.2.3.4 Skatteankestyrelsens klagebehandling om Skatteankestyrelsens klagebehandling.

Tvangsmæssig omlægning af et selskabs indkomstår kan fx kræves i tilfælde, hvor et selskabs hovedaktionær driver en virksomhed som personligt ejet virksomhed, og der mellem selskabet og den personligt ejede virksomhed er sådanne indbyrdes økonomiske sammenhænge, at fælles indkomstår af kontrolmæssige hensyn er ønskelig.

Selskabets indkomstår kan ikke kræves omlagt til at følge hovedaktionærens indkomstår, hvis hovedaktionæren kun er lønmodtager, bestyrelsesmedlem eller direktør i selskabet.

Alle selskaber i en sambeskatning, der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 31 eller SEL (selskabsskatteloven) § 31 A, skal have samme indkomstår som administrationsselskabet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5.

Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår. Se i øvrigt afsnit C.D.3 Sambeskatning om sambeskatning.

Et administrationsselskabs indkomstår kan i særlige tilfælde lægges om, hvis administrationsselskabet har beskeden aktivitet i forhold til et tilkøbt driftsselskab/delkoncern. Dette kan ske efter SEL (selskabsskatteloven) § 31 B, stk. 1. Se afsnit C.D.3.3.3 Omlægning af administrationsselskabets indkomstår om frist ved ansøgning om omlægning af indkomstår efter SEL § 31 B, stk. 1.

Indkomstår og regnskabsår

Normalt vil et indkomstår falde sammen med et regnskabsår og således omfatte en 12-måneders periode.

Men ved regnskabsomlægning, ved første skatteansættelse eller ved en afsluttende skatteansættelse vil det ofte forekomme, at indkomståret omfatter en periode, der er kortere eller længere end 12 måneder.

I enkelte tilfælde kan indkomståret omfatte mere end en regnskabsperiode. Dette vil fx kunne forekomme, hvis et selskab med regnskabsåret 1. juli til 30. juni får tilladelse til regnskabsomlægning til kalenderåret med en overgangsperiode fra den 1. juli til den 31. december. Her kan indkomståret være opdelt på to regnskabsperioder fx 1. juli til 30. juni og 1. juli til 31. december.

Selv om indkomståret således er opdelt i to regnskabsperioder, skal perioderne tilsammen i skattemæssig henseende behandles som ét indkomstår.

Første indkomstår

Selskabet skal også give meddelelse eller ansøge om omlægning, når første indkomstperiode ændres, og reglerne om indkomstperiodens længde og placering for første indkomstperiode skal følges.

Eksemplet nedenfor beskriver, om et selskabs første indkomstår kan forlænges, så det første indkomstår udskydes til det efterfølgende år.

Forlængelse af nystiftet selskabs første indkomstår

Eksempel:

Et nystiftet selskab er stiftet med regnskabsperioden 1. juli 2015 til 31. december 2015. Det indebærer, at det første indkomstår er indkomståret 2015.

Kan selskabets første indkomstår forlænges til fx 30. juni 2016, så det første indkomstår bliver 2016 i stedet for 2015?

Skattestyrelsens opfattelse:

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at selskabet kan forlænge det første indkomstår til fx 30. juni 2016, så det første indkomstår i stedet bliver indkomståret 2016, og selskabets første skattemæssige indkomstår derved udskydes.

Meddelelse eller ansøgning herom skal dog indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, dvs. inden den 31. december 2015. "Et tidligere benyttet indkomstår" omfatter i relation til SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, også et nystiftet selskabs igangværende første indkomstår.

Et selskabs første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder. Se SEL (selskabsskatteloven) § 4, stk. 2. Den forlængelse, der beskrives i eksemplet, medfører ikke, at indkomstårets længde overstiger 18 måneder.

Det fremgår af SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, at "et tidligere benyttet indkomstår" kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis visse betingelser er opfyldt. Omlægning af et indkomstår kan kun ske efter denne bestemmelse, såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår overspringes eller dubleres.

Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen mv. Ansøgning herom skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

Selskabet skal også give meddelelse eller ansøge om omlægning, når første indkomstperiode ændres, og reglerne om indkomstperiodens længde og placering for første indkomstperiode skal følges.

I SKM2001.29.LSR udgjorde et selskabs regnskabsperiode for indkomståret 1998 perioden 1. november 1997 - 31. marts 1999. Selskabet meddelte den 4. oktober 1999 omlægning til told- og skatteregionen. Regionen havde meddelt selskabet afslag på anmodning om omlægning af indkomståret, fordi anmodningen skulle have været indsendt inden udløbet af det indkomstår, der ønskedes omlagt, dvs. inden den 31. marts 1999. Fristen var derfor overskredet. Landsskatteretten fandt med henvisning til SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, at det var med rette, at der var meddelt afslag på omlægning af indkomståret.

Det fremgår ikke direkte af afgørelsens ordlyd, at der var tale om et nystiftet selskab, men det kan læses ud af indkomstperiodens længde, at der må have været tale om et nystiftet selskab. Landsskatterettens afgørelse må derfor opfattes som udtryk for, at nystiftede selskaber også er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at et nystiftet selskab også skal anmode om en eventuel omlægning af sit første indkomstår inden indkomstårets udløb. Det vil i eksemplet sige, at selskabet skal anmode om omlægning af indkomståret inden 31. december 2015. Dermed mindskes muligheden for at foretage efterfølgende indkomstudjævning.

Hvis omlægningen er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen m.v., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold, og betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan omlægning ske ved at give meddelelse til Told- og skatteforvaltningen, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, 1. - 3. pkt.

Hvis omlægningen er begrundet i andre forhold i selskabet, skal der ansøges om tilladelse til omlægningen, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, 4. pkt.

Meddelelse/anmodning om omlægning af indkomstår skal i begge situationer indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

Se også SKM2016.133.SKAT.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2001.29.LSR

Landsskatteretten stadfæstede et afslag fra SKAT på anmodning om omlægning af regnskabsår. Selskabets revisor havde meddelt omlægning af regnskabsår til Erhvervsstyrelsen, mens anmodningen først ca. seks måneder efter udløbet af fristen i SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 2, blev indgivet til SKAT.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.