Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

C.F.9.2.10.5.1 Jugoslavien - DBO'ens baggrund, formål og historik

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

Aftale

Luftfart- og skibsfarts-indtægter

26.03.1968

11.04.1968

-

BKI nr. 135 af 18.12.1968

11.04.1968

-

Aftale

Indkomst- og formue-skatter

19.03.1981

- -

BKI nr. 70 af 30.06.1982

10.01.1982

Virkning 01.01.1983

Note-veksling, Kroatien

27.04.1998

04.05.1998

- -

BKI nr. 30 af 29.04.1999

-

Kroatien succederer i DBO'en mellem Danmark og Jugoslavien.

Ifølge artikel 27, stk. 2, i DBO'en mellem Danmark og Kroatien, BKI nr. 11 af 17.02.2009, skal overenskomsten af 19. marts 1981 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien ophøre med at have virkning samtidig med ikrafttræden af DBO'en.

Note-veksling, Makedonien

14.03.2000

17.03.2000

- -

BKI nr. 64 af 11.12.2000

-

Makedonien succederer i DBO mellem Danmark og Jugoslavien.

Makedonien fik deres egen overens-komst med Danmark efter BKI nr. 2 af 25.01.2001. Den trådte i kraft 14.12.2000, med virkning fra 01.01.2001.

Note-veksling, Bosnien-Herzegovina

03.12.2004

04.01.2005

- -

BKI nr. 8 af 28.04.2005

-

Bosnien-Herzegovina anses ikke længere for omfattet af DBO mellem Danmark og Jugoslavien

BKI om anvend-elsen af DBO af 19.03.1981 mellem Danmark og Jugoslavien

04.12.2007

- -

BKI nr. 36 af 04.12.2007

-

Kun Montenegro er omfattet af denne overenskomst.

Noteveksling, Montenegro

03.06.2006

BKI nr. 10 af 23.11.2020

Montenegro har succederet i denne overenskomst med virkning fra landets selvstændighed.

Bemærk

Montenegro er det eneste land, der er omfattet af den jugoslaviske DBO. Se BKI nr. 10 af 23. november 2020 om Montenegros succession i en række aftaler indgået mellem Danmark og Jugoslavien, herunder dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 19. marts 1981, jf. BKI nr. 70 af 30. juni 1982.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

Se også

  • Skd. cirkulære nr. 179 af 1. november 1982 (vejledning)
  • Skd. cirkulære nr. 170 af 26. oktober 1983 om udvidelse af DBO'en til også at omfatte kontinentalsoklen
  • www.poreskauprava.gov.me/en/administration om Montenegros skattemyndighed
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.